eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa preparatów myjących i dezynfekującychOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa preparatów myjących i dezynfekujących

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092356930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Seminaryjna 1

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-326

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@kpcp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpcp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa preparatów myjących i dezynfekujących

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9fe8e98-5071-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00077017/25/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.53 Preparaty myjące i dezynfekcyjne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kpcp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kpcp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarto w pkt 13 i 14 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy: e-mail: iodo@kpcp.pl;
3) przekazane w związku prowadzonym w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11 września 2019 r. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udokumentowania przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także realizacji umowy;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, a także osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z prowadzeniem postępowania, a następnie realizacją zawartej umowy;
5) przekazane przez Wykonawcę dane osobowe będą przechowywane, zgodnie
z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, ponadto w odniesieniu do umów okres ich przechowywania określa Instrukcja Archiwalna KPCP zatwierdzona przez Archiwum Państwowe
w Bydgoszczy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną oraz osoby fizyczne reprezentujące Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoba, której dane dotyczą posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
− prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 43 Z TP 23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat do dezynfekcji powierzchni i dysz w urządzeniach do hydroterapii, np. wanien do hydromasażu w Zakładzie Rehabilitacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Lp. Kryterium Ranga
1. Cena 60%
2. Termin dostawy zamówienia jednostkowego 40%

2. Opis sposobu oceny ofert:

2.1 Kryterium cena – 60% – max. 60 pkt.

C = (Cn : Cb) x 60

C - Punktacja za kryterium cena.
Cn - Cena brutto najniższa spośród ofert rozpatrywanych.
Cb - Cena brutto oferty badanej.

Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

2.2 Kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego – 40% - max. 40 pkt.

T = (T min. : Tb) x 40
T - punktacja za kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego
T min - najkrótszy zaoferowany termin dostawy zamówienia jednostkowego spośród
rozpatrywanych ofert
Tb - zaoferowany termin dostawy zamówienia jednostkowego oferty badanej

• Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.
• Wymagany termin dostawy zamówienia jednostkowego: min. 2 dni robocze - max. 4 dni robocze, licząc od momentu złożenia zamówienia jednostkowego.
• Termin dostawy zamówienia jednostkowego należy przedstawić w pełnych dniach.

2.3 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska największą ilość punktów - w poszczególnych pakietach - obliczonych wg wzoru:

P = C + T
gdzie:
P – punktacja całkowita
C – punktacja za kryterium - cena
T – punktacja za kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego

Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówienia jednostkowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat do dezynfekcji powierzchni urządzeń do hydroterapii, np. basenów, wanien do hydromasażu i innego wyposażenia w Zakładzie Rehabilitacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Lp. Kryterium Ranga
1. Cena 60%
2. Termin dostawy zamówienia jednostkowego 40%

2. Opis sposobu oceny ofert:

2.1 Kryterium cena – 60% – max. 60 pkt.

C = (Cn : Cb) x 60

C - Punktacja za kryterium cena.
Cn - Cena brutto najniższa spośród ofert rozpatrywanych.
Cb - Cena brutto oferty badanej.

Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

2.2 Kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego – 40% - max. 40 pkt.

T = (T min. : Tb) x 40
T - punktacja za kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego
T min - najkrótszy zaoferowany termin dostawy zamówienia jednostkowego spośród
rozpatrywanych ofert
Tb - zaoferowany termin dostawy zamówienia jednostkowego oferty badanej

• Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.
• Wymagany termin dostawy zamówienia jednostkowego: min. 2 dni robocze - max. 4 dni robocze, licząc od momentu złożenia zamówienia jednostkowego.
• Termin dostawy zamówienia jednostkowego należy przedstawić w pełnych dniach.

2.3 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska największą ilość punktów - w poszczególnych pakietach - obliczonych wg wzoru:

P = C + T
gdzie:
P – punktacja całkowita
C – punktacja za kryterium - cena
T – punktacja za kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego

Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówienia jednostkowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat do dezynfekcji błony śluzowej jamy ustnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Lp. Kryterium Ranga
1. Cena 60%
2. Termin dostawy zamówienia jednostkowego 40%

2. Opis sposobu oceny ofert:

2.1 Kryterium cena – 60% – max. 60 pkt.

C = (Cn : Cb) x 60

C - Punktacja za kryterium cena.
Cn - Cena brutto najniższa spośród ofert rozpatrywanych.
Cb - Cena brutto oferty badanej.

Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

2.2 Kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego – 40% - max. 40 pkt.

T = (T min. : Tb) x 40
T - punktacja za kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego
T min - najkrótszy zaoferowany termin dostawy zamówienia jednostkowego spośród
rozpatrywanych ofert
Tb - zaoferowany termin dostawy zamówienia jednostkowego oferty badanej

• Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.
• Wymagany termin dostawy zamówienia jednostkowego: min. 2 dni robocze - max. 4 dni robocze, licząc od momentu złożenia zamówienia jednostkowego.
• Termin dostawy zamówienia jednostkowego należy przedstawić w pełnych dniach.

2.3 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska największą ilość punktów - w poszczególnych pakietach - obliczonych wg wzoru:

P = C + T
gdzie:
P – punktacja całkowita
C – punktacja za kryterium - cena
T – punktacja za kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego

Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówienia jednostkowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparaty używane do mycia basenów, kaczorów w myjniach dezynfektor GETINGE FD -1610.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia, stanowiącym załącznik nr1-4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Lp. Kryterium Ranga
1. Cena 60%
2. Termin dostawy zamówienia jednostkowego 40%

2. Opis sposobu oceny ofert:

2.1 Kryterium cena – 60% – max. 60 pkt.

C = (Cn : Cb) x 60

C - Punktacja za kryterium cena.
Cn - Cena brutto najniższa spośród ofert rozpatrywanych.
Cb - Cena brutto oferty badanej.

Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

2.2 Kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego – 40% - max. 40 pkt.

T = (T min. : Tb) x 40
T - punktacja za kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego
T min - najkrótszy zaoferowany termin dostawy zamówienia jednostkowego spośród
rozpatrywanych ofert
Tb - zaoferowany termin dostawy zamówienia jednostkowego oferty badanej

• Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.
• Wymagany termin dostawy zamówienia jednostkowego: min. 2 dni robocze - max. 4 dni robocze, licząc od momentu złożenia zamówienia jednostkowego.
• Termin dostawy zamówienia jednostkowego należy przedstawić w pełnych dniach.

2.3 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska największą ilość punktów - w poszczególnych pakietach - obliczonych wg wzoru:

P = C + T
gdzie:
P – punktacja całkowita
C – punktacja za kryterium - cena
T – punktacja za kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego

Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówienia jednostkowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Koncentrat do odkamieniania wanien na hydroterapii.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia, stanowiącym załącznik n r1-5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Lp. Kryterium Ranga
1. Cena 60%
2. Termin dostawy zamówienia jednostkowego 40%

2. Opis sposobu oceny ofert:

2.1 Kryterium cena – 60% – max. 60 pkt.

C = (Cn : Cb) x 60

C - Punktacja za kryterium cena.
Cn - Cena brutto najniższa spośród ofert rozpatrywanych.
Cb - Cena brutto oferty badanej.

Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

2.2 Kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego – 40% - max. 40 pkt.

T = (T min. : Tb) x 40
T - punktacja za kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego
T min - najkrótszy zaoferowany termin dostawy zamówienia jednostkowego spośród
rozpatrywanych ofert
Tb - zaoferowany termin dostawy zamówienia jednostkowego oferty badanej

• Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.
• Wymagany termin dostawy zamówienia jednostkowego: min. 2 dni robocze - max. 4 dni robocze, licząc od momentu złożenia zamówienia jednostkowego.
• Termin dostawy zamówienia jednostkowego należy przedstawić w pełnych dniach.

2.3 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska największą ilość punktów - w poszczególnych pakietach - obliczonych wg wzoru:

P = C + T
gdzie:
P – punktacja całkowita
C – punktacja za kryterium - cena
T – punktacja za kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego

Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówienia jednostkowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat do mycia ciała.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1-6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Lp. Kryterium Ranga
1. Cena 60%
2. Termin dostawy zamówienia jednostkowego 40%

2. Opis sposobu oceny ofert:

2.1 Kryterium cena – 60% – max. 60 pkt.

C = (Cn : Cb) x 60

C - Punktacja za kryterium cena.
Cn - Cena brutto najniższa spośród ofert rozpatrywanych.
Cb - Cena brutto oferty badanej.

Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

2.2 Kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego – 40% - max. 40 pkt.

T = (T min. : Tb) x 40
T - punktacja za kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego
T min - najkrótszy zaoferowany termin dostawy zamówienia jednostkowego spośród
rozpatrywanych ofert
Tb - zaoferowany termin dostawy zamówienia jednostkowego oferty badanej

• Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.
• Wymagany termin dostawy zamówienia jednostkowego: min. 2 dni robocze - max. 4 dni robocze, licząc od momentu złożenia zamówienia jednostkowego.
• Termin dostawy zamówienia jednostkowego należy przedstawić w pełnych dniach.

2.3 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska największą ilość punktów - w poszczególnych pakietach - obliczonych wg wzoru:

P = C + T
gdzie:
P – punktacja całkowita
C – punktacja za kryterium - cena
T – punktacja za kryterium termin dostawy zamówienia jednostkowego

Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówienia jednostkowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1.1. Przepisu art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
8.1.2. Przepisu art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1497 ze zm.), tj. z postępowania wyklucza się:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1497 ze zm.);
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1497 ze zm.);
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1497 ze zm.).

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych powyżej. Okres wykluczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1497 ze zm.), która weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 16 kwietnia 2022 roku.

2. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, zgodnie z przepisami ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U.2022 r., poz. 2301 ze zm.) – dotyczy Pakietu 3 i 6 w przypadku zaoferowania produktu leczniczego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni – złoży aktualny na dzień złożenia, dokument potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt. 8.2 SWZ, tj.:
Aktualne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – dotyczy Pakietu 3 i 6 w przypadku zaoferowania produktu leczniczego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1 Dokument potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z maja 2017r., str. 1 ze zm.), a także krajowej ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) w formie deklaracji zgodności. – dotyczy Pakietu 4.
2 Dokument potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z maja 2017r., str. 1 ze zm.) w formie deklaracji zgodności.
lub
Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – jako produkt leczniczy – wydane przez uprawniony do tego organ i Charakterystykę produktu leczniczego – dotyczy Pakietu 3.
3. Dokument dopuszczający do obrotu preparaty biobójcze w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 24) – dotyczy Pakietu 1 i 2 .
4. Dokument dopuszczający do obrotu preparaty biobójcze w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 24)
lub
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu – jako produkt leczniczy – wydane przez uprawniony do tego organ i posiadać charakterystyki produktów leczniczych
lub
Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2227, ze zm.) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, ze zm.)
- dotyczy Pakietu 6
5. Celem potwierdzenia bójczego działania preparatów dezynfekcyjnych należy załączyć pełen raport z badań wykonywanych przez akredytowane laboratoria z krajów UE (posiadające certyfikat jakości ISO), zgodnie z Normami Europejskimi lub Normami Polskimi – normy co najmniej II fazy dotyczące obszaru medycznego.
W przypadku braku stosownych dokumentów potwierdzających, iż oferowany preparat spełnia w/w normy dopuszcza się alternatywne metody badań zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dotyczy Pakietu 2, 3, Pakietu 4 poz. 1 oraz dla Pakietu 6 w przypadku zaoferowania preparatu biobójczego.
6 Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego zgodne
z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1 ze zm.) z uwzględnieniem zmian oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1 ze zm.) z uwzględnieniem zmian lub oświadczenie, że karty charakterystyki nie są wymagane
– dotyczy wszystkich pakietów.

ciąg dalszy w SEKCJA IX (w związku z ograniczoną liczbą znaków).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1 Dokument potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z maja 2017r., str. 1 ze zm.), a także krajowej ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974) w formie deklaracji zgodności. – dotyczy Pakietu 4.
2 Dokument potwierdzający, że oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z maja 2017r., str. 1 ze zm.) w formie deklaracji zgodności.
lub
Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu – jako produkt leczniczy – wydane przez uprawniony do tego organ i Charakterystykę produktu leczniczego – dotyczy Pakietu 3.
3. Dokument dopuszczający do obrotu preparaty biobójcze w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 24) – dotyczy Pakietu 1 i 2 .
4. Dokument dopuszczający do obrotu preparaty biobójcze w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 24)
lub
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu – jako produkt leczniczy – wydane przez uprawniony do tego organ i posiadać charakterystyki produktów leczniczych
lub
Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2227, ze zm.) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, ze zm.)
- dotyczy Pakietu 6
5. Celem potwierdzenia bójczego działania preparatów dezynfekcyjnych należy załączyć pełen raport z badań wykonywanych przez akredytowane laboratoria z krajów UE (posiadające certyfikat jakości ISO), zgodnie z Normami Europejskimi lub Normami Polskimi – normy co najmniej II fazy dotyczące obszaru medycznego.
W przypadku braku stosownych dokumentów potwierdzających, iż oferowany preparat spełnia w/w normy dopuszcza się alternatywne metody badań zaakceptowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dotyczy Pakietu 2, 3, Pakietu 4 poz. 1 oraz dla Pakietu 6 w przypadku zaoferowania preparatu biobójczego.
6 Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93
i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1 ze zm.) z uwzględnieniem zmian oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1 ze zm.) z uwzględnieniem zmian lub oświadczenie, że karty charakterystyki nie są wymagane
– dotyczy wszystkich pakietów.


ciąg dalszy w SEKCJA IX (w związku z ograniczoną liczbą znaków).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia – załącznik nr 1-... do SWZ.
2. Wypełniony i podpisany Formularz oferty – załącznik nr 2 do SWZ.
3. Pełnomocnictwo: oryginał lub elektroniczna kopia poświadczona przez mocodawcę
lub notariusza – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Oświadczenie w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunku udziału, zgodnie z informacją wskazaną w formularzu Oferty. Zapisy pkt. 9 SWZ stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu Oferty, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunku opisanego w ppkt. 8.2 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość zmian postanowień umowy dotyczących:
1) zmiany wielkości opakowania i zmiany ceny jednostkowej netto i brutto oraz ilości
z tą zmianą związanej z zachowaniem proporcjonalności bez przekroczenia łącznej ceny zaoferowanej w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;
2) obniżenia ceny netto i brutto w wypadku zastosowania przez Wykonawcę promocji lub upustów;
3) zmiany osób upoważnionych, o których mowa w § 5 umowy w przypadku rozwiązania stosunku prawnego z osobą upoważnioną do współpracy na podstawie niniejszej umowy,
a także zmian organizacyjnych w strukturze organizacyjnej lub kadrowej Zamawiającego lub Wykonawcy;
4) nazwy produktu lub producenta, w przypadku gdy zmianie ulegnie nazwa produktu lub nazwa producenta jednak sam produkt pozostanie niezmieniony;
5) wydłużenia okresu obowiązywania umowy – w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wskazanym w § 3 ust. 1 cena brutto w ramach któregokolwiek z pakietów nie zostanie wykorzystana, okres obowiązywania umowy może zostać przedłużony bez zmiany cen jednostkowych i bez przekroczenia wartości brutto danego pakietu;
6) zamiany produktu objętego umową na odpowiednik o niższej cenie;
7) zwiększenia ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego
w załączniku do umowy, bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 2 i 6;
8) zmiany klasy wyrobu medycznego - w przypadku, gdy producent wyrobu medycznego,
w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokona zmiany klasy tego wyrobu medycznego;
9) zmiany stawki VAT w przypadku dokonania zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania dotychczasowej stawki VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, z jednoczesnym odpowiednim podwyższeniem lub obniżeniem ceny brutto i zmianą ogólnej wartości brutto umowy;
10) ceny oraz podatku VAT - w przypadku zmiany stawki podatku VAT – Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia lub wzrostu cen brutto, i stosownie do dokonanej zmiany stawki podatku zmiany ogólnej wartości brutto umowy;
2. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o identycznych bądź lepszych parametrach technicznych, przy czym cena zmienionego przedmiotu umowy nie może przekraczać ceny towaru, na który została zawarta umowa. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową Wykonawca winien udokumentować ten fakt.
3. W wypadku przedłużenia okresu obowiązywania umowy zgodnie z ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu na okres ponad 12 miesięcy dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do treści oferty także w razie zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

Ciąg dalszy przewidywanych zmian umowy określa projekt umowy, stanowiący zał. nr 5 do SWZ - § 11 i § 12.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kpcp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

SEKCJA V pkt 5.8.) i 5.10.) - kontynuacja (w związku z ograniczoną liczbą znaków).
7 Ulotki informacyjne w języku polskim, zgodnie z rejestracją potwierdzające wymagania określone w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia.
8 Oryginalne etykiety w języku polskim, zgodne z rejestracją, potwierdzające wymagania określone w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia.
9 Dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonych w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia – nie dotyczy potwierdzenia bójczego działania preparatu (złożyć w przypadku, gdy dokumenty wskazane w pkt. 10.7 i 10.8 SWZ nie potwierdzają spełnienia tych wymagań). Dokument nie może zastąpić ulotki i etykiety może jedynie uzupełnić.

UWAGA:
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


UWAGA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie także zapisów pkt 8.1.2 SWZ dotyczącego art. 7 ustawy z dnia 13.04.22 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U.2023r.,poz. 1497 ze zm.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.