eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa spedycja towarów na zagraniczne wydarzenia targowo-wystawiennicze w rejonie Azji, Australii i OceaniiOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowa spedycja towarów na zagraniczne wydarzenia targowo-wystawiennicze w rejonie Azji, Australii i Oceanii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karolkowa 30

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-207

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kowr.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Realizacja zadań w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa spedycja towarów na zagraniczne wydarzenia targowo-wystawiennicze w rejonie Azji, Australii i Oceanii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6584e509-2d22-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408339

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131020/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.42 Spedycja towarów na zagraniczne wydarzenia promocyjne w II połowie 2023 roku oraz w I połowie 2024 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00335654

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 283/2023/C

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 563203,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 242075,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa spedycja towarów: żywności, materiałów promocyjnych, publikacji, których specyfikacja została określona w Załączniku nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ, na zagraniczne wydarzenia targowo-wystawiennicze w rejonie Azji, Australii i Oceanii.
2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w związku z udziałem Zamawiającego w wydarzeniach targowych w ramach rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego. Wykonawca wykonuje usługi spedycji w miejscach i w terminach wskazanych w zleceniu spedycji, w ramach następujących wydarzeń targowych stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego:
1) SIAL INTERFOOD JAKARTA (Dżakarta, Indonezja), odbywające się w dniach
08 – 11.11.2023 r.,
2) Foodex Japan (Tokio, Japonia), odbywające się w dniach 05 – 08.03.2024 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2 - Usługi transportu lotniczego

60600000-4 - Usługi transportu wodnego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 224400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 332200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 224400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Międzynarodowej Spedycji Targowej „Transmeble International” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 630225139

7.3.3) Ulica: Marii Konopnickiej 19/2

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-771

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

"odprawy celne importowe, koszty lokalne"

Podwykonawcy:

1. PT Agility International
Secure Building, Building C
JI. Raya Protokol Halim Perdanakusuna
Indonesia, 13610 Jakarta

2. Nippon Express Co.Ltd
Higashi-shimbashi 1-9-3, Minato-ku, Tokyo 105-8322

3. SEUM LOGISTICS CO., LTD.
731 Ilsan-ro, Ilsan seo-gu,
Goyang city, Gyeonggi province,Korea10377

4. SUN EXPO SERVICES CO.,LTD.
99/22 SOI KRISDANAKORN 21,
BANGNATRAD 45 ROAD,
ANGKAEW,BANGPLEE
SAMUTPRAKARN
THAILAND,10540

5. Transit Air Cargo Singapore PTE Ltd
111 Neythal Road
Singapore 628598


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 321128,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-25 do 2024-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.