eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Działdowo › "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo, Gmina Działdowo"Ogłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo, Gmina Działdowo”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DZIAŁDOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378025

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księżodworska 10

1.5.2.) Miejscowość: Działdowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: (23) 697 07 00

1.5.8.) Numer faksu: (23) 697 07 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ugdzialdowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dzialdowo.ug.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo, Gmina Działdowo”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b6f2208-584d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407191

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00511055/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo, Gmina Działdowo"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminadzialdowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadzialdowo, https://platformazakupowa.pl, https://dzialdowo.ug.gov.pl, zamowienia@ugdzialdowo.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl . Zaleca się, aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na platformie zakupowej. Rejestracja oraz logowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy
zakupowej, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin . Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zg.z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osób. i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: -administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Działdowo, 13-200 Dz-wo, ul. Księżodworska 10, tel. (23) 697 07 00; -inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Działdowo jest Pani Katarzyna Cott, kontakt: adres e-mail: abi@ugdzialdowo.pl, telefon: 23 697 07 09; -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo, Gmina Działdowo" prowadzonym w trybie podstawowym, także w celu realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawow. władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust.1 lit e RODO) i w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). -odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 - 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawa Pzp” oraz podmioty z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, np. w zakresie usług IT. - Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1-4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; -obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: −na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; −na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu : − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; −na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. **Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZK.271.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo położonych na działkach nr 203 i 147 (Obręb – Zakrzewo) na terenie Gminy Działdowo o łącznej długości około 900,00 mb. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę jezdni, zjazdów, budowę chodników, poprawę systemu odwodnienia drogi. Planowane do przebudowy drogi gminne zaprojektowano w śladzie istniejących dróg w granicach pasa drogowego.
Zakres inwestycji obejmuje 2 odcinki dróg gminnych: 1. ODCINEK NR 1 - droga gminna nr 187036N (Zakrzewo-Rywociny). Zakres rozpoczyna swój bieg od drogi powiatowej DP 1304N i kończy swój bieg za ostatnim zjazdem na końcu miejscowości Zakrzewo. Skrzyżowanie z drogą powiatową na początku odcinka jest objęte zakresem opracowania. 2. ODCINEK NR 2 - droga gminna wewnętrzna (dz. nr 147 – Obręb Zakrzewo). Zakres rozpoczyna swój bieg od drogi gminnej nr 187036 relacji: Zakrzewo-Rywociny i kończą swój bieg na końcu zabudowań. Skrzyżowanie z drogą gminną na początku odcinka jest objęte zakresem opracowania. Łączna długość planowanych do przebudowy dróg wynosi około 900, 00 mb, w tym : ODCINEK nr 1 – 405 mb, ODCINEK nr 2 – 495 mb. W ramach inwestycji zaplanowano m.in: - przebudowę jezdni do szerokości 5,00 m skrzyżowań z drogami krzyżującymi się, - przebudowę istniejącego chodnika i budowę nowego chodnika o szer. 2,00 m z przewężeniami do 1,70 m zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni w ciągu ulicy, - budowę poboczy szerokości 0,7 5m, - budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów prywatnych i publicznych na posesje w ciągu odcinków. Projekt dla przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje m.in.: Roboty przygotowawcze: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, - wykonanie rozbiórek lub regulacji wysokościowych istniejących nawierzchni, - rozbiórka lub regulacja wysokościowa istniejących krawężników, ścieków, oporników i obrzeży itp., - zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, Roboty drogowe: - wykonanie robót ziemnych, - wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia konstrukcji nawierzchni, - budowa lub przebudowa krawężników, ścieków, oporników i obrzeży, - budowę nowych konstrukcji nawierzchni, - profilowanie istniejącej nawierzchni, - budowa lub przebudowa istniejących chodników, - budowa nowych i przebudowę dotychczas istniejących w terenie zjazdów, - wykonanie robót wykończeniowych tj., umacnianie i profilowanie skarp, humusowanie oraz obsianie trawą. -budowa peronów autobusowych, Organizacja ruchu: - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z konstrukcjami, - wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, - wyznaczenie przejść dla pieszych. Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Nr Nazwa kryterium Waga
1. Cena 60%
2. Gwarancja 40%
2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 C = (C min : Cx) x 60 pkt. gdzie:C – liczba punktów przyznanych danej ofercie,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
C min – minimalna cena brutto zaoferowana w przetargu, Cx – cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany. 2 G = (G x : G max) x 40 pkt. gdzie: G – liczba punktów przyznanych danej ofercie. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. G x – okres gwarancji jakości podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany. G max – maksymalny okres gwarancji jakości – 60 miesięcy. 3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt. 4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 6. Kryterium ceny będzie oceniane na podstawie ceny brutto podanej w formularzu ofertowym i przeliczone według w/w wzoru. 7. Kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia oceniany będzie na podstawie podanego w miesiącach okresu gwarancji w formularzu ofertowym. Okres gwarancji wykonania nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okres gwarancji będzie jednocześnie wyznacznikiem długości okresu rękojmi. Maksymalną ilość punktów w kryterium "Gwarancja" otrzyma oferta z najdłuższym terminem gwarancji. Ilość punktów przyznana
ofercie w kryterium "Gwarancja" zostanie określona zgodnie z w/w wzorem. Ocenie będzie podlegał wydłużony termin gwarancji powyżej 24 miesięcy. Jeżeli wykonawca podtrzyma termin gwarancji określony w SWZ, jako minimalny otrzyma 0 punktów. Jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda okresu gwarancji, Zamawiający przyjemnie minimalny okres gwarancji tj. 24 miesiące
i Wykonawca otrzyma 0 pkt. Jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym poda okres gwarancji większy niż 60 miesięcy, Zamawiający zaakceptuje większy okres gwarancji, lecz Wykonawca otrzyma 40 pkt. za wskazany okres. 8. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium "Cena" i ilość punktów przyznanych w kryterium "Gwarancja".

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu: I. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym . Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. II. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. III. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. IV. Zdolność techniczna lub zawodowa. a) Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości min. 500 000,00 zł brutto/każde zadanie. Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zastrzega, że warunek ten nie podlega sumowaniu. b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie im powierzono. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata: - Kierownik budowy - osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w branży drogowej lub posiadającymi odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane. Wykonawcy z innych państw
członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Dokumenty wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa, w przedmiotowym punkcie - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem. Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia dot. przedmiotowego postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia dot. przedmiotowego postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder.zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem platformy zakupowej folder zawierający dokumenty składające się na ofertę Wykonawcy zostanie zaszyfrowany. 5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. 6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzone podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym: a) Formularz ofertowy, b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, c) Pełnomocnictwo do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej przez mocodawcę lub notariusza, d) Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani, e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. f) Zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP w przypadku wykonawców wspólnie, ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy, g)Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji technicznej załączonej do SWZ – kosztorys ofertowy ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie zmienia zasad wynagrodzenia przyjętego w tym postępowaniu - wynagrodzenie ryczałtowe. Szczegółowy wykaz dokumentów zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium w postaci elektronicznej załączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 55 1020 3541 0000 5602 0309 4943; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.) 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 98 Ustawy. 5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 6. W przypadku kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo, Gmina Działdowo” na w/w rachunek bankowy. 7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt. b - d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności: - będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, - będą następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) jeżeli wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, c) jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu lub zaniechanie dokonania określonych czynności (w
tym w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień) przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) wystąpienia Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami w pierwotnie określonym terminie, Okres wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych niemoże przekraczać okresu trwania przyczyn, z powodu których dotrzymanie terminu zakończenia robót będzie zagrożone i – jeśli dotyczy – czasu niezbędnego do usunięcia przeszkód uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, 2) w przypadku wykonywania robót zamiennych, 3) w przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonania umowy – a zmiany te będą konieczne, gdyż kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem budowli obarczonej wadą, 4) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 5) zmiana wykonawcy zmiany wykonawcy realizacji zamówienia publicznego w przypadku, gdy wykonawca, z którym została zawarta umowa wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie z umową. Umowa może być wtedy zawarta z innym wykonawcą na tych samych warunkach. Nowy wykonawca musi wykazać
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy wykonawca. Nowy wykonawca musi także wykazać brak podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SWZ. Nowy wykonawca odpowiada solidarnie z dotychczasowym wykonawcą za zakres umowy dotychczas zrealizowany. II. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2 wymagać będzie podpisania aneksu do umowy, przy czym niedopuszczalne są zmiany umowy w zakresie prac wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia. III. Zmiana osób odpowiedzialnych, o których mowa w § 8 umowy nie stanowi jej zmiany i nie wymaga zgody drugiej strony, przy czym osoby te muszą spełniać wymagania niezbędne do
wykonywania czynności odnośnie pełnionej funkcji. Zmiana taka jest skuteczna z dniem otrzymania pisemnego zawiadomienia o dokonanej zmianie. IV. Poniższe zmiany nie będą stanowić zmiany umowy i nie wymagają zachowania
formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, a zostaną dokonane poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez drugą stronę Umowy: a) zmiana na stanowisku kierownika budowy, b) zmiana na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, c) zmiana adresu Wykonawcy, d) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl . Sposób złożenia oferty został opisany w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023r

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.