eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › RDW w Hrubieszowie. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek rowerowych w sezonie zimowego utrzymania dróg: 2023/2024, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanieOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
RDW w Hrubieszowie. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek rowerowych w sezonie zimowego utrzymania dróg: 2023/2024, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 696 20 93

1.5.8.) Numer faksu: 84 697 26 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administracja drogowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

RDW w Hrubieszowie. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek rowerowych w sezonie zimowego utrzymania dróg: 2023/2024, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f10597bf-5908-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00409226

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00090039/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 RDW w Hrubieszowie. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek rowerowych w sezonie zimowego utrzymania dróg: 2023/2024, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdw-lublin.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. z 2020, poz. 344 z późn. zm.), tj.:
a) elektronicznej Platformy Zamówień Publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod adresem: https://zdw-lublin.logintrade.net (dalej zwana: „Platformą”), do której dostęp możliwy jest również poprzez stronę internetową Zamawiającego wskazaną w pkt I SWZ.
b) niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego zamieszczonym na Platformie: https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Platforma, wskazana w pkt. XII 1. ppkt a) SWZ, wykorzystywana będzie w niniejszym postępowaniu, jako środek komunikacji elektronicznej do: składania ofert, wszelkich dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą a także: udostępniania SWZ, informacji o modyfikacji SWZ, przekazywania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wyjaśnień treści SWZ o zamówieniu, wezwań do wyjaśnień lub uzupełnienia, wezwań do przedłożenia dokumentów i oświadczeń, wyjaśnień Wykonawców kierowanych w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego, uzupełniania dokumentów (oświadczeń lub pełnomocnictw), udostępnienia informacji z otwarcia ofert, informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania wraz z zawiadomieniami skierowanymi do Wykonawców, udostępniania ofert, przekazywania wniosków o przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium oraz zgód w tym zakresie.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
3. Użytkowanie Platformy jest bezpłatne.
4. Przeglądanie postępowań, pobieranie dokumentów nie wymaga rejestracji, ani logowania na Platformie.
5. W niniejszym postępowaniu rejestracji oraz logowania wymaga:
- złożenie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ;
- złożenie oferty.
Logowania wymaga również przekazywanie wyjaśnień, dokumentów lub oświadczeń w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego, kierowane w toku badania i oceny ofert.
WAŻNE!: Wykonawca przed złożeniem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz przed złożeniem oferty winien dokładnie zapoznać się ze szczegółową instrukcją dostępną na Platformie pod linkiem https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
6. Złożenie oferty i pozostałych dokumentów oraz oświadczeń, o których mowa w pkt. IX SWZ wymaga zarejestrowania się przez Wykonawcę lub, w przypadku posiadania konta na Platformie, zalogowania. Rejestracja i logowanie są bezpłatne. Rejestrując się albo logując Wykonawcy, akceptują warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na Platformie.
7. Szczegółowe zasady korzystania z Platformy, w tym wymagania sprzętowo — techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy, szczegółowy sposób składania, zmiany i wycofania ofert, przekazywania oświadczeń, dokumentów zostały określone w Instrukcjach Użytkownika, dostępnych na Platformie pod linkiem: https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji rozumie się datę ich wpływu na Platformę, tj. w przypadku złożenia oferty datę wyświetlaną na koncie Zamawiającego wskazaną w kolumnie „data złożenia oferty”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
9. Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej należy przez to rozumieć Platformę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
 z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl*
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: RDW w Hrubieszowie. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników i ścieżek rowerowych w sezonie zimowego utrzymania dróg: 2023/2024, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie prowadzonym w trybie podstawowym.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.., dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R3.ST.372.19.2023.tk

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 59000571,57 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 157652,40 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: Zwalczanie śliskości i odśnieżanie chodników oraz ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich z punktu dyspozycyjnego – siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie, wraz z zagospodarowaniem nadmiaru śniegu we własnym zakresie zgodnie z przedmiarem i lokalizacją usług w planowanej ilości godzin 237.
2. Zakres usług obejmuje:
1) Zabezpieczenie we własnym zakresie i na swój koszt załadunku piasku , mieszanki piaskowo-solnej lub soli z miejsc ich składowania tj. dla zadania nr 1 teren na ul. Nowej w Hrubieszowie,
2) Odśnieżanie mechaniczne lub ręczne w miejscach niedostępnych dla sprzętu – chodników, ścieżek rowerowych, wysp rozdzielających oraz azyli dla pieszych wraz z zagospodarowaniem nadmiaru śniegu we własnym zakresie zgodnie z przedmiarem i lokalizacją usług.
3) Równomierne posypywanie mieszanką piaskowo-solną powierzchni chodników i ścieżek rowerowych na całej szerokości, niedopuszczalne jest występowanie nieciągłości w posypywaniu.
4) Uzyskanie pełnej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 15 listopada w roku 2023, do zakończenia świadczenia usług objętych zamówieniem tj. do dnia 15 kwietnia 2024 r.
5) Zapewnienie bezpośredniej łączności z obsługą sprzętu wykorzystywanego do wykonywania zamówienia, w celu przekazywania obsłudze dyspozycji przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, oraz przekazywania przez obsługę sprzętu informacji o:
− aktualnym stanie chodników i ścieżek rowerowych,
− zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,
− innych zdarzeniach zauważonych na chodnikach i ścieżkach rowerowych.
− dokładnym czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach chodników i ścieżek rowerowych.
− Zamawiający dopuszcza możliwość składowania ww. materiałów na placach składowych Wykonawcy bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, pod warunkiem wykazania, że wskazane place spełniają wymagania w zakresie ochrony środowiska.
− Ponadto, w przypadku składowania ww. materiałów na placach składowych Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem należytej ochrony ww. materiałów przed ich utratą i kradzieżą oraz negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.
6) Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w załączonej Specyfikacji Technicznej w sposób gwarantujący należytą jakość.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” (dalej zwany „OPZ” stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.)

4.2.5.) Wartość części: 78826,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-15 do 2024-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: Zwalczanie śliskości i odśnieżanie chodników i ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich z punktu dyspozycyjnego – siedziby Obwodu Drogowego w Tyszowcach, wraz z zagospodarowaniem nadmiaru śniegu we własnym zakresie zgodnie z przedmiarem i lokalizacją usług w planowanej ilości godzin 237.
2. Zakres usług obejmuje:
1) Zabezpieczenie we własnym zakresie i na swój koszt załadunku piasku, mieszanki piaskowo-solnej lub soli z miejsc ich składowania dla zadania nr 2 teren Obwodu Drogowego w Tyszowcach ul. Wielka 103.
2) Odśnieżanie mechaniczne lub ręczne w miejscach niedostępnych dla sprzętu – chodników, ścieżek rowerowych, wysp rozdzielających oraz azyli dla pieszych wraz z zagospodarowaniem nadmiaru śniegu we własnym zakresie zgodnie z przedmiarem i lokalizacją usług.
3) Równomierne posypywanie mieszanką piaskowo-solną powierzchni chodników i ścieżek rowerowych na całej szerokości, niedopuszczalne jest występowanie nieciągłości w posypywaniu.
4) Uzyskanie pełnej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 15 listopada w roku 2023, do zakończenia świadczenia usług objętych zamówieniem tj. do dnia 15 kwietnia 2024 r.
5) Zapewnienie bezpośredniej łączności z obsługą sprzętu wykorzystywanego do wykonywania zamówienia, w celu przekazywania obsłudze dyspozycji przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, oraz przekazywania przez obsługę sprzętu informacji o:
− aktualnym stanie chodników i ścieżek rowerowych,
− zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,
− innych zdarzeniach zauważonych na chodnikach i ścieżkach rowerowych.
− dokładnym czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach chodników i ścieżek rowerowych.
− Zamawiający dopuszcza możliwość składowania ww. materiałów na placach składowych Wykonawcy bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, pod warunkiem wykazania, że wskazane place spełniają wymagania w zakresie ochrony środowiska.
− Ponadto, w przypadku składowania ww. materiałów na placach składowych Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem należytej ochrony ww. materiałów przed ich utratą i kradzieżą oraz negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.
6) Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w załączonej Specyfikacji Technicznej w sposób gwarantujący należytą jakość.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” (dalej zwany „OPZ” stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ).

4.2.5.) Wartość części: 78826,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-15 do 2024-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada:
1) W przypadku składania ofert na zadanie nr 1 minimum 1 sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników o max. ciężarze dopuszczalnym wraz z urządzeniami tj. pługiem o zmiennej geometrii oraz rozsypywarką do 3 ton.
2) W przypadku składania ofert na zadanie nr 2 minimum 1 sprzęt do odśnieżania i posypywania chodników o max. ciężarze dopuszczalnym wraz z urządzeniami tj. pługiem o zmiennej geometrii oraz rozsypywarką do 3 ton.
2.1. Ww. warunek będzie uznany na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik B do SWZ).
3. Zamawiający może, oceniając zdolność zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy PZP).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta przetargowa – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik A do SWZ
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt IX. 1. SWZ, stanowiące Załączniki B i C do SWZ.
3) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt X. 4 SWZ (jeżeli dotyczy) stanowiące Załącznik D do SWZ;
4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, może złożyć wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
a) Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt XV.6. ppkt 6) lit a) i ppkt 5) SWZ składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w pkt. IX.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik E do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformy https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje wymagania wskazane w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. XXIV.1. SWZ w zakresie realizacji zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.
12. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.