eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drezdenko › Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Karwin w 2022 rokuOgłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Karwin w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE- NADLEŚNICTWO KARWIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539143

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pierwszej Brygady 18

1.5.2.) Miejscowość: Drezdenko

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-530

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48957620590

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: karwin@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.karwin.szczecin.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Karwin w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7ee6133-38c3-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356357

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00190056/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont trzech dróg leśnych o nawierzchni tłuczniowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwokarwin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwokarwin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja odbywa się przy użyciu
Platformy SmartPZPhttps://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwokarwin. W celu złożenia oferty konieczna jest rejestracja Wykonawcy na
Platformie. Wykonawca do założenia konta i przesłania dokumentów, w tym, złożenia oferty na Platformie potrzebuje
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Zamawiający, informuje, że Platforma jest
kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi.
Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Platformy.
Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy:
1) przesyłane dokumenty powinny być w formie plików w formacie . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods,
.odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg,
2) wymagania sprzętowe dla Wykonawcy:
a) przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze,
Microsoft Edge ver. 18 i późniejsze, Internet Explorer 11;
b) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek.
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze;
d) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);
e) w przypadku przeglądarek Opera, Google Chrome i Mozilla Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web;
f) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym;
g) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;
h) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje;
i) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB.
Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający
wiele pojedynczych plików.
Ofertę oraz oświadczenia, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP (sporządzane wg wzorów stanowiących odpowiednio załącznik
nr 3A, 3B, 3C, 3D do SWZ), sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Złożenie, zmiana i wycofanie oferty następuje wyłącznie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy.
Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnione osoby. W zależności od formatu
kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Platformy uprzednio
podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnętrzny):
a) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES,
b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może za pośrednictwem Platformy wycofać bądź zmienić złożoną ofertę.
Sposób złożenia oferty został szczegółowo opisany w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Karolinę Kaczmarek, z którą w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 91 432 87 12 .
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające
upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki
określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o
przepisy PZP, a także na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt dla Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12
listopada 2014 r., przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub w przypadku
udzielenia zamówienia 10 lat od momentu wygaśnięcia zawartej umowy.
Niezależnie od ww. postanowień, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą
przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane
podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których
mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są
przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NN.270.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 706178,15 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i konserwacją nawierzchni dróg leśnych na terenie zarządzanym przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin.
Część nr 1 - Konserwacja nawierzchni dróg leśnych gruntowych na terenie Nadleśnictwa Karwin.
Zakres robót obejmuje wykonanie napraw miejscowych dróg leśnych gruntowych poprzez utwardzenie ich nawierzchni kruszywem betonowym i pospółką, a także profilowanie i zagęszczenie odcinków dróg leśnych gruntowych.
Łączna długość odcinków dróg wymagających napraw miejscowych kruszywem betonowym wynosi: 1150 mb.
Łączna długość dróg przeznaczonych do profilowania wraz z zagęszczeniem wynosi 9 280 mb (32 480 m2).
Drogi przeznaczone do konserwacji zlokalizowane są w całości na terenie Nadleśnictwa Karwin, w województwie lubuskim, w powiatach strzelecko - drezdeneckim, międzyrzeckim i gorzowskim.
Wstępna lokalizacja dróg do konserwacji przedstawiona została na mapach leśnictw, zamieszczonych w programie naprawczym stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ.
Lokalizacja ta może ulec zmianie na etapie realizacji umowy, w przypadkach uzasadnionych gospodarczym interesem Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie, na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, prawo do zmniejszenia rozmiaru prac wskazanych w załączniku nr 1D do SWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadnionych gospodarczym interesem Zamawiającego, a także w przypadku wystąpienia innych ważnych przyczyn, w szczególności: przyczyn przyrodniczych, okoliczności wywołanych przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne. Wyżej wymienione zmniejszenie rozmiaru prac, w stosunku do zakresu określonego w SWZ, nie będzie skutkować zmianą umowy ani nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zmniejszenie to może dotyczyć maksymalnie 20% ilości przewidzianej dla każdej pozycji przedmiaru robót.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 6 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac przy użyciu sprzętu mechanicznego - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).

4.2.5.) Wartość części: 304521,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP. Zamówienia takie będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych zgodnych z robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia.
Zakres rzeczowy robót, o których mowa powyżej stanowić będą prace z zakresu konserwacji dróg leśnych obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 1D do SWZ oraz roboty podobne do nich.
Zakres rzeczowy robót, stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa powyżej nie przekroczy wartości 50 % wartości części nr 1 niniejszego zamówienia. Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.
Zamówienia, o których mowa powyżej będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienia, o których mowa powyżej będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia, powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych Wykonawców konserwacji dróg w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawcę.
Miejscem realizacji zamówień, o których mowa powyżej będzie obszar zarządzany przez PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
a) ocenie podlegać będzie cena łączna brutto dla danej części przedmiotu zamówienia podana w formularzu Oferty (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ),
b) z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający dla zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć,
c) ilość punktów przyznanych w tym kryterium zostanie ustalona na podstawie wzoru: = Cn/Co x 100 pkt x waga 60 %, gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”; Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych w danej części przedmiotu zamówienia; Co - cena oferty ocenianej w danej części przedmiotu zamówienia.
W ramach kryterium „Termin wykonania” punkty zostaną przyznane na podstawie terminu wykonania danej części przedmiotu zamówienia zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu Oferty w następujący sposób: termin wykonania: 55 i mniej dni-100 pkt; 56-57 dni-80 pkt; 58-59 dni-60 pkt; 60-61 dni-40 pkt; 62-63 dni-20 pkt; 64-65 dni-0 pkt. i przemnożone przez wagę kryterium „Termin wykonania”, tj. 40 %.
We wszystkich ww. kryteriach ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów oceny ofert.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i konserwacją nawierzchni dróg leśnych na terenie zarządzanym przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin.
Część nr 2 - zadanie Remont drogi leśnej Lipki-Krobielewko. Zakres robót obejmuje konserwację nawierzchni drogi leśnej o nawierzchni z kruszywa łamanego, poprzez jej profilowanie, uzupełnienie ubytków kruszywa, ścięcie zawyżonych poboczy i ponowne zagęszczenie nawierzchni, a także konserwację rowów przydrożnych i zbiorników odparowujących.
Długość remontowanego odcinka drogi – 8,0 km.
Droga przeznaczona do remontu w całości zlokalizowana jest na terenie Nadleśnictwa Karwin, w województwie lubuskim, powiecie gorzowskim, gminie Santok, obrębie ewidencyjnym Lipki Wielkie na działkach nr 668, 664, 630, 707, 706, 705, 726, 725, 724, 723, 722, 721, 665, 663 oraz powiecie międzyrzeckim, gminie Skwierzyna, obrębie ewidencyjnym Świniary na działkach nr 3088/2, 3087, 3120, 3278, 3277/2, 3303, 3302, 3178/1, 3177/1, 3177/2, 3210, 3209 i 3245.
Lokalizacja drogi została przedstawiona na mapie, stanowiącej załącznik nr 1N do SWZ.
Cześć nr 2 - zadanie Remont drogi leśnej Kościelec. Zakres robót obejmuje konserwację nawierzchni drogi leśnej o nawierzchni z kruszywa łamanego, poprzez jej profilowanie, uzupełnienie ubytków kruszywa, ścięcie zawyżonych poboczy i ponowne zagęszczenie nawierzchni.
Długość remontowanego odcinka drogi – 1,2 km.
Droga przeznaczona do remontu w całości zlokalizowana jest na terenie Nadleśnictwa Karwin, w województwie lubuskim, powiecie strzelecko-drezdeneckim, gminie Drezdenko, obrębie ewidencyjnym Gościm na działkach nr 908, 200, 199, 918, 931, 229/4 i 229/3.
Lokalizacja drogi została przedstawiona na mapie, stanowiącej załącznik nr 1O do SWZ.
Cześć nr 2 - zadanie Remont drogi leśnej Solecko. Zakres robót obejmuje konserwację nawierzchni drogi leśnej o nawierzchni z kruszywa łamanego, poprzez jej profilowanie, uzupełnienie ubytków kruszywa, ścięcie zawyżonych poboczy i ponowne zagęszczenie nawierzchni.
Długość remontowanego odcinka drogi – 0,6 km.
Droga przeznaczona do remontu w całości zlokalizowana jest na terenie Nadleśnictwa Karwin, w województwie lubuskim, powiecie strzelecko-drezdeneckim, gminie Drezdenko, obrębie ewidencyjnym Gościm na działkach nr 892 i 125/1.
Lokalizacja drogi została przedstawiona na mapie, stanowiącej załącznik nr 1P do SWZ.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac przy użyciu sprzętu mechanicznego - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).

4.2.5.) Wartość części: 401657,15 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
a) ocenie podlegać będzie cena łączna brutto dla danej części przedmiotu zamówienia podana w formularzu Oferty (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ),
b) z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający dla zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć,
c) ilość punktów przyznanych w tym kryterium zostanie ustalona na podstawie wzoru: = Cn/Co x 100 pkt x waga 60 %, gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”; Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych w danej części przedmiotu zamówienia; Co - cena oferty ocenianej w danej części przedmiotu zamówienia.
W ramach kryterium „Termin wykonania” punkty zostaną przyznane na podstawie terminu wykonania danej części przedmiotu zamówienia zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu Oferty w następujący sposób: termin wykonania: 55 i mniej dni-100 pkt; 56-57 dni-80 pkt; 58-59 dni-60 pkt; 60-61 dni-40 pkt; 62-63 dni-20 pkt; 64-65 dni-0 pkt. i przemnożone przez wagę kryterium „Termin wykonania”, tj. 40 %.
We wszystkich ww. kryteriach ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów oceny ofert.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
a) dla części nr 1 - co najmniej dwie roboty budowlane (przez robotę budowlaną rozumie się wykonanie prac na podstawie jednej umowy) polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub konserwacji dróg na kwotę nie mniejszą niż 125 000,00 PLN brutto każda (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100),
b) dla części nr 2 - co najmniej dwie roboty budowlane (przez robotę budowlaną rozumie się wykonanie prac na podstawie jednej umowy) polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub konserwacji dróg na kwotę nie mniejszą niż 230 000,00 PLN brutto każda (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Przez pojęcie „budowa” rozumie się wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Przez pojęcie „przebudowa” rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
Przez pojęcie „remont” rozumie się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
Przez pojęcie „konserwacja” rozumie się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych niepolegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mających na celu jego utrzymanie w dobrym stanie, zabezpieczenie przed szybkim zużyciem albo zniszczeniem.

Jeżeli Wykonawca zamierza się posłużyć doświadczeniem zrealizowania zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia za spełniony, jeżeli robota budowlana (bez części obejmującej projekt) będzie odpowiadała swoim zakresem i wartością warunkowi opisanemu powyżej.
Wykonawca może wskazać te same roboty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że muszą spełniać kryteria wartościowe określone dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone powyżej powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
Zgodnie z art. 117 ust. 3 PZP, w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ);
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego oraz tytułem środka karnego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6) PZP,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.),
f) art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8) i 10) PZP
- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. Pełen i szczegółowy opis, w szczególności dot. polegania na zdolnościach i sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, podmiotów spoza terytorium RP znaleźć można w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Pełen i szczegółowy opis, w szczególności dot. polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, znaleźć można w SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
1) dla części nr 1 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);
2) dla części nr 2 – 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 PZP.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ S.A. Paribas, nr rachunku: 45 2030 0045 1110 0000 0205 7150 ze wskazaniem w tytule przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Treść gwarancji/poręczenia musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia (nazwa postępowania);
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) termin ważności gwarancji/poręczenia zgodny z terminem związania ofertą;
5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie pełnej kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) PZP zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3A do SWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3B do SWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) dokumenty, o których mowa w pkt 5,6. niniejszego ogłoszenia obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawcy będą zobowiązani załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – oświadczenie takie należy złożyć w sytuacji gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą polegać na zdolnościach (w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane - wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu Oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:
1) w zakresie zmiany Terminu Wykonania, stosownie do przypadku:
a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności w zakresie obowiązku wydania Terenu Budowy oraz obowiązku dokonania odbioru, gdyby odbiór taki w pierwotnie założonym terminie był utrudniony lub niemożliwy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego części;
b) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw;
c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części do zmienionego stanu prawnego;
d) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że przyczyną opóźnienia nie są działania lub zaniechania Wykonawcy;
e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich;
f) o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy;
g) o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy wprowadzonej na podstawie przepisów PZP umożliwiających dokonanie takiej zmiany
- przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.
2) w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, w szczególności robót zamiennych, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności:
a) wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
b) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;
c) w przypadku, gdy na rynku pojawią się nowsze zamienniki zaoferowanych elementów Przedmiotu Umowy a uzyskanie elementów zaoferowanych przez Wykonawcę będzie bardzo utrudnione;
d) jak również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1)

- z zastrzeżeniem, że inne rozwiązania techniczne będą spełniały wymagania funkcjonalne określone w Dokumentacji Projektowej w stopniu nie mniejszym niż rozwiązania dotychczasowe.
3) w zakresie zmiany Wynagrodzenia, w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w pkt 2) będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Ustalenie zmienionej kwoty Wynagrodzenia odbywać się będzie na zasadach szczegółowo opisanych we wzorze umowy będącym załącznikiem do SWZ.
2. Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
3. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, nie stanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy SmartPZP dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwokarwin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835 z późn. zm.).
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3C i 3D do SWZ).
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie m.in.:
1. wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny łącznej (brutto) podanej w Ofercie dla danej części przedmiotu zamówienia;
2. przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
a) dla części nr 1 – 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
b) dla części nr 2 – 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej, to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.