eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowy Powiat"Ogłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kolbuszowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 10

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kolbuszowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.kolbuszowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d3cc8be-5875-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408313

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054451/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i serwerowego, świadczenie usług szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowy powiat”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego ,,Cyfrowy Powiat”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d3cc8be-5875-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl oraz poprzez e-mail.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail:
przetargi@kolbuszowski.pl oraz formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Możliwość korzystania w
postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-
Zamówienia oraz zalogowania się na: Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do
zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/)
4. Poprzez środki komunikacji elektronicznej – należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta, tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które są
niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu,
przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Dokumenty i oświadczenia elektroniczne tj:
1) ofertę,
2) oświadczenie (o braku podstaw wykluczenia), o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
wykonawcy sporządzają zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj: - w postaci elektronicznej, w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne - tj.
- opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- podpisem zaufanym lub
- podpisem osobistym.
Formaty danych, o których mowa powyżej oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą
systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych – zawarty jest w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający
rekomenduje, ażeby ofertę sporządzić w formacie danych pdf. Dopuszcza się także złożenie oferty skompresowanej w formacie
.RAR, który to format nie jest wymieniony w powyższym załączniku nr 2 Rozporządzenia w sprawie KRI. Dopuszczalność taką
wskazuje orzecznictwo KIO np. sygn 1451/2020.
Zamawiający informuje, że ofertę pierwotnie sporządzoną w formie papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej
np. poprzez jej zeskanowanie i opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
uznane będzie za złożoną we właściwej formie. Powyższe jest zgodne z opinią wydaną przez UZP, która to opinia uwzględnia
stanowiska Ministerstwa Cyfryzacji i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji uzyskane przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, jest Starosta Powiatu;
2) Inspektorem Ochrony Danych jest P. Konrad Śliwa, kontakt:
za pomocą poczty tradycyjnej:
e-mail: iod@kolbuszowski.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 5 lat liczone od pierwszego dnia roku następnego po roku, w którym zakończono postępowanie o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO; 8) posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie nie-zgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników, c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż pod-stawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego,
w ramach projektu „Cyfrowy powiat” projekt realizowany przez Powiat Kolbuszowski stanowiący załącznik nr 3 do umowy o powierzenie grantu w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego ,,Cyfrowy Powiat”
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) został przedstawiony w dokumentach stanowiących Załącznik Nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) kryterium cena (C) o wadze 60%;
2) kryterium wydłużenie okresu gwarancji na oferowane urządzenia (G) o wadze 40%.
XXXVI. SPOSÓB OCENY OFERT
1. Ocenie poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium ceny w sposób następujący:
1) w tym kryterium ocenie podlega cena oferty brutto, wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym za całość przedmiotu zamówienia;
2) maksymalna ilość punktów, które może zdobyć Wykonawca w tym kryterium to 80;
3) ocenę 60 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną brutto;
4) pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione wg wzoru:
Pobc. = (Cno/Cob) x 100 x 60% gdzie:
Pobc. – liczba punktów oferty badanej w kryterium cena,
Cno – najniższa cena oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cob – cena oferty badanej.
5) punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium wydłużenie okresu gwarancji na oferowane urządzenia (G) w sposób następujący:
1) w tym kryterium ocenie podlega wydłużenie okresu gwarancji powyżej 12 miesięcy dla poniższych pozycji:
Lp. Opis pozycji Długość gwarancji (minimum) [m-ce]
1. Stacje robocze 12 kryterium oceny ofert)
2) maksymalna ilość punktów, które może otrzymać Wykonawca w tym kryterium to 40,
3) punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a) za zaoferowania dodatkowych okresów gwarancyjnych – 12 miesięcznych Zamawiający przyzna w każdej pozycji dodatkowo 10 pkt
pkt. Maksymalnie Wykonawca może zaoferować 60 m-cy gwarancji. Wtedy otrzyma dodatkowo 40 pkt.
Długość gwarancji (m-ce) 12 24 36 48 60
liczba pkt (odpowiednio) 0 10 20 30 40
4) minimalny okres gwarancji (G) wynosi 12 miesięcy, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu krótszego niż 12
miesięcy, oferta taka zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia i będzie odrzucona.
5) w przypadku niewskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres
gwarancji wynoszący 12 miesięcy i taki Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
6) w przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy, Wykonawcy zostanie przyznane 40 pkt.
4. Zamawiający utworzy „listę rankingową”, na którą wpisane zostaną wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu.
5. Na pierwszym miejscu „listy rankingowej” znajdzie się oferta z najwyższą liczbą punktów, zaś kolejne miejsca będą zajmowały
oferty z mniejszą liczbą punktów malejąco – na ostatnim miejscu „listy rankingowej znajdzie się oferta z najmniejszą liczbą punktów.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów przyznanych w
ramach powyższych kryteriów obliczoną wg wzoru: PS= P(C) + P(G) gdzie:
PS – suma punktów oferty,
P(C) – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena,
P(G) – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na oferowane urządzenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej w zakresie doświadczenia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,
jeżeli Wykonawca oświadczy , że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej jedną dostawę obejmującą
dostawę sprzętu komputerowego o wartości min. 1000 zł brutto
5) zdolności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy
Pzp, Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub
przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego
przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym
mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d
Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli̇ urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed upływem
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi
Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub
wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z
wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w
postepowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
wykluczy z postępowania:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym
etapie postępowania o udzielenie zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z wyjątkiem złożenia Oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu z wyjątkiem złożenia Oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

9. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia;
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
5) oświadczenie podmiotu trzeciego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp,
w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ. W
przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić
co najmniej wszystkie informacje wymagane w Formularzu Oferty.
11. Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wypełniając formularz oferty, za pośrednictwem
systemu ezamowienia.gov.pl podają nazwy i adresy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
2. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej, w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 670 z późn. zm.), to znaczy, że musi być sporządzona w jednym z formatów
wymienionych w Załączniku Nr 2 (część dotycząca danych zawierających dokumenty tekstowe) Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). Oferta musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub
podpisem zaufanym.
3. Do oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć
pełnomocnictwo upoważniające osobę podpisującą ofertę do złożenia i podpisania oferty w imieniu i na rzecz wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, podpisane
podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. W przypadku gdy pełnomocnictwo jest
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym mocodawców lub notariusza.
4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą,
Oświadczenie dotyczące oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania dotyczące określonych przez
Zamawiającego w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu podstaw wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do
SWZ. Oświadczenie musi być sporządzone w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
wskazanych w ust 2 Oświadczenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
5. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą, Oświadczenie
dotyczące oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu w zakresie w jakim spełnia warunki udziału w
niniejszym postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu – wzór oświadczenia
stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ. Oświadczenie musi być sporządzone w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wskazanych w ust 2 Oświadczenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikało, które dostawy, roboty budowlane lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy Oświadczenie sporządza się w postaci
elektronicznej, podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, a w przypadku, gdy
oświadczenie jest sporządzone jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach, gdy:
1) Konieczności zmiany terminów wykonania poszczególnych zadań umowy spowodowanej:
a) zmianami w umowach z innymi niż Wykonawca kontrahentami współdziałającymi w wykonaniu projektu lub z instytucjami
nadzorującymi jego realizację,
b) opóźnieniami w dostawach wywołanymi przez pandemię COVID-19, wojny, stany wyjątkowe, strajki bądź innymi
przyczynami i związanymi z tym zakłóceniami w łańcuchach dostaw, pod warunkiem, że Wykonawca niezwłocznie po
podpisaniu niniejszej umowy dokonał zamówienia danego elementu projektu, a fakt wystąpienia opóźnienia zostanie
potwierdzony pisemnie przez producenta danego elementu projektu. Umowa wydłuża się o czas wskazany w piśmie od
producenta.
c) braku dostępności na rynku lub znaczącymi opóźnieniami w ich produkcji produktów będących przedmiotem dostaw o
czas niezbędny na znalezienie równoważnego bądź lepszego produktu.
d) jeżeli wykonywanie przedmiotu umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy,
e) działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie
Projektu (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków),
f) konieczności zmiany zakresu przedmiotu umowy,
g) konieczności dostosowania przedmiotu umowy do celów dla których Umowa została zawarta,
h) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na
termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
- przy czym każda zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania
przedmiotu umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich
następstw.
2) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) stawki podatku od towarów i usług - w przypadku ustawowej zmiany stawek oraz w konsekwencji zmiany kwoty brutto
wynagrodzenia wynikającej z umowy, polegającej na jego podwyższeniu albo obniżeniu.
b) W przypadku zmiany stawki podatku VAT Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość różnicy
pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku od towarów i usług), a
dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej
sytuacji ceny jednostkowe brutto, o których mowa w zdaniu poprzednim będą obejmowały stawkę i wartość obowiązującą w
dniu wystawienia faktury;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: przez Platforme e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd zmiany umowy
3) zmiana oferowanych produktów, ich parametrów, zmiana sposobu wykonania Umowy związanej z koniecznością
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (w tym innych rozwiązań lub elementów
technicznych) w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności:
a) wystąpi zmiana warunków mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,
c) w przypadku, gdy na rynku pojawią się nowsze zamienniki zaoferowanych elementów przedmiotu umowy a uzyskanie
elementów zaoferowanych przez Wykonawcę będzie bardzo utrudnione;
d) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację,
obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź
zwiększających użyteczność przedmiotu ubądź zmian przedmiotu umowy spowodowanych np. wycofaniem z rynku
materiałów czy elementów do produkcji lub posiadających korzystniejsze parametry techniczne czy nowszej technologii itp.
w zakresie zmian technologicznych w szczególności w sytuacji:
e) pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów
realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy lub osiągnięcia korzystniejszych wskaźników
eksploatacyjnych;
f) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy, pozwalającej na szybsze zrealizowanie przedmiotu
umowy lub zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy lub
osiągnięcia korzystniejszych wskaźników eksploatacyjnych;
g) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze
względu na zmiany obowiązującego prawa;
h) braku dostępności na rynku lub znaczącymi opóźnieniami w produkcji produktów będących przedmiotem dostaw – wtedy należy zaoferować równoważny bądź lepszego produktu bez zmiany ceny
i) zmianami w dokumentach dotyczących Programu lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej.
6) Konieczności dokonania zmian w opisie niektórych elementów przedmiotu umowy, poprzez zastąpienie niektórych
elementów sprzętem nowej generacji o lepszych parametrach technicznych, z zastrzeżeniem zachowania ceny ofertowej w § 6 ust. 1 umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.