eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Samochodowy transport sanitarny świadczony przez Wykonawcę na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Samochodowy transport sanitarny świadczony przez Wykonawcę na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksandrowska 159

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-229

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrekcja@psychiatria-lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://babinski.home.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Samochodowy transport sanitarny świadczony przez Wykonawcę na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9cc0adbf-56bb-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00148097/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Samochodowy transport sanitarny świadczony przez Wykonawcę na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/babinski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/babinski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z wymogami Rozdziału 2 ust. 23 Platforma zakupowa Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz instrukcjami obsługi na stronie https://platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. J. Babińskiego z siedzibą w Łodzi przy
ul. Aleksandrowskiej 159;
 Inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. J. Babińskiego z siedzibą w Łodzi jest Pani Joanna Pacholak adres e-mail: inspektorochronydanych@babinski.home.pl*
 Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: ZPIZ/TP/U/19/2023, prowadzonym w w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 2) ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm) o wartości zamówienia nieprzekraczających progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp;
 odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
 Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan/Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPIZ/TP/U/19/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Samochodowy transport sanitarny świadczony przez Wykonawcę na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łodzi.” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2A do SWZ oraz w zakresie formularza asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert przedmiotu zamówienia.Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert przedmiotu zamówienia. Ostateczna ocena punktowa (KO) wyliczana będzie
według wzoru: Ko= K1 + K2 + K3
Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w Rozdziale 17 kryterium oceny ofert dla przedmiotu zamówienia. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający poprawi oczywiste i inne omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 223 ustawy Pzp. O poprawieniu omyłek Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Oferty dodatkowe winny być złożone przez Platformę zakupową w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z zachowaniem wytycznych Rozdziału 2 ust. 23 Platforma zakupowa.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość pojazdów do transportu typu S

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury VAT

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a.1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
b.1. Wykonawca przedstawi aktualną koncesję, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
i posiada aktualne prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia tj. aktualny wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. W przypadku gdy przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania ww. dokumentu Wykonawca winien złożyć Oświadczenie, że ww. wymóg nie dotyczy.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
d.1. Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz usług wykonanych,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz co najmniej 2 usług w zakresie przedmiotu zamówienia (tj. rozumianych jako realizacja usługi transportu sanitarnego), wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Minimalna wartość każdej z 2 usług (rozumianej jako wartość jednostkowej usługi jak i wartość łączna jednej umowy z jednym Zamawiającym) wynosi: 500.000,00 PLN brutto.
▪ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego przedstawią wykaz usług przy zachowaniu wymogu minimalnej wartości jednej usługi tj. wartość jednej usługi wynosi 500.000,00 PLN brutto. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia wykazu usług, w którym warunek minimalnej wartości jednej usługi np. 500.000,00 PLN brutto zostanie spełniony jako suma wartości kilku usług Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego np. każdy z dwóch Wykonawców (ubiegających się wspólnie) przedstawi realizację usługi na wartość 250.000,00 PLN brutto każdy (250.000,00 PLN brutto + 250.000,00 PLN brutto = 500.000,00 PLN brutto).
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, na podstawie wykazu zrealizowanych usług oraz dokumentów, potwierdzających wykonanie zamówienia.
d.2. Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz środków transportu (Załącznik nr 8 do SWZ) dostępnych Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Z wykazu ma wynikać, że w dyspozycji Wykonawcy pozostają:
• dla transportu S - co najmniej 1 pojazd (kryterium oceny ofert);
spełniające wymogi określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. stanowiącym Załącznik nr 2A do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących środków dowodowych:
6.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
6.3. aktualnej koncesji, licencji lub dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania i posiada aktualne prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia tj. aktualny wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. W przypadku gdy przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania ww. dokumentu Wykonawca winien złożyć Oświadczenie, że ww. wymóg nie dotyczy.
6.4. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
6.5. Wykaz zrealizowanych usług – Załącznik nr 5 do SWZ;
6.6. Wykaz środków transportu dostępnych Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 8 do SWZ.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących środków dowodowych:
6.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
6.3. aktualnej koncesji, licencji lub dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania i posiada aktualne prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia tj. aktualny wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. W przypadku gdy przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania ww. dokumentu Wykonawca winien złożyć Oświadczenie, że ww. wymóg nie dotyczy.
6.4. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
6.5. Wykaz zrealizowanych usług – Załącznik nr 5 do SWZ;
6.6. Wykaz środków transportu dostępnych Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 8 do SWZ.
Ust. 7 - ust. 10 zgodnie z treścią SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w formie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.
Wykonawca przygotowując Oświadczenie wypełnia:
▪ „Część II: Informacje dotyczące Wykonawcy” - sekcja A, B,
▪ „Część III: Oświadczenie Wykonawcy” – w zakresie informacji dotyczących przesłanek wykluczenia z postępowania, oświadczenia Wykonawcy, podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca, podanych informacji.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835), na dzień składania ofert Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, w formie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 4A do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego rozdziału składa każdy z Wykonawców, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wynikające z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, a mianowicie w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, dołącza do oferty także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogów ww. zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej następujące dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
3.1. Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,
3.2. Formularz asortymentowo – cenowy – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ,
3.3. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy,
Pełnomocnictwo do składania ofert składane jest w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania woli w imieniu wykonawcy lub w przypadku kopii pełnomocnictwa wymaga się pozyskania notarialnego uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1799 z późn.zm.) UWAGA: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
3.4. Dokumenty wskazane w Rozdziale 8 , Rozdziale 8.1. i Rozdziale 9
DOKUMENTY tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby /osobę upoważnione/a do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Upoważnienie do podpisania oferty powinno wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub CEIDG). Jeżeli ofertę podpisuje inna osoba , to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby.
3.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający Pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy ws. niniejszego zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oferta musi być podpisana , kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkie osoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja, spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia przed zawarciem umowy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia publicznego. Umowa winna zawierać co najmniej: strony umowy, cel ich wspólnego działania , okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 8 ust.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie Wykonawcy w postaci Załącznika nr 4 do SWZ oraz Załącznika nr 4A do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wynikające z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, a mianowicie w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ.
7. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę”, w miejscu np. ,,nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika.
8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę winny być podpisane lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.
9. W przypadku Konsorcjum firm wszelka korespondencja oraz rozliczenia w sprawie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (Liderem Konsorcjum) Wykonawców składających ofertę wspólną albo z innym Członkiem Konsorcjum wskazanym przez Lidera Konsorcjum, jako podmiot, z którym ma być wyłącznie prowadzona korespondencja i rozliczenia.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania rozliczeń, w szczególności wystawiania faktur przez inny podmiot tj. innego podatnika VAT, niż pełnomocnik (Lider Konsorcjum) Wykonawców składającego ofertę wspólną, chyba, że Lider Konsorcjum przy podpisaniu niniejszej Umowy wskazał na piśmie innego Członka Konsorcjum, z którym mają być dokonywane rozliczenia.
11. W sytuacji zmiany podmiotu, o którym mowa w ust. 8 i ust. 9 na inny podmiot, będący Członkiem Konsorcjum, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego z prośbą, skierowaną na piśmie, o dokonanie powyższej zmiany.
12. Zamawiający nie wyraża zgody na wszelką korespondencję oraz rozliczenia w zakresie Umowy z innym podmiotem, nie będącym Członkiem Konsorcjum.
13. W przypadku zaniechania czynności z ust. 10 wszelka korespondencja i rozliczenia w sprawie nie będą przez Zamawiającego akceptowalne.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z paragrafem 10 projektu umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/babinski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie przewiduje publicznej i jawnej sesji otwarcia ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.