eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa mebli i wyposażenia medycznego oraz dodatkowego do pomieszczeń szpitalnych budynku nr 102 - I piętra i Izby Przyjęć - ZP-36/23Ogłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli i wyposażenia medycznego oraz dodatkowego do pomieszczeń szpitalnych budynku nr 102 - I piętra i Izby Przyjęć - ZP-36/23

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000298554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr. Józefa Babińskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-393

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@babinski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli i wyposażenia medycznego oraz dodatkowego do pomieszczeń szpitalnych budynku nr 102 - I piętra i Izby Przyjęć - ZP-36/23

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14760bc5-5920-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408964

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014348/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.18 Dostawa mebli i wyposażenia medycznego oraz dodatkowego do pomieszczeń szpitalnych budynku nr 102 - I piętra i Izby Przyjęć

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski
2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg). b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z
6. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
7. Wykonawca ofertę oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli są wymagane w SWZ) składa pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-36/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy pierwszego wyposażenia inwestycyjnego - mebli i wyposażenia medycznego oraz dodatkowego na potrzeby oddziału szpitalnego i Izby Przyjęć zlokalizowanych na I piętrze i parterze w budynku nr 102 Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, w zakresie:
- Pakietu I – Meble medyczne (załącznik nr 1.1 do SWZ),
stanowiącego jednocześnie Formularz cenowy.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o wytyczne Zamawiającego określone w szczegółowym opisie wyposażania - Wyciągu z dokumentacji pn.: „Dokumentacja projektowa wyposażenia, Szczegółowy opis wyposażenia, Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, budynek nr 102, Piętro I” oraz Wyciągu z dokumentacji pn.: „Dokumentacja projektowa wyposażenia, Szczegółowy opis wyposażenia, Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, budynek nr 102, Izba Przyjęć”, autorstwa Biura Projektów Piotr Wolarek z siedzibą w Krakowie, która stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
Ponadto przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym, a także zgodnie z zapisami projektu umowy dla tego pakietu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192000-2 - Meble medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy pierwszego wyposażenia inwestycyjnego - mebli i wyposażenia medycznego oraz dodatkowego na potrzeby oddziału szpitalnego i Izby Przyjęć zlokalizowanych na I piętrze i parterze w budynku nr 102 Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, w zakresie:
- Pakietu II – Wyposażenie medyczne (załącznik nr 1.2 do SWZ),
stanowiącego jednocześnie Formularz cenowy.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o wytyczne Zamawiającego określone w szczegółowym opisie wyposażania - Wyciągu z dokumentacji pn.: „Dokumentacja projektowa wyposażenia, Szczegółowy opis wyposażenia, Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, budynek nr 102, Piętro I” oraz Wyciągu z dokumentacji pn.: „Dokumentacja projektowa wyposażenia, Szczegółowy opis wyposażenia, Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, budynek nr 102, Izba Przyjęć”, autorstwa Biura Projektów Piotr Wolarek z siedzibą w Krakowie, która stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
Ponadto przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym, a także zgodnie z zapisami projektu umowy dla tego pakietu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy pierwszego wyposażenia inwestycyjnego - mebli i wyposażenia medycznego oraz dodatkowego na potrzeby oddziału szpitalnego i Izby Przyjęć zlokalizowanych na I piętrze i parterze w budynku nr 102 Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, w zakresie:
- Pakietu IIII – Wyposażenie dodatkowe (załącznik nr 1.3 do SWZ),
stanowiącego jednocześnie Formularz cenowy.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o wytyczne Zamawiającego określone w szczegółowym opisie wyposażania - Wyciągu z dokumentacji pn.: „Dokumentacja projektowa wyposażenia, Szczegółowy opis wyposażenia, Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, budynek nr 102, Piętro I” oraz Wyciągu z dokumentacji pn.: „Dokumentacja projektowa wyposażenia, Szczegółowy opis wyposażenia, Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, budynek nr 102, Izba Przyjęć”, autorstwa Biura Projektów Piotr Wolarek z siedzibą w Krakowie, która stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
Ponadto przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym, a także zgodnie z zapisami projektu umowy dla tego pakietu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferty składane w zakresie Pakietu I muszą być zabezpieczone wadium w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 09:00 w dniu 04.10.2023r.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy Zamawiający przewidział szczegółowo w paragrafie 11 wzorów umów - załączników nr 4 - 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że (zgodnie z zapisami SWZ) z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę na podstawie:
- art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .

W ramach niniejszego postępowania Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia wymagane w SWZ, w tym między innymi: Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy, Załączniki nr 1.1 – 1.3 do SWZ - Formularze cenowe – dla Pakietów I - III (w zależności na który pakiet składa ofertę), Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 2.1 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o zakresie wykonania zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o zobowiązaniu podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.