eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Dostawa farb, lakierów i artykułów malarskich na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 46/22/POgłoszenie z dnia 2022-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa farb, lakierów i artykułów malarskich na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 46/22/P

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261517818

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/41blsz/module/lista_zadan

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa farb, lakierów i artykułów malarskich na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 46/22/P

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb2aeb0c-3b11-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00410074

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041860/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Farby, lakiery, rozpuszczalnik, art. malarskie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361352/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 46/22/P

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 32464,38 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE I – Służba Środków Bojowych

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb w aerozolu/sprayu do malowania metali, drewna (do użytku zewnętrznego) do magazynu służby środków bojowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji obsługiwania technicznego do sprzętu będącego na ewidencji służby środków bojowych.

2) Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia pochodził z partii wyprodukowanej nie wcześniej niż w I kwartale 2022 r., pełnowartościowy, nie posiadający wad fizycznych i prawnych, dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, nie posiadający śladów ich uszkodzenia.

3) Termin przydatności do użycia co najmniej 18 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru.

4) Produkty muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego.

5) Produkty muszą być dostarczone w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowania muszą umożliwiać pełną identyfikację produktów np.: ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.

6) Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości oraz parametrów technicznych i eksploatacyjnych podczas transportu, a także przechowywania w warunkach magazynowych.
Produkty muszą być dostarczone w opakowaniach zabezpieczających przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.

7) Produkty muszą posiadać karty charakterystyki oraz karty techniczne o ile takie posiadają.

8) Wraz z dostawą farb należy dostarczyć fakturę VAT.

9) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć farby w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

10) Cena zawiera wszelkie koszty związane z dostawą towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

11) Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.5.5.) Wartość części: 311,72 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE II – Służba Łączności i Informatyki

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb i artykułów malarskich niezbędnych w celu zabezpieczenia obsług technicznych i konserwacyjnych na sprzęcie łączności będącym na wyposażeniu pododdziałów 41 BLSz.

2) Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia pochodził z partii wyprodukowanej nie wcześniej niż w I kwartale 2022 r., pełnowartościowy, nie posiadający wad fizycznych i prawnych, dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, nie posiadający śladów ich uszkodzenia.

3) Termin przydatności do użycia/ważności został określony dla poszczególnych pozycji w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ.

4) Produkty muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego.

5) Produkty muszą być dostarczone w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowania muszą umożliwiać pełną identyfikację produktów np.: ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.

6) Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości oraz parametrów technicznych i eksploatacyjnych podczas transportu, a także przechowywania w warunkach magazynowych.
Produkty muszą być dostarczone w opakowaniach zabezpieczających przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.

7) Produkty muszą posiadać karty charakterystyki oraz karty techniczne o ile takie posiadają.

8) Wraz z dostawą farb należy dostarczyć fakturę VAT.

9) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć farby w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

10) Cena zawiera wszelkie koszty związane z dostawą towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

11) Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39224210-3 - Pędzle malarskie

44832000-1 - Rozpuszczalniki

4.5.5.) Wartość części: 3000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE III – Służba Czołgowo-Samochodowa

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów malarskich potrzebnych do wykonania obsług wojskowych pojazdów, w ilościach i rodzajach określonych przez Zamawiającego w formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1 do SWZ.

2) Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był pełnowartościowy, nowy, i oryginalny, nie posiadający wad fizycznych i prawnych, dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, nie posiadający śladów ich uszkodzenia.

3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć farby różne i art. malarskie najwyższej jakości, zgodne z Polskimi Normami, objęte gwarancją jakości oraz okresami ważności podanymi w opisie przedmiotu zamówienia (tj. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SWZ), liczonych od dnia dostawy.

4) Produkty muszą być dostarczone w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowania muszą umożliwiać pełną identyfikację produktów np.: ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.

5) Dostarczone materiały nie mogą posiadać śladów uszkodzenia lub wcześniejszego używania, a także winny spełniać wszystkie określone wymagania i oczekiwania Zamawiającego.

6) Materiały powinny być dostarczone wraz z kartami charakterystyki substancji, deklaracjami zgodności lub atestami, jeżeli poszczególne materiały takie dokumenty posiadają.

7) Wraz z dostawą farb należy dostarczyć fakturę VAT.

8) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć farby w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

9) Cena zawiera wszelkie koszty związane z dostawą towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

10) Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44820000-4 - Lakiery

44832000-1 - Rozpuszczalniki

24960000-1 - Różne produkty chemiczne

39224210-3 - Pędzle malarskie

09210000-4 - Preparaty smarowe

31651000-4 - Taśma elektryczna

4.5.5.) Wartość części: 24445,95 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE IV – Służba Czołgowo-Samochodowa

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów malarskich potrzebnych do wykonania obsług wojskowych pojazdów, w ilościach i rodzajach określonych przez Zamawiającego w formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1 do SWZ.

2) Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był pełnowartościowy, nowy, i oryginalny, nie posiadający wad fizycznych i prawnych, dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, nie posiadający śladów ich uszkodzenia.

3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć farby różne i art. malarskie najwyższej jakości, zgodne z Polskimi Normami, objęte gwarancją jakości oraz okresami ważności podanymi w opisie przedmiotu zamówienia (tj. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SWZ), liczonych od dnia dostawy.

4) Produkty muszą być dostarczone w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowania muszą umożliwiać pełną identyfikację produktów np.: ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.

5) Dostarczone materiały nie mogą posiadać śladów uszkodzenia lub wcześniejszego używania, a także winny spełniać wszystkie określone wymagania i oczekiwania Zamawiającego.

6) Materiały powinny być dostarczone wraz z kartami charakterystyki substancji, deklaracjami zgodności lub atestami, jeżeli poszczególne materiały takie dokumenty posiadają.

7) Wraz z dostawą farb należy dostarczyć fakturę VAT.

8) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć farby w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

9) Cena zawiera wszelkie koszty związane z dostawą towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

10) Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44820000-4 - Lakiery

44832000-1 - Rozpuszczalniki

24960000-1 - Różne produkty chemiczne

39224210-3 - Pędzle malarskie

09210000-4 - Preparaty smarowe

31651000-4 - Taśma elektryczna

4.5.5.) Wartość części: 12173,53 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 307,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 347,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 307,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNA OLMOT JERZY OLECH

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6721006438

7.3.3) Ulica: SZCZECINECKA 12

7.3.4) Miejscowość: POŁCZYN-ZDRÓJ

7.3.5) Kod pocztowy: 78-320

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 307,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2523,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3151,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2523,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA HANDLOWA TREBOR ROBERT TRAJDOS

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7721436240

7.3.3) Ulica: GERWAZEGO 4

7.3.4) Miejscowość: RADOMSKO

7.3.5) Kod pocztowy: 97-500

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2523,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21051,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22324,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21051,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNA OLMOT JERZY OLECH

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6721006438

7.3.3) Ulica: SZCZECINECKA 12

7.3.4) Miejscowość: POŁCZYN-ZDRÓJ

7.3.5) Kod pocztowy: 78-320

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21051,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7103,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7693,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7103,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA HANDLOWA TREBOR ROBERT TRAJDOS

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7721436240

7.3.3) Ulica: GERWAZEGO 4

7.3.4) Miejscowość: RADOMSKO

7.3.5) Kod pocztowy: 97-500

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7103,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.