eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oława › "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Domu Pomocy Społecznej w Oławie w okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r."Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla
Domu Pomocy Społecznej w Oławie w okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Oławie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930543628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lwowska 6

1.5.2.) Miejscowość: Oława

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps.olawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dps.olawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Enmedia Aleksandra Adamska

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7821016514

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Hetmańska 26/3

1.11.4.) Miejscowość: Poznań

1.11.5.) Kod pocztowy: 60-252

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.11.9.) Numer telefonu: 61 448 79 33

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@enmedia.org.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://enmedia.org.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla
Domu Pomocy Społecznej w Oławie w okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0981f6b8-5928-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409738

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00079095/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) wraz z usługą dystrybucji do obiektów zamawiającego w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/819551

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/819551

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/819551
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami,
w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dalej:
“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
6.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
6.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
6.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
6.4. włączona obsługa JavaScript,
6.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6.6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
6.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:
7.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
7.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.
8. Pełna informacja zawarta jest w Rozdziale 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Oławie ul. Lwowska 6 , 55-200 Oława.
1.2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych* Katarzyną Bala- Antczak, e-mail: biuro@abi-kancelaria.pl, na etapie prowadzonego postępowania kontakt do pełnomocnika Zamawiającego: Enmedia Aleksandra Adamska, ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań, tel. 61 624 74 68, osoba: Aleksandra Adamska.
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Domu Pomocy Społecznej w Oławie w okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.” nr postępowania: ZP/7/2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 Pzp., 1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp,
1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp,
1.5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
1.6. Niezależnie od postanowień ppkt 31.1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego,
1.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
1.8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.9. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/7/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla punktu/punków poboru gazu wg załącznika nr 1 do SWZ - dostawa paliwa gazowego wraz z usługą dystrybucji do obiektów
Zamawiającego, o maksymalnej wielkości zapotrzebowania na paliwo 704 596 kWh – wg załącznika nr 1 do SWZ.
2. Paliwo gazowe winno być dostarczane całodobowo do punktów zdawczo –
odbiorczych, wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu.
3. W toku realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w zakresie do +/- 10% względem podstawowej ilości paliwa gazowego dla zakupu gazu. Zwiększenie wielkości zamówienia nastąpi na zasadzie prawa opcji. Zasady, zakres i sposób skorzystania przez Zamawiającego z powyższych opisane zostały w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w § 1 ust. 3 i 4.
4. Zamawiający jest podmiotem uprawnionym do rozliczeń wg cen taryfowych
zatwierdzanych przez Prezesa URE w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu do niniejszego postępowania zostały dołączone podpisane przez Zamawiającego OŚWIADCZENIA ODBIORCY PALIW GAZOWYCH o przeznaczeniu paliwa gazowego, wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. Dany PPG jest całkowicie rozliczany wg cen z Taryfy sprzedaży zatwierdzonej przez Prezesa URE – informacja jest zawarta w Załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. Rozliczenie usługi dystrybucji oraz zakupu paliwa gazowego odbędzie się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, taryfie dystrybucyjnej
i sprzedaży zatwierdzonej przez Prezesa URE.
5. Informacja o przedmiocie zamówienia oraz obowiązkach Zamawiającego i
Wykonawcy zawarte są w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
6. Zamawiający na wniosek wyłonionego Wykonawcy przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy.
7. Informacja o obecnie obowiązujących umowach opisana jest w Załączniku nr 1 do SWZ w kolumnie „Okres obowiązywania obecnej umowy /okres wypowiedzenia”.
8. Ilość umów na kompleksową dostawę paliwa gazowego jaką zawrze Zamawiający z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawca: 1 umowa.
9. Dopuszcza się podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W toku realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia wielkości zamówienia w zakresie do +/- 10% względem podstawowej ilości paliwa gazowego dla zakupu gazu. Zwiększenie wielkości zamówienia nastąpi na zasadzie prawa opcji. Zasady, zakres i sposób skorzystania przez Zamawiającego z powyższych opisane zostały w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w § 1 ust. 3.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny oferty brutto
za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami
określonymi w Rozdziale 16 SWZ i podanej w formularzu ofertowym (wzór – wg załącznika nr 3 do SWZ). Cena oferty brutto za
realizację przedmiotu zamówienia – 100,00 %.
2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi 100,00 pkt
równa jest określonej wadze kryterium w %. Przyjmuje się, że 1,00% = 1,00 punkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w
przyjętym kryterium. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku – jeżeli
trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik
zostanie zaokrąglony w górę. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:
Zamawiający w ofercie o najniższej łącznej cenie brutto spośród ofert ocenianych przyzna 100,00 punktów, a każdej następnej
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C = najniższa oferowana cena / cena badanej oferty x 100,00.
3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną, wśród ofert nie odrzuconych i wykonawców, którzy nie zostali
wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem
gazowym, na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Warunek dotyczy każdej części zamówienia.
b) w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie warunek z ppkt a) zostanie spełniony, jeżeli co
najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, których mowa w Rozdziale 7 SWZ Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia:
1.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ppkt
1.1., 1.2. (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), na wezwanie zamawiającego, składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: koncesji do wykonywania działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt 1 powyżej (pkt 9.2.1. SWZ), składa wykonawca na wezwanie zamawiającego, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą stanowiącą Załącznik nr 3 do SWZ (formularz ofertowy) wykonawca składa:
1.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w
Rozdziale 6 i 7 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,
1.2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu
wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych. Warunek ten
dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Umocowanie wymagane jest na każdym etapie prowadzonego postępowania,
1.3. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których
mowa niniejszym punkcie, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o
ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów),
1.4. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy),
1.5. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.
2. Pełna informacja o wymaganych oświadczeniach oraz dokumentach zawarta jest w SWZ w Rozdziale 9.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum wykonawców, spółki cywilne).
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy
prawnej w celu złożenia oferty.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z treścią art. 455
ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy Pzp
2. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany
ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na podstawie art. 439 Pzp.
3. Pełny zakres zmian opisany został w § 7 załącznika nr 2 do SWZ – istotne postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/819551

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.