eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drezdenko › Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Karwin w 2022 rokuOgłoszenie z dnia 2022-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Karwin w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE- NADLEŚNICTWO KARWIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539143

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pierwszej Brygady 18

1.5.2.) Miejscowość: Drezdenko

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-530

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48957620590

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: karwin@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.karwin.szczecin.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwokarwin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Karwin w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7ee6133-38c3-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00410120

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00190056/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont trzech dróg leśnych o nawierzchni tłuczniowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356357/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NN.270.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 706178,15 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i konserwacją nawierzchni dróg leśnych na terenie zarządzanym przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin.
Część nr 1 - Konserwacja nawierzchni dróg leśnych gruntowych na terenie Nadleśnictwa Karwin.
Zakres robót obejmuje wykonanie napraw miejscowych dróg leśnych gruntowych poprzez utwardzenie ich nawierzchni kruszywem betonowym i pospółką, a także profilowanie i zagęszczenie odcinków dróg leśnych gruntowych.
Łączna długość odcinków dróg wymagających napraw miejscowych kruszywem betonowym wynosi: 1150 mb.
Łączna długość dróg przeznaczonych do profilowania wraz z zagęszczeniem wynosi 9 280 mb (32 480 m2).
Drogi przeznaczone do konserwacji zlokalizowane są w całości na terenie Nadleśnictwa Karwin, w województwie lubuskim, w powiatach strzelecko - drezdeneckim, międzyrzeckim i gorzowskim.
Wstępna lokalizacja dróg do konserwacji przedstawiona została na mapach leśnictw, zamieszczonych w programie naprawczym stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ.
Lokalizacja ta może ulec zmianie na etapie realizacji umowy, w przypadkach uzasadnionych gospodarczym interesem Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie, na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, prawo do zmniejszenia rozmiaru prac wskazanych w załączniku nr 1D do SWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadnionych gospodarczym interesem Zamawiającego, a także w przypadku wystąpienia innych ważnych przyczyn, w szczególności: przyczyn przyrodniczych, okoliczności wywołanych przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne. Wyżej wymienione zmniejszenie rozmiaru prac, w stosunku do zakresu określonego w SWZ, nie będzie skutkować zmianą umowy ani nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zmniejszenie to może dotyczyć maksymalnie 20% ilości przewidzianej dla każdej pozycji przedmiaru robót.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 6 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac przy użyciu sprzętu mechanicznego - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.5.5.) Wartość części: 304521,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i konserwacją nawierzchni dróg leśnych na terenie zarządzanym przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin.
Część nr 2 - zadanie Remont drogi leśnej Lipki-Krobielewko. Zakres robót obejmuje konserwację nawierzchni drogi leśnej o nawierzchni z kruszywa łamanego, poprzez jej profilowanie, uzupełnienie ubytków kruszywa, ścięcie zawyżonych poboczy i ponowne zagęszczenie nawierzchni, a także konserwację rowów przydrożnych i zbiorników odparowujących.
Długość remontowanego odcinka drogi – 8,0 km.
Droga przeznaczona do remontu w całości zlokalizowana jest na terenie Nadleśnictwa Karwin, w województwie lubuskim, powiecie gorzowskim, gminie Santok, obrębie ewidencyjnym Lipki Wielkie na działkach nr 668, 664, 630, 707, 706, 705, 726, 725, 724, 723, 722, 721, 665, 663 oraz powiecie międzyrzeckim, gminie Skwierzyna, obrębie ewidencyjnym Świniary na działkach nr 3088/2, 3087, 3120, 3278, 3277/2, 3303, 3302, 3178/1, 3177/1, 3177/2, 3210, 3209 i 3245.
Lokalizacja drogi została przedstawiona na mapie, stanowiącej załącznik nr 1N do SWZ.
Cześć nr 2 - zadanie Remont drogi leśnej Kościelec. Zakres robót obejmuje konserwację nawierzchni drogi leśnej o nawierzchni z kruszywa łamanego, poprzez jej profilowanie, uzupełnienie ubytków kruszywa, ścięcie zawyżonych poboczy i ponowne zagęszczenie nawierzchni.
Długość remontowanego odcinka drogi – 1,2 km.
Droga przeznaczona do remontu w całości zlokalizowana jest na terenie Nadleśnictwa Karwin, w województwie lubuskim, powiecie strzelecko-drezdeneckim, gminie Drezdenko, obrębie ewidencyjnym Gościm na działkach nr 908, 200, 199, 918, 931, 229/4 i 229/3.
Lokalizacja drogi została przedstawiona na mapie, stanowiącej załącznik nr 1O do SWZ.
Cześć nr 2 - zadanie Remont drogi leśnej Solecko. Zakres robót obejmuje konserwację nawierzchni drogi leśnej o nawierzchni z kruszywa łamanego, poprzez jej profilowanie, uzupełnienie ubytków kruszywa, ścięcie zawyżonych poboczy i ponowne zagęszczenie nawierzchni.
Długość remontowanego odcinka drogi – 0,6 km.
Droga przeznaczona do remontu w całości zlokalizowana jest na terenie Nadleśnictwa Karwin, w województwie lubuskim, powiecie strzelecko-drezdeneckim, gminie Drezdenko, obrębie ewidencyjnym Gościm na działkach nr 892 i 125/1.
Lokalizacja drogi została przedstawiona na mapie, stanowiącej załącznik nr 1P do SWZ.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac przy użyciu sprzętu mechanicznego - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.5.5.) Wartość części: 401657,15 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 207147,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 360306,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 207147,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Szlendak - Baranowski S.C.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 080483677

7.3.3) Ulica: Partyzantów 4

7.3.4) Miejscowość: Gorzów Wlkp.

7.3.5) Kod pocztowy: 66-400

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 207147,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 409105,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 451787,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 409105,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Szlendak-Baranowski S.C.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 080483677

7.3.3) Ulica: Partyzantów 4

7.3.4) Miejscowość: Gorzów Wlkp.

7.3.5) Kod pocztowy: 66-400

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 409105,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.