eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP WrocławOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930156216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podwale 31-33

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-040

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 47 87 121 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dorota.zych@wr.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9e2c71b-29f2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408327

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016033/30/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup materiałów prewencyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00321865

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PUZ-2380-053-006-053/2023/DZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 203252,03 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 58683,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część I zamówienia – dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław, tj. smyczy z karabińczykiem, długopisów reklamowych, ołówków grafitowych, zawieszek odblaskowych, zawieszek zapachowych, kredek z temperówką, naklejek wypukłych i kubków porcelanowych reklamowych, opisanych w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy – część I – opis przedmiotu zamówienia oraz w załącznikach graficznych – załącznik nr 1a do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 28461,79 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część II zamówienia – dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław, tj. książeczek dla dzieci, stojaków reklamowych do plakatów, ulotek prewencyjnych, plakatów, kalendarzy trójdzielnych, teczek ze skrzydełkami i metryczek do daktyloskopii z wizerunkiem Komisarza Lwa, opisanych w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy – część II – opis przedmiotu zamówienia oraz w załącznikach graficznych – załącznik nr 1a do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 12786,34 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część III zamówienia – dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław, tj. maskotek Komisarza Lwa, opisanych w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy – część III – opis przedmiotu zamówienia oraz w załącznikach graficznych – załącznik nr 1a do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 6134,15 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część IV zamówienia – dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław, tj. teczek ze skrzydełkami, okładek w twardej oprawie, zestawów piśmienniczych, kubków porcelanowych reklamowych, filiżanek z talerzykami, zeszytów i toreb papierowych, opisanych w załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy – część IV – opis przedmiotu zamówienia oraz w załącznikach graficznych – załącznik nr 1a do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 11300,81 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 28.08.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w części I postępowania, wybierając Wykonawcę – PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, regon: 170343308, część I zamówienia cena oferty brutto: 35 008,00 zł.
W dniu 29.08.2023 r. ww. Wykonawca przesłał Zamawiającemu oświadczenie, w którym odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 263 ustawy Pzp Zamawiający dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje kryterium najniższej ceny. Zamawiający, zgodnie z art. 247 ust. 1 ustawy Pzp, nie określił wagi tego kryterium. Zamawiający wskazał, że wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, tworząc ranking ofert – od oferty z najniższą ceną do oferty z najwyższą ceną. Po stworzeniu rankingu Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę z najniższą ceną.
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia kwotę 35 008,00 zł brutto.
Kwota 58 318,00 zł brutto zaoferowana przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w wyniku ponownego badania i oceny ofert, przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia, a Zamawiający, zgodnie z notatką naczelnika wydziału zaopatrującego, nie może zwiększyć tej kwoty do ceny tej oferty, dlatego Zamawiający unieważnia część I postępowania na podstawie art. 255 pkt 7) ustawy Pzp – Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co w konsekwencji doprowadziło do zaistnienia przesłanki unieważnienia postępowania wskazanej w art. 255 pkt 3) ustawy Pzp – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35008,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 104185,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 58318,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13820,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20131,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13820,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLIGRAFIA NOT PIOTR WIERZBIŃSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 382785172

7.3.3) Ulica: Sonina 285b

7.3.4) Miejscowość: Łańcut

7.3.5) Kod pocztowy: 37-100

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13820,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Acme Karolina Osierda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241796848

7.3.3) Ulica: ul. Łąkowa 18

7.3.4) Miejscowość: Pisarzowice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-332

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25227,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19655,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Acme Karolina Osierda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241796848

7.3.3) Ulica: ul. Łąkowa 18

7.3.4) Miejscowość: Pisarzowice

7.3.5) Kod pocztowy: 43-332

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19655,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W dniu 28.08.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w części IV postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław, nr postępowania PUZ-2380-053-006-053/2023/DZ, wybierając:
oferta 3 - PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, regon: 170343308, część IV zamówienia cena oferty brutto: 13 900,00 zł.
W dniu 29.08.2023 r. Wykonawca – PPHU LIR ELŻBIETA ZAJET, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, przesłał Zamawiającemu oświadczenie, w którym odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 263 ustawy Pzp, w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert pozostałych w postępowaniu, rozstrzygnął część IV postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa materiałów prewencyjnych dla KMP Wrocław, nr postępowania PUZ-2380-053-006-053/2023/DZ, wybierając: oferta 6, Acme Karolina Osierda, ul. Łąkowa 18, 43-332 Pisarzowice, regon: 241796848, część IV zamówienia cena oferty brutto: 19 655,00 zł.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje kryterium najniższej ceny. Zamawiający, zgodnie z art. 247 ust. 1 ustawy Pzp, nie określił wago tego kryterium. Zamawiający wskazał, że wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, tworząc ranking ofert – od oferty z najniższą ceną do oferty z najwyższą ceną. Po stworzeniu rankingu Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę z najniższą ceną.
Zamawiający uznał na najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną – ofertę oznaczoną numerem 6.
W związku z tym, że cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 13 900,00 zł brutto), Zamawiający zwiększył środki przeznaczone na jego sfinansowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.