eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Mazowiecka › Dostawa soli kamiennej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa soli kamiennej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550733679

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Prusa 66

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gkostrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gkostrow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gkostrow.pl/category/przetargi/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa soli kamiennej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a06003e8-2f75-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407847

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00332205

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OUTiZP.260.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sól drogowa kamienna luzem z antyzbrylaczem w ilości 1.000 Mg - partiami na postawie bieżących potrzeb/ zamówień częściowych , w sezonie zimowym 2023/2024, - cena franco baza Zamawiającego Ostrów Mazowiecka
Wymagania:
Zawartość NaCl min 90%
- zawartość antyzbrylacza min. 40,0mg/kg
- zawartość H2O max. 3%
-zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie max. 8%
- granulacja ziarna powyżej 6 mm - max 10%
- granulacja ziarna poniżej 1 mm - max 50,0%
- sól drogowa wolna od wszelkich zanieczyszczeń (w tym potransportowych)
Zamawiający nie dopuszcza soli warzonej ( wypadowej ) ani mieszanki warzonej z kamienną. Zamawiający wymaga przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia lub oświadczenia z którego jednoznacznie wynika , że oferowana sól jest solą kamienną bez dodatku soli warzonej (wypadowej) i spełnia wszystkie parametry wskazane w SWZ.
Zamawiający wymaga przedstawienia Atestu higienicznego wydanego przez Państwowy Zakład Higieny i pozytywnej Opinii technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, lub równoważne zaświadczenie wystawione przez odpowiednie uprawnione podmioty mające siedzibę w innym państwie. Dostarczana sól drogowa powinna odpowiadać wymogom zawartym w Polskiej Normie PN-86/C-84081/02
UWAGA: Nowa edycja w/w normy, tj. „PN-C-84081-2:1998 Sól (chlorek sodu) Sól spożywcza” zastąpiła starą normę PN-86/C-84081/02, eliminując określenie „sól drogowa” i nie podając dla soli drogowej żadnych wymagań. Niniejszym uznaje się, że dla celów oceny soli stosowanej w drogownictwie wymagania starej normy są właściwe i powinny być nadal stosowane.
Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo żądać aktualnych dokumentów potwierdzających jakość soli drogowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości i terminu dostaw soli w zależności od panujących warunków atmosferycznych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34927100-2 - Sól drogowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 420000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 580000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 420000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAMAD-ELBLĄG Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5780003033

7.3.3) Ulica: Nowodworska 25

7.3.4) Miejscowość: Elbląg

7.3.5) Kod pocztowy: 82-300

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 420000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.