eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa syst. teleinformatycznych wraz z instalacją w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa syst. teleinformat. świadczeniodawcówOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa syst. teleinformatycznych wraz z instalacją w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa syst. teleinformat. świadczeniodawców

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 639820004

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 30

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Tomyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 614427314

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpital-nowytomysl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-nowytomysl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa syst. teleinformatycznych wraz z instalacją w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa syst. teleinformat. świadczeniodawców

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13906bda-5894-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408376

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00091605/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Sprzęt i oprogramowanie podnoszące poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/821420

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/821420

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w tym składanie ofert odbywa się w języku polskim za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nowytomysl . Wymaga się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiad. została wysłana do Zamaw.. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy. Oferta musi być sporządzona w j.polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Max. rozmiar 1 pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB , przy komunikacji wielkość pliku to max. 500 MB. Dopuszczalne formaty dokumentów elektronicznych określone są w zał. nr 2 do Rozp. Rady Ministrów w sprawie KRI, min. wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz min. wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2247) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf W celu ewentualnej kompresji danych rekomenduje się wykorzystanie formatów: .zip .7Z. Zamawiający zaleca, przekonwertowanie plików skł. się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES; Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. W przypadku podpisywania pliku przez kilka osób zaleca się stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. Ograniczenie wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, wynosi max. 10MB, ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego-wynosi max 5MB. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) dowolna przeglądarka internetowa, w przyp. Internet Explorer min. wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji za pomocą poczty elektronicznej: dzp@szpital-nowytomysl.pl w przypadku awarii platformy(nie dot. składania ofert). Składanie ofert możliwe jest tylko za pośrednictwem Platformy zakupowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ w Nowym Tomyślu jest Pan Piotr Lichtarowicz, kontakt: p.lichtarowicz@szpital-nowytomysl.pl, tel. 61/4437466;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wraz z instalacją w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców” Nr postępowania SPZOZ_NT.DZP.241.07.23;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74-76 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”, a także art.6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora,;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ_NT. DZP.241.07.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wraz z instalacją w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu w ramach realizowane w ramach zarządzenia nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców (z późn. zm.). Realizacja w/w zadania obejmuje: dostarczenie, montaż / podłączenie, konfigurację oraz uruchomienie urządzeń, będących przedmiotem zamówienia, wykonanego i dostarczonego w ilościach i zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia określonych w załączniku 1A do SWZ. Wszystkie określone tam parametry i wymagania techniczne, stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie tych wymagań będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Zamówienie obejmuje:
- System monitoringu infrastruktury IT (SOC)
- System Backupu
- Serwer Backupu
- Serwer do odtworzenia Backupu
- Bibliotekę taśmową
2. Wymagania ogólne w zakresie realizacji zamówienia:
- Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania standardowego musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta
- Całość dostarczanego rozwiązania, tzn. każde z dostarczonych urządzeń, musi być nowe, sprawne, wcześniej nieużywane, rok produkcji nie starszy niż 2022
- Całość dostarczanego rozwiązania, tzn. każde z dostarczonych urządzeń, w którym nie wskazano szczegółowych warunków gwarancji, musi być objęte gwarancją – minimalny okres gwarancji 12 m-cy
- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, producenta, jak i daty produkcji danego elementu.
- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim.
- Do każdego urządzenia musi być dostarczony niezbędny sprzęt eksploatacyjny (przewody zasilające, przewody sygnałowe itp.) niezbędny do uruchomienia danego urządzenia w budowanym rozwiązaniu w miejscu dostawy wskazanym przez Zamawiającego. Sprzęt, o którym mowa powyżej jest integralną częścią oferty i przechodzi na własność Zamawiającego.
- Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE.
- Wszystkie dostarczane urządzenia na dzień złożenia oferty nie mogą być w fazie end-of-life (EOL)
- Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.
- Wymagane jest, aby infrastruktura sprzętowa IT była gotowym produktem posiadającym nazwę handlową i złożonym z zamkniętej, ściśle zdefiniowanej listy komponentów posiadających odpowiednie numery katalogowe.
- Dostarczane oprogramowanie musi zostać dostarczone w najnowszej stabilnej wersji, która uzyskała certyfikację producenta dostarczanego sprzętu (jeśli podlega certyfikacji).
- Wykonawca w celu zabezpieczenia danych krytycznych przetwarzanych w systemie HIS Zamawiającego zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie, że posiada uprawnienia lub autoryzację producenta systemu medycznego, z którego obecnie korzysta Zamawiający lub zrealizował przedmiot zamówienia w obszarze dotyczącym ingerencji w dane przetwarzane przez system medyczny Zamawiającego nie naruszając postanowień licencyjnych i gwarancyjnych dla systemu medycznego Eskulap i gwarantował jego poprawne monitorowanie po zakończeniu prac integracyjnych
- Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizując opisane w przedmiocie zamówienia dostawy i usługi uwzględnił uwarunkowania środowiska aktualnie pracującego u Zamawiającego, w szczególności uwzględniając:
- posiadaną konfiguracją baz danych i backupów
- konfigurację stacji roboczych
Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4. do SWZ.
3. Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamówienia będą wykonywane w czynnym obiekcie, w którym musi być zapewniona ciągła opieka nad pacjentem oraz musi istnieć możliwość wykonywania codziennych obowiązków przez pracowników Zamawiającego.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie.
5. Rozwiązania równoważne
- Podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne, znaki towarowe lub symbole producentów mają charakter wyłącznie informacyjno-pomocniczy w przygotowaniu oferty i mają na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów jakościowych dla określenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaoferowane odpowiedniki będą spełniały co najmniej te parametry, które wskazane zostały przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla każdego elementu zamówienia. Zgodnie z zapisem art. 99 pkt. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaoferowanego produktu zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do okazania odpowiednich dokumentów produktu.
- W przypadku, gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ.
 Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
- Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne zobowiązany jest na etapie złożenia oferty (w ofercie), że oferowane przez niego rozwiązane równoważne w zakresie cech i właściwości oferowanego przedmiotu zamówienia lub zgodności z równoważną normą lub oceną techniczną lub specyfikacją techniczną w stosunku do wskazanej przez zamawiającego w dokumentach zamówienia, spełnia wymagania zamawiającego w sposób równie dobry bądź lepszy, co rozwiązanie pierwotnie opisane przez zamawiającego w dokumentach zamówienia, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia.
- Dowodami składanymi wraz z ofertą w celu wykazania równoważności oferowanych przez wykonawcę rozwiązań mogą być w szczególności: karty katalogowe, ulotki, foldery producenta, dystrybutora lub importera, opinie rzeczoznawców, dokumenty pochodzące od niezależnych jednostek opiniujących.
- Wykonawca winien udowodnić w ofercie w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- Ciężar w zakresie wykazania równoważności oferowanych rozwiązań obciąża wykonawcę. Brak wykazania równoważności zaoferowanego rozwiązania skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

48820000-2 - Serwery

30233160-0 - Jednostki pamięci taśmowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie zdolności technicznej, warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie- zrealizował lub realizuje co najmniej dwie dostawy (rozumiane jako dwa oddzielne zamówienia) sprzętu i oprogramowana podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa w jednostkach związanych z prowadzeniem działalności leczniczej tj.: w szpitalach lub przedsiębiorstwach o charakterze podobnym rozumianych jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne – w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (DZ. U. 2020, poz. 295) o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto i potwierdzi ten fakt dowodem (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ)
b) w zakresie zdolności zawodowej skieruje do realizacji zamówienia:
- Specjalistę ds. Rozwiązań Sieciowych (1 osoba) posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie w konfigurowaniu infrastruktury sieciowej zdobyte w co najmniej 2 niezależnych projektach o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każde;
- Specjalistę ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych (1 osoba) posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz w zakresie wdrożeń systemów infrastruktury informatycznej w jednostkach związanych z prowadzeniem działalności leczniczej tj.: w szpitalach lub przedsiębiorstwach o charakterze podobnym rozumianych jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne – w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (DZ. U. 2020, poz. 295) o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każde.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a.Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Zał. nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadcz. składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisane podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oświadczenie składają odrębnie:
-wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy,
-podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia tego podmiotu ;
b.odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c.oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o kt. mowa w:
-art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
-art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tyt. środka zapobiegawczego,
-art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
-art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
(wzór oświadcz. Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o kt. mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi zał. nr 5 do SWZ).
3.jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o którym mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 3. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o kt. mowa w art.108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy wystawione nie wcześniej niż 3 m-cy przed ich złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: d. w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca składa:
- Wykaz dostaw zrealizowanych wg wzoru stanowiącego Zał. nr 7 do SWZ potwierdzający spełnienie warunku określonego w Rozdz. V ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ;
- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wg wzoru stanowiącego zał. nr 8 do SWZ potwierdzający spełnienie warunku określonego w Rozdz. V ust. 2 pkt 4) lit. b) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Wykonawca w celu zabezpieczenia danych krytycznych przetwarzanych w systemie HIS Zamawiającego zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie, że posiada uprawnienia lub autoryzację producenta systemu medycznego, z którego obecnie korzysta Zamawiający lub zrealizował przedmiot zamówienia w obszarze dotyczącym ingerencji w dane przetwarzane przez system medyczny Zamawiającego nie naruszając postanowień licencyjnych i gwarancyjnych dla systemu medycznego Eskulap i gwarantował jego poprawne monitorowanie po zakończeniu prac integracyjnych.
2) materiały informacyjne uwiarygodniające podane informacje techniczne (katalogi, opisy, foldery itp.) w języku polskim, na podstawie, których zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi;
3) opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale II ust. 5 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Wykonawca w celu zabezpieczenia danych krytycznych przetwarzanych w systemie HIS Zamawiającego zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie, że posiada uprawnienia lub autoryzację producenta systemu medycznego, z którego obecnie korzysta Zamawiający lub zrealizował przedmiot zamówienia w obszarze dotyczącym ingerencji w dane przetwarzane przez system medyczny Zamawiającego nie naruszając postanowień licencyjnych i gwarancyjnych dla systemu medycznego Eskulap i gwarantował jego poprawne monitorowanie po zakończeniu prac integracyjnych.
2) materiały informacyjne uwiarygodniające podane informacje techniczne (katalogi, opisy, foldery itp.) w języku polskim, na podstawie, których zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi;
3) opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale II ust. 5 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ
b) Opis Przedmiotu Zamówienia – Zał. 1A do SWZ (stanowiący integralną część oferty – dokument ten nie podlega uzupełnieniu)
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ):
− jako własne oświadczenie Wykonawcy,
− dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
− dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, pod rygorem nieważności, o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, (jeżeli dotyczy)
d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
e) przedmiotowe środki dowodowe
f) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
g) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ), (jeżeli dotyczy)
h) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
i) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).
j) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
4.Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
5.Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Ponadto pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy.
6.Dokument pełnomocnictwa musi mieć formę pisemną, musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7.Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
8.Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9.Oświadczenie wg wzoru zał. nr 2 do SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.
10.Dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII. ust 1. lit. b-c) SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia .
11.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdz. V ust. 2. ppkt 2) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. (jeżeli dotyczy)
12.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają dostawy/usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w rozdz. V ust 2. ppkt 4) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
13.W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.
14.W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy określa załącznik Nr 4 do SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowane w art. 455 oraz zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy (wzoru umowy) zał. nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/821420

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835, z późn.zm.), zwana dalej „UOBN”, tj.:
a. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
b. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
c. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.
5. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 4 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
6. Weryfikacja braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust 4, odbywać się będzie na podstawie złożonego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia oraz w oparciu o analizę wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, a także listy prowadzonej przez ministra właściwego do praw wewnętrznych, o której mowa w art. 2 ust 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.