eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Projekt remontu spustów dennych zapory w DobczycachOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Projekt remontu spustów dennych zapory w Dobczycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krakow@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Projekt remontu spustów dennych zapory w Dobczycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-707d68d7-5940-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410210

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118919/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.229 Projekt remontu spustów dennych zapory w Dobczycach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17740,Projekt-remontu-spustow-dennych-zapory-w-Dobczycach.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, - komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod
adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/ .
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem:
https://www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców bezpośredni link:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc
Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, -
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej –
zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/ .
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem:
https://www.przetargi.wody.gov.pl
w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców bezpośredni link: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc
Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z
ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”),
Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych
razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
Zamawiający informuje, że adres e-mail: Barbara.Kapela@wody.gov.pl, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania
informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy
ul. Żelaznej 59A,
00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania
KR.ROZ.2710.68.2023 prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz
art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO
h) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
i) nie przysługuje Państwu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KR.ROZ.2710.118.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania Projektu remontu spustów dennych zapory w Dobczycach.
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu 4 spustów dennych wraz z remontem
zamknięć awaryjnych oraz głównych którymi są zasuwy płaskie. Celem realizacji
przedmiotowego przedsięwzięcia jest przywrócenie prawidłowego stanu technicznego
zamknięć oraz betonów spustów dennych zapory Dobczyce. W bloku przelewowo spustowym znajdują się 4 spusty denne o długości około 51 m każdy. W każdym spuście zabudowane są po dwie zasuwy płaskie awaryjna i główna, które są sterowane siłownikami hydraulicznymi. Zasuwy główne (od strony WD) są podstawowymi, roboczymi zamknięciami spustu natomiast zasuwy awaryjne są wykorzystywane
podczas remontów zasuw głownych. Wymiary upustu dennego w przekroju zamknięć 3,2 x 4,5 m.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową, której przedmiotem była budowa,
przebudowa lub remont obiektu hydrotechnicznego stale piętrzącego wodę co najmniej II klasy w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, a zaprojektowane prace budowlane miały być wykonywane w technologii robót podwodnych i wartość tych robót podwodnych według opracowanego wraz z projektem kosztorysu inwestorskiego wynosiła co najmniej 6 000 000 zł brutto i jednocześnie wartość wykonanej dokumentacji (usługi projektowej) wynosiła minimum 60 000 zł brutto. Ponadto Wykonawca winien posiadać aktualny certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wydany przez jednostkę certyfikującą zgodnie z przepisami o certyfikacji - Ustawa o wykonywaniu prac podwodnych z dnia 17.10.2003 r. (Dz.U. z 2021 poz. 612).
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na potrzeby realizacji
zamówienia będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w szczególności:
a) dysponuje co najmniej 1 osobą która będzie pełnić obowiązki projektanta
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
inżynieryjno- hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im
równoważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, która będzie pełnić obowiązki projektanta i która w ciągu ostatnich 10 lat uczestniczyła w wykonaniu co najmniej 2 projektów w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu obiektów hydrotechnicznych stale piętrzących wodę co najmniej II klasy (w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie), wykonywanych w technologii robót podwodnych, i wartość robót podwodnych według opracowanego wraz z projektem kosztorysu inwestorskiego wynosiła co najmniej 3 000 000 mln zł brutto w każdym projekcie;
b) dysponuje osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do wykonywania
robót podwodnych, tj.:
 co najmniej 3 osobami z których każda posiada uprawnienia nurka do
wykonywania robót podwodnych: nurka I klasy lub nurka II klasy lub nurka
saturowanego (ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac
podwodnych (Dz.U.2021.612 t.j.).
 co najmniej 1 osobą która posiada uprawnienia do kierowania robotami
podwodnymi: kierownika robót podwodnych I lub II klasy (ustawa z dnia 17
października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U.2021.612 t.j.);
 co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia operatora systemów
nurkowych;
 co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia stermotorzysty;
w odniesieniu do potencjału technicznego Wykonawca winien wykazać,
że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował:
 sprzętem umożliwiającym pobór próbek betonowych pod wodą;
 co najmniej 1 platformą pływającą oraz jednostką pływającą o mocy co
najmniej 100 KM. Sprzęt musi posiadać aktualne świadectwo zdolności
żeglugowej;
 pływającą bazę nurkową umożliwiającą prowadzenie prac podwodnych z
powierzchni zbiornika wyposażoną w urządzenia techniczne zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. (Dz.U. z 2004 Nr 116, poz. 1210) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac podwodnych. Baza prac podwodnych winna być
wyposażona w co najmniej dekompresyjną komorę transportową lub
jednoprzedziałową komorę dekompresyjną z przedsionkiem;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ oraz oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw
wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnego z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz zrealizowanych usług zawierający informacje dotyczące ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 11 do SWZ.
Wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia zawierający informacje dotyczące ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 12 do SWZ.
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 13 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ.
Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać elektronicznie poprzez Platformę zakupową Zamawiającego www.przetargi.wody.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wizja lokalna jest obowiązkowa. Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej.
Wizja lokalna odbędzie się w dniu 29.09.2023 o godzinie: 12:00 Miejsce odbycia
wizji lokalnej: Korona zapory Dobczyce, miejscowość Dobczyce woj.
małopolskie Osoba kontaktowa: Kierownik ZW Dobczyce Rafał Słonka
Tel.: 12/271 15-16 w. 15, tel. kom. 600 837 929

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.