eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Realizacja pilotażowego programu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w toruńskiej oświacie - 4 częściOgłoszenie z dnia 2023-09-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja pilotażowego programu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w toruńskiej oświacie - 4 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Toruń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118856

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: we@um.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja pilotażowego programu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w toruńskiej oświacie - 4 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cecc628-586d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408929

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028946/27/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Realizacja pilatożowego programu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w torunskiej oświacie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.torun.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umtorun.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl
.2. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: Pani Kamila Góral za pośrednictwem Platformy
zakupowej: https://umtorun.ezamawiajacy.pl. 3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na
stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia: https://umtorun.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie
powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu
rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika
polecenie „zarejestruj się”. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla
Wykonawców – Regulacje i procedury procesu zakupowego https://umtorun.ezamawiajacy.pl. 5. Zamawiający określa dopuszczalne
formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach zgodnych z rozporządzeniem Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2247). Wykonawca może złożyć jednorazowo maks. 15 plików. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl.
Rejestracja Wykonawcy odbywa się automatycznie. 7. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamawiający w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu. 8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy
e-Zamawiający w zakładce "ZADAJ PYTANIE"
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 10. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu
elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich
elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii
poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 11. Zamawiający treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazał specyfikację warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieszcza wyjaśnienie na stronie internetowej – Platformie e-Zamawiający. 12. Zamawiający może w
uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmienić treść swz. Każda wprowadzona przez Zamawiającego
zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie zamieszczona na Platformie e-Zamawiający. 13. Zamawiający informuje, iż w
przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy e-Zamawiający, Wykonawca winien
skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod numerem telefonu: +48 22 257 22 23, email: oneplace.admin@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń,
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń b) inspektorem ochrony danych osobowych zamawiającego jest Pan Marcin Kapiwąs, tel.
56 611 8802, e-mail: iod@um.torun.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym; d) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 20219 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.
1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informuję, że: 1. Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;- prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;2. Nie przysługuje Pani/Panu:- związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 114/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie: warsztatów dla uczniów, chłopców i dziewcząt ( 3 grupy odbiorców ).
Celem warsztatów dla uczniów, tj. uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów ze szkół ponadpodstawowych jest:
a) rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych, samooceny i motywacji,
b) wzmocnienie dobrostanu społecznego i psychicznego toruńskiej młodzieży po okresie edukacji zdalnej,
c) dodatkowo dla dziewcząt nabycie umiejętności radzenia sobie z uczuciem lęku i niepokoju oraz negatywnymi emocjami,
d) dodatkowo dla chłopców rozwijanie empatii i nabycie umiejętności przyjmowania perspektywy innych ludzi.
Warsztaty będą realizowane na terenie szkoły po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. Przez godzinę należy rozumieć pełną godzinę zegarową (60 minut).

Liczba godzin warsztatów dla uczniów, chłopców, dziewcząt w poszczególnych placówkach określona została w pkt 1.1.1. SWZ:

2. Termin wykonania zamówienia
I część: 20% liczby godzin usług określonych w § 1 ust.3 wzoru umowy – od dnia podpisania umowy do 20.12.2023 r.,
II część: 80% liczby godzin usług określonych w § 1 ust.3 wzoru mowy - do 30.06.2024 r.
Przedmiot umowy będzie realizowany w trakcie roku szkolnego z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1211), z zastrzeżeniem § 2 ust.3 wzoru umowy dla danej części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Program zajęć stanowiących przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia (minimum 1 osoba)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie: warsztatów dla rodziców/opiekunów prawnych.
Celem warsztatów dla rodziców/opiekunów prawnych jest:
a) budowanie pozytywnych relacji i kompetencji rodzicielskich,
b) zmotywowanie rodziców do dyskusji na temat dobrostanu młodzieży, refleksji nad możliwymi sposobami pomocy młodzieży w radzeniu sobie z rozwojowymi wyzwaniami, w tym pozytywnym nastawieniu do rzeczywistości i postawie optymizmu i nadziei,
c) warsztaty odbędą się na terenie szkół. W warsztatach powinni wziąć udział rodzice uczniów objętych warsztatami dla uczniów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udział rodziców innych uczniów danej szkoły.
Warsztaty będą realizowane na terenie szkoły po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. Przez godzinę należy rozumieć pełną godzinę zegarową (60 minut).
Liczba godzin warsztatów dla rodziców/opiekunów prawnych w poszczególnych placówkach określona została w pkt :1.1.2. SWZ.

2. Termin wykonania zamówienia
I część: 20% liczby godzin usług określonych w § 1 ust.3 wzoru umowy – od dnia podpisania umowy do 20.12.2023 r.,
II część: 80% liczby godzin usług określonych w § 1 ust.3 wzoru mowy - do 30.06.2024 r.
Przedmiot umowy będzie realizowany w trakcie roku szkolnego z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1211), z zastrzeżeniem § 2 ust.3 wzoru umowy dla danej części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Program zajęć stanowiących przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia(minimum 1 osoba)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie: warsztatów dla nauczycieli.
Celem warsztatów dla nauczycieli jest:
a) wsparcie nauczycieli w budowaniu relacji, w tym nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic,
b) rozwijanie dobrostanu psychicznego i społecznego młodzieży,
c) zmotywowanie nauczycieli do dyskusji na temat dobrostanu młodzieży, refleksji nad możliwymi sposobami pomocy młodzieży w radzeniu sobie z rozwojowymi wyzwaniami, w tym pozytywnym nastawieniu do rzeczywistości i postawie optymizmu i nadziei.
Warsztaty będą realizowane na terenie szkoły po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. Przez godzinę należy rozumieć pełną godzinę zegarową (60 minut).

Liczba godzin warsztatów dla nauczycieli w poszczególnych placówkach określona jest w pkt 1.1.3 SWZ.

2. Termin wykonania zamówienia
I część: 20% liczby godzin usług określonych w § 1 ust.3 wzoru umowy – od dnia podpisania umowy do 20.12.2023 r.,
II część: 80% liczby godzin usług określonych w § 1 ust.3 wzoru mowy - do 30.06.2024 r.
Przedmiot umowy będzie realizowany w trakcie roku szkolnego z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1211), z zastrzeżeniem § 2 ust.3 wzoru umowy dla danej części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Program zajęć stanowiących przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia(minimum 1 osoba)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej dla uczniów. W terapii będą uczestniczyć chętni uczniowie, którzy zgłoszą się do Wykonawcy ( lub zostaną zgłoszeni przez rodziców/ opiekunów prawnych ).
Terapia będzie realizowana na terenie szkoły po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. Przez godzinę należy rozumieć pełną godzinę zegarową (60 minut).
Liczba godzin do realizacji w ramach indywidualnej terapii uczniów określona została w pkt 1.1.4 SWZ.
2. Termin wykonania zamówienia
I część: 20% liczby godzin usług określonych w § 1 ust.3 wzoru umowy – od dnia podpisania umowy do 20.12.2023 r.,
II część: 80% liczby godzin usług określonych w § 1 ust.3 wzoru mowy - do 30.06.2024 r.
Przedmiot umowy będzie realizowany w trakcie roku szkolnego z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1211), z zastrzeżeniem § 2 ust.3 wzoru umowy dla danej części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia (minimum 1 osoba)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy -– załącznik nr 4
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców odrębnie.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który
składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
2. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy)
3. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy)
4. zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dotyczy)
5. Formularz ofertowy
6. Program zajęć stanowiących przedmiot zamówienia – dotyczy części 1,2,3,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa w pkt 14.1. a) SWZ składają odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) gdy zajdzie konieczność dokonania istotnych zmian zawartej umowy (w szczególności wydłużenia terminu wykonania zamówienia) w wyniku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego;
2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, w szczególności w zakresie:
a) zmiany stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie);
b) zmiany sposobu liczenia minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, począwszy od 01.01.2024 r. i zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umtorun.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.