eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hrubieszów › "Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłów c.o. w budynkach Nadleśnictwa Strzelce - Postępowanie II"Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłów c.o.
w budynkach Nadleśnictwa Strzelce - Postępowanie II"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Strzelce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110016906

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grabowiecka 20A

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 5683210

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: strzelce@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://strzelce.lublin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłów c.o.
w budynkach Nadleśnictwa Strzelce - Postępowanie II"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24ec4e35-57b4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24ec4e35-57b4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej
mail:strzelce@lublin.lasy.gov.pl , z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa
w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza
się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych.
Ofertę, a także oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty lub oświadczenia składane wraz z
ofertą oraz składane na wezwanie Zamawiającego składane są w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70
oraz art. 128 ust. 6 Pzp.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/edit/ko/ContractNotice/08dbbb5b-6ff6-2b81-4315-43001251535d/ocds-148610-24ec4e35-57b4-11ee-a60c-9ec5599dddc1#page=3

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Strzelce. W sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty:strzelce@lublin.lasy.gov.pl lub telefonicznie
825683210. Zamawiający Przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Udostępnia dane osobowe, o których mowa w art.10
RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej do upływu terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania danych
osobowych, o których mowa w art.10RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie i obowiązane do
zachowania ich w poufności. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6ust.1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia pub. oraz jego rozstrzygnięciem oraz w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia pub. i jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego
archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w
oparciu o przepisy PZP. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
pub. będą przechowywane przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lub okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezależnie od postanowień powyżej, w
przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia
roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze. Osoba,
której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo: 1)dostępu do swoich
danych osobowych zgodnie z art.15RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15ust.1 -3
RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego 2) do sprostowana swoich danych osobowych zgodnie z art.16RODO,przy czym skorzystanie z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia pub., ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników; 3)do żądania od Zamawiającego jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art.18 ust.2RODO, ale nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 4)wniesienia skargi do Prezesa
UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Obowiązek podania danych
osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych określa PZP. Osobie, której dane osobowe zostały
pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
przysługuje:1)prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art.17ust.3lit.b,d lub e RODO,2)prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO,określone w art.21RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych (SWZ pkt.21)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 141593 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót dla każdej Części obejmuje m.in.:
- odłączenie przewodu spalinowego od komina,
- odłączenie kotła i podgrzewacza wody od instalacji grzewczej,
- demontaż istniejącego kotła wraz z osprzętem,
- demontaż naczynia wzbiorczego,
- dostawa i montaż nowego kotła c.o.,
- włączenie nowej instalacji kotłowej do instalacji istniejącej,
- montaż nowego naczynia wzbiorczego i włączenie rur bezpieczeństwa
- wykonanie próby szczelności,
- wykonanie izolacji i oznakowania rurociągów
- montaż armatury i osprzętu zgodnie ze schematem technologicznym kotłowni,
- napełnienia zładu grzewczego wodą,
- rozruch i próba działania instalacji .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 10 – Opis
Przedmiotu Zamówienia (OPZ), na który składają się:
- projekt wymiany kotła,
- przedmiar robót,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- decyzja nr 72/2023 z dn. 31.05.2023r. wydana przez Starostę Hrubieszowskiego – pozwolenie na budowę dla budynku
Leśniczówka Jarosławiec.

4.2.5.) Wartość części: 46566 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
cena brutto - 60%
okres gwarancji jakości - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku leśniczówki Starosiele
Zakres robót dla każdej Części obejmuje m.in.:
- odłączenie przewodu spalinowego od komina,
- odłączenie kotła i podgrzewacza wody od instalacji grzewczej,
- demontaż istniejącego kotła wraz z osprzętem,
- demontaż naczynia wzbiorczego,
- dostawa i montaż nowego kotła c.o.,
- włączenie nowej instalacji kotłowej do instalacji istniejącej,
- montaż nowego naczynia wzbiorczego i włączenie rur bezpieczeństwa
- wykonanie próby szczelności,
- wykonanie izolacji i oznakowania rurociągów
- montaż armatury i osprzętu zgodnie ze schematem technologicznym kotłowni,
- napełnienia zładu grzewczego wodą,
- rozruch i próba działania instalacji .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 10 – Opis
Przedmiotu Zamówienia (OPZ), na który składają się:
- projekt wymiany kotła,
- przedmiar robót,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

4.2.5.) Wartość części: 36705 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
cena brutto - 60%
okres gwarancji jakości - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku mieszkalnym Maziarnia 4/1
Zakres robót dla każdej Części obejmuje m.in.:
- odłączenie przewodu spalinowego od komina,
- odłączenie kotła i podgrzewacza wody od instalacji grzewczej,
- demontaż istniejącego kotła wraz z osprzętem,
- demontaż naczynia wzbiorczego,
- dostawa i montaż nowego kotła c.o.,
- włączenie nowej instalacji kotłowej do instalacji istniejącej,
- montaż nowego naczynia wzbiorczego i włączenie rur bezpieczeństwa
- wykonanie próby szczelności,
- wykonanie izolacji i oznakowania rurociągów
- montaż armatury i osprzętu zgodnie ze schematem technologicznym kotłowni,
- napełnienia zładu grzewczego wodą,
- rozruch i próba działania instalacji .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 10 – Opis
Przedmiotu Zamówienia (OPZ), na który składają się:
- projekt wymiany kotła,
- przedmiar robót,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

4.2.5.) Wartość części: 28904 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
cena brutto - 60%
okres gwarancji jakości - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa instalacji c.o. wraz z wymianą kotła w budynku mieszkalnym Maziarnia 4/2
Zakres robót dla każdej Części obejmuje m.in.:
- odłączenie przewodu spalinowego od komina,
- odłączenie kotła i podgrzewacza wody od instalacji grzewczej,
- demontaż istniejącego kotła wraz z osprzętem,
- demontaż naczynia wzbiorczego,
- dostawa i montaż nowego kotła c.o.,
- włączenie nowej instalacji kotłowej do instalacji istniejącej,
- montaż nowego naczynia wzbiorczego i włączenie rur bezpieczeństwa
- wykonanie próby szczelności,
- wykonanie izolacji i oznakowania rurociągów
- montaż armatury i osprzętu zgodnie ze schematem technologicznym kotłowni,
- napełnienia zładu grzewczego wodą,
- rozruch i próba działania instalacji .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 10 – Opis
Przedmiotu Zamówienia (OPZ), na który składają się:
- projekt wymiany kotła,
- przedmiar robót,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

4.2.5.) Wartość części: 29418 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
cena brutto - 60%
okres gwarancji jakości - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w
odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną minimum 100 000, 00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100) – niezależnie od ilości Części, na które składa Ofertę.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie) wykonał co najmniej 2 roboty budowlane (przez jedną robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na
podstawie 1 umowy) obejmujące swym zakresem wymianę lub montaż kotła grzewczego wraz z robotami instalacyjnymi o
wartości łącznej nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto każda. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części
zamówienia, może w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu posłużyć się tym samym doświadczeniem. Wykazanie dwóch robót budowlanych w ww. zakresie
będzie uznawane przez Zamawiającego za spełnienie warunku w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: - co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do
realizacji zamówienia do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych w nieograniczonym zakresie, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm. – „Prawo budowlane”) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia
wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 334). W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia, może w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu posłużyć się tą sama osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy. Wykazanie co
najmniej jednej
osoby, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w nieograniczonym zakresie będzie uznawane przez
Zamawiającego za spełnienie warunku w odniesieniu do wszystkich
części zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 8.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę , którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: a) wykazu robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składnia ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi zał. nr 5 do SWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa wyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) dowodów określających czy roboty budowlane wskazane w wykazie,
o którym mowa w pkt 8.2. lit a) SWZ zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; c) dokumentów potwierdzających,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (np. polisa OC wraz z
dowodem opłacenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa wyżej w pkt 8.2. lit. c) SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w
wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
sytuacji ekonomicznej; d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych
uprawnień (numer oraz zakres uprawnień, zapewniających prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, z podaniem daty i
pełnej podstawy prawnej ich wydania), niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ). Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą: 1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) sporządzone zgodnie ze wzorem
stanowiącymi załączniki nr 3a do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na
dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: a)oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5)
PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Wykonawcy
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi zał. nr 8 do SWZ),
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,
(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
(c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) PZP,
(d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
(e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzona karę aresztu
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 70),
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę
grzywny,
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c) PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
- art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 PZP,
(wzór oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania stanowi zał. nr 4 do SWZ).
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00384672/01 z dnia 2023-09-06
2023-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
ofertą: oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu sporządzone
zgodnie ze wzorami stanowiącym zał. nr 2a do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert wykonawca zobowiązany jest złożyć Formularz Oferty wg wzoru załącznik nr 1 do SWZ) wraz z Kosztorysem Ofertowym – oddzielnym dla każdej części (załącznik nr 1 A –D) a) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SWZ, b) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 2a i załącznik 3b do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 8.4 SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (wzór - zał. nr 7 do SWZ), d) odpis lub informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 w zw. z art. 266 PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, g) dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). h) oświadczenie na podstawie art. 1 pkt 3) w zw. z art.22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez: Wykonawcę, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby (Załącznik nr 12 do SWZ). Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 70 pkt 2 PZP określającym sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) oraz o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenia wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera),
upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla
wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty
budowlane
w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym stosowanie do postanowień zawartych w art. 117 ust. 4 PZP Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z
którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został
zawarty w formularzu Oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w
tym formularzu.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio. Obowiązek złożenia
oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w
formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich
wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyc za pośrednictwem Platformy e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.