eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łapy › Zakup sprzętu i aparatury do rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 -uzupełnienieOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu i aparatury do rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID–19 -uzupełnienie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050644804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: JANUSZA KORCZAKA 23

1.5.2.) Miejscowość: Łapy

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitallapy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitallapy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu i aparatury do rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID–19 -uzupełnienie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b8fab94-5860-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407473

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021831/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.19 Zakup sprzętu i aparatury do rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID–19

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

projekt: „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3b8fab94-5860-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@szpitallapy.pl, nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
Więcej rozdz. 6 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e Zamówienia. Szczeg. inf. na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin
Platformy e-Zamówienia, dostępny na https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektron. lub dokumentów elektron. będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (zw. dalej „Rozp. w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
3. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozp. Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
5. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowanie na
Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e Zamówienia. 7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 8. Min. wymagania tech. dotyczące sprzętu używanego w
celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy.
Więcej informacji rozdz. 6 i 10 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział 19 SWZ - INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział 19 SWZ - INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/52/2023/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu i aparatury medycznej do rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID–19, zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na: (zał. nr 5 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy, zał. nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy).
Przedmiot zamówienia składa się z 3 pakietów:

Pakiet nr 1 - Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33150000-6 - Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33155000-1 - Przyrządy do fizykoterapii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu i aparatury medycznej do rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID–19, zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na: (zał. nr 5 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy, zał. nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy).

Przedmiot zamówienia składa się z 3 pakietów:

Pakiet nr 2 - Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33150000-6 - Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu i aparatury medycznej do rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID–19, zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na: (zał. nr 5 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy, zał. nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy).
Przedmiot zamówienia składa się z 3 pakietów:

Pakiet nr 3 - Urządzenie do masażu membranowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33150000-6 - Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
- deklaracji zgodności WE
- dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy tj.:
• deklaracji zgodności z dyrektywą 93/42/EEC (jeżeli dotyczy),
• certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja dotyczy wyrobu) (jeżeli dotyczy),
• dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych (jeżeli dotyczy),
• deklaracji zgodności z dyrektywą 2011/65/EU (jeżeli dotyczy);
- dokumentów potwierdzających wymagane parametry w oferowanych urządzeniach (np. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim lub w innym języku z przetłumaczeniem dokumentu na język polski), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowień powyższych nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Uzupełnieniu podlegają
- deklaracja zgodności WE
- dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach
medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy tj.:
• deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42/EEC (jeżeli dotyczy),
• certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja dotyczy wyrobu)(jeżeli dotyczy),
• dokumenty potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych (jeżeli dotyczy),
• deklaracja zgodności z dyrektywą 2011/65/EU (jeżeli dotyczy);
- dokumenty potwierdzających wymagane parametry w oferowanych urządzeniach (np. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim lub w innym języku z przetłumaczeniem dokumentu na język polski), zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca obowiązany jest dołączyć:
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,
2) formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ,
3) opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do SWZ,
4) oświadczenie o spełnianiu warunków stanowiący załącznik nr 3 do SWZ,
5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiący załącznik nr 7 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
6) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale 3.8 SWZ,
7) zobowiązanie do udostępnienia zasobów – jeżeli dotyczy – załącznik nr 4 do SWZ,
8) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
9) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 9 Projektowanych Postanowień Umowy Zał nr 2 do SWZ
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach:
3.1 Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania dostawy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, czy też wystąpienia siły wyższej, przy czym siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:
a) na którą Strona nie ma wpływu,
b) przeciw której ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem umowy,
c) której, skoro wystąpiła, taka Strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub jej przezwyciężyć,
d) której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez drugą Stronę,
e) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,
f) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią;
3.2 Zmiana zaoferowanego przedmiotu zamówienia na przedmiot zamówienia o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku oferowanego asortymentu. Wymagane jest oświadczenie producenta.
Zamawiający zaakceptuje inny zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt pod warunkiem, że będzie on spełniał co najmniej minimalne wymagania Zamawiającego określone w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, a wynikająca z oferty Wykonawcy cena jednostkowa zastępowanego przedmiotu zamówienia nie ulegnie zwiększeniu.
4. Wszelkie zmiany umowy muszą być korzystne dla Zamawiającego i zgodne z interesem publicznym. Zmiany umowy nie mogą zwiększać wartości umowy określonej w § 3 ust. 1. Zmiany zawarte w § 9 ust. 3.1 wymagają konieczności
sporządzenia aneksu pod rygorem nieważności.
5. Zmiana treści umowy wymaga zgody obydwu Stron umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 zamieszczonego poniżej.
6. Nie stanowią istotnej zmiany i nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy zmiany danych teleadresowych Stron, i osób upoważnionych zgodnie z § 5 ust. 6 i 7. Do skuteczności tych zmian wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia o zmianie danych teleadresowych korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. Sposób złożenia oferty opisany został w rozdziale 10 SWZ OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.