eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawy warzyw, ziemniaków, jabłek i warzyw kiszonych do Aresztu Śledczego w ŁodziOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy warzyw, ziemniaków, jabłek i warzyw kiszonych do Aresztu Śledczego w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000590409

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Smutna 21

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-729

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 426750000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_lodz@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy warzyw, ziemniaków, jabłek i warzyw kiszonych do Aresztu Śledczego w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1004eea1-5923-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409393

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030690/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawy ziemiopłodów do Aresztu Śledczego w Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1004eea1-5923-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: as_lodz@sw.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości. W przypadku załączników, które zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu
w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Dostawy warzyw, ziemniaków, jabłek
i warzyw kiszonych do Aresztu Śledczego w Łodzi ”, DKw.2232.15.2023.IS.
Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Klauzule informacyjne, o których mowa w art. 13 i art. 14 RODO, znajdują się w załączniku nr 6, 7 do SWZ. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z: art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego, art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 4 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.15.2023.IS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw, ziemniaków, jabłek i warzyw kiszonych do Aresztu Śledczego w Łodzi o parametrach zgodnych z Polskimi Normami, w ilościach i asortymencie:

część I zamówienia - warzywa

Marchew korzeń - 30 000 kg
Pietruszka korzeń - 8 000 kg
Seler korzeń - 8 000 kg
Por (nie obcinany) - 4 000 kg
Kapusta biała -12 000 kg
Kapusta czerwona - 5 500 kg
Cebula średnica od 5cm - 16 000 kg
Burak ćwikłowy - 6 500 kg

Wymagania stawiane zamawianym towarom zostały opisane w SWZ - rozdział IV pkt. 1 lit. c.

Wymagania dotyczące realizowania dostaw zostały opisane w SWZ - rozdział IV pkt. 1 lit. d.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Nr Kryteria Waga kryterium
1. Cena 60 %
2. Termin realizacji reklamacji 40 %
1. Kryterium: cena - waga kryterium 60%, zostanie wyliczony na podstawie następującego wzoru:
najniższa cena brutto spośród oferowanych
A = ----------------------------------------------------------- x 60
cena brutto oferty badanej
2. Kryterium: termin realizacji reklamacji - waga kryterium 40% zostanie wyliczony na podstawie
następującego zestawienia:
B =
- do 24h – 40 pkt
- do 36h – 20 pkt
- do 48h – 10 pkt
Sposób oceny: minimalizacja
Zamawiający określa przedział czasowy obejmujący akceptowalny czas terminu realizacji reklamacji/zastrzeżeń
zgłoszonych wykonawcy w zakresie dostarczonego towaru, jego jakości lub ilości towarów. Wykonawca winien
w ofercie podać termin realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia do 24, 36, 48 godzin. Wykonawca winien
podać ilość godzin, np. 24 (liczba całkowita), która zostanie wpisana do umowy. W przypadku braku wpisania
w formularzu cenowym przez wykonawcę terminu realizacji reklamacji, zamawiający przyjmuje w celu oceny
danej oferty maksymalny termin realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia tj. 48 godzin. Termin realizacji
reklamacji określony w ofercie wykonawcy powyżej 48 godzin zostanie oceniony na 0 pkt., natomiast termin
realizacji reklamacji poniżej 24 godzin zostanie oceniony jak dla 24 godzin, tj. 40 pkt.
Całkowitą ilość punktów oferty wylicza się z poniższego wzoru:
C = A + B
gdzie,
C = całkowita ilość punktów przyznana ofercie (maksymalnie 100 pkt)
A = liczba punktów przyznana za kryterium CENA (maksymalnie 60 pkt)
B = liczba punktów przyznana za kryterium TERMIN REALIZACJI REKLAMACJI (maksymalnie 40 pkt)
3. Sposób oceny: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria. Łączna maksymalna liczba punktów, którą
może otrzymać oferta wynosi 100. Ilość punktów zostanie określona z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku. O wyborze wykonawcy zamawiający niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do
przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw, ziemniaków, jabłek i warzyw kiszonych do Aresztu Śledczego w Łodzi o parametrach zgodnych z Polskimi Normami, w ilościach i asortymencie:

część II zamówienia - ziemniaki

ziemniaki jadalne - 130 000 kg

Wymagania stawiane zamawianym towarom zostały opisane w SWZ - rozdział IV pkt. 1 lit. c.

Wymagania dotyczące realizowania dostaw zostały opisane w SWZ - rozdział IV pkt. 1 lit. d.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Nr Kryteria Waga kryterium
1. Cena 60 %
2. Termin realizacji reklamacji 40 %
1. Kryterium: cena - waga kryterium 60%, zostanie wyliczony na podstawie następującego wzoru:
najniższa cena brutto spośród oferowanych
A = ----------------------------------------------------------- x 60
cena brutto oferty badanej
2. Kryterium: termin realizacji reklamacji - waga kryterium 40% zostanie wyliczony na podstawie
następującego zestawienia:
B =
- do 24h – 40 pkt
- do 36h – 20 pkt
- do 48h – 10 pkt
Sposób oceny: minimalizacja
Zamawiający określa przedział czasowy obejmujący akceptowalny czas terminu realizacji reklamacji/zastrzeżeń
zgłoszonych wykonawcy w zakresie dostarczonego towaru, jego jakości lub ilości towarów. Wykonawca winien
w ofercie podać termin realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia do 24, 36, 48 godzin. Wykonawca winien
podać ilość godzin, np. 24 (liczba całkowita), która zostanie wpisana do umowy. W przypadku braku wpisania
w formularzu cenowym przez wykonawcę terminu realizacji reklamacji, zamawiający przyjmuje w celu oceny
danej oferty maksymalny termin realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia tj. 48 godzin. Termin realizacji
reklamacji określony w ofercie wykonawcy powyżej 48 godzin zostanie oceniony na 0 pkt., natomiast termin
realizacji reklamacji poniżej 24 godzin zostanie oceniony jak dla 24 godzin, tj. 40 pkt.
Całkowitą ilość punktów oferty wylicza się z poniższego wzoru:
C = A + B
gdzie,
C = całkowita ilość punktów przyznana ofercie (maksymalnie 100 pkt)
A = liczba punktów przyznana za kryterium CENA (maksymalnie 60 pkt)
B = liczba punktów przyznana za kryterium TERMIN REALIZACJI REKLAMACJI (maksymalnie 40 pkt)
3. Sposób oceny: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria. Łączna maksymalna liczba punktów, którą
może otrzymać oferta wynosi 100. Ilość punktów zostanie określona z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku. O wyborze wykonawcy zamawiający niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do
przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw, ziemniaków, jabłek i warzyw kiszonych do Aresztu Śledczego w Łodzi o parametrach zgodnych z Polskimi Normami, w ilościach i asortymencie:

część III zamówienia - jabłka 120-150 g/szt

jabłka 120-150 g/szt w ilości 7 500 kg

Wymagania stawiane zamawianym towarom zostały opisane w SWZ - rozdział IV pkt. 1 lit. c.

Wymagania dotyczące realizowania dostaw zostały opisane w SWZ - rozdział IV pkt. 1 lit. d.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Nr Kryteria Waga kryterium
1. Cena 60 %
2. Termin realizacji reklamacji 40 %
1. Kryterium: cena - waga kryterium 60%, zostanie wyliczony na podstawie następującego wzoru:
najniższa cena brutto spośród oferowanych
A = ----------------------------------------------------------- x 60
cena brutto oferty badanej
2. Kryterium: termin realizacji reklamacji - waga kryterium 40% zostanie wyliczony na podstawie
następującego zestawienia:
B =
- do 24h – 40 pkt
- do 36h – 20 pkt
- do 48h – 10 pkt
Sposób oceny: minimalizacja
Zamawiający określa przedział czasowy obejmujący akceptowalny czas terminu realizacji reklamacji/zastrzeżeń
zgłoszonych wykonawcy w zakresie dostarczonego towaru, jego jakości lub ilości towarów. Wykonawca winien
w ofercie podać termin realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia do 24, 36, 48 godzin. Wykonawca winien
podać ilość godzin, np. 24 (liczba całkowita), która zostanie wpisana do umowy. W przypadku braku wpisania
w formularzu cenowym przez wykonawcę terminu realizacji reklamacji, zamawiający przyjmuje w celu oceny
danej oferty maksymalny termin realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia tj. 48 godzin. Termin realizacji
reklamacji określony w ofercie wykonawcy powyżej 48 godzin zostanie oceniony na 0 pkt., natomiast termin
realizacji reklamacji poniżej 24 godzin zostanie oceniony jak dla 24 godzin, tj. 40 pkt.
Całkowitą ilość punktów oferty wylicza się z poniższego wzoru:
C = A + B
gdzie,
C = całkowita ilość punktów przyznana ofercie (maksymalnie 100 pkt)
A = liczba punktów przyznana za kryterium CENA (maksymalnie 60 pkt)
B = liczba punktów przyznana za kryterium TERMIN REALIZACJI REKLAMACJI (maksymalnie 40 pkt)
3. Sposób oceny: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria. Łączna maksymalna liczba punktów, którą
może otrzymać oferta wynosi 100. Ilość punktów zostanie określona z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku. O wyborze wykonawcy zamawiający niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do
przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw, ziemniaków, jabłek i warzyw kiszonych do Aresztu Śledczego w Łodzi o parametrach zgodnych z Polskimi Normami, w ilościach i asortymencie:

część IV zamówienia - warzywa kiszone

kapusta kiszona - 11 000 kg
ogórek kiszony - 5 000 kg

Wymagania stawiane zamawianym towarom zostały opisane w SWZ - rozdział IV pkt. 1 lit. c.

Wymagania dotyczące realizowania dostaw zostały opisane w SWZ - rozdział IV pkt. 1 lit. d.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Nr Kryteria Waga kryterium
1. Cena 60 %
2. Termin realizacji reklamacji 40 %
1. Kryterium: cena - waga kryterium 60%, zostanie wyliczony na podstawie następującego wzoru:
najniższa cena brutto spośród oferowanych
A = ----------------------------------------------------------- x 60
cena brutto oferty badanej
2. Kryterium: termin realizacji reklamacji - waga kryterium 40% zostanie wyliczony na podstawie
następującego zestawienia:
B =
- do 24h – 40 pkt
- do 36h – 20 pkt
- do 48h – 10 pkt
Sposób oceny: minimalizacja
Zamawiający określa przedział czasowy obejmujący akceptowalny czas terminu realizacji reklamacji/zastrzeżeń
zgłoszonych wykonawcy w zakresie dostarczonego towaru, jego jakości lub ilości towarów. Wykonawca winien
w ofercie podać termin realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia do 24, 36, 48 godzin. Wykonawca winien
podać ilość godzin, np. 24 (liczba całkowita), która zostanie wpisana do umowy. W przypadku braku wpisania
w formularzu cenowym przez wykonawcę terminu realizacji reklamacji, zamawiający przyjmuje w celu oceny
danej oferty maksymalny termin realizacji reklamacji od momentu ich zgłoszenia tj. 48 godzin. Termin realizacji
reklamacji określony w ofercie wykonawcy powyżej 48 godzin zostanie oceniony na 0 pkt., natomiast termin
realizacji reklamacji poniżej 24 godzin zostanie oceniony jak dla 24 godzin, tj. 40 pkt.
Całkowitą ilość punktów oferty wylicza się z poniższego wzoru:
C = A + B
gdzie,
C = całkowita ilość punktów przyznana ofercie (maksymalnie 100 pkt)
A = liczba punktów przyznana za kryterium CENA (maksymalnie 60 pkt)
B = liczba punktów przyznana za kryterium TERMIN REALIZACJI REKLAMACJI (maksymalnie 40 pkt)
3. Sposób oceny: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria. Łączna maksymalna liczba punktów, którą
może otrzymać oferta wynosi 100. Ilość punktów zostanie określona z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku. O wyborze wykonawcy zamawiający niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do
przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – załączają do oferty pełnomocnictwo,
2) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,
3) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4) każdy z wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
5) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
6) wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem,
7) zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie,
8) wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.