eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siewierz › Rozbudowa ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych w Gminie SiewierzOgłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych w Gminie Siewierz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Siewierz

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258227

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 16

1.4.2.) Miejscowość: Siewierz

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-470

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.7.) Numer telefonu: 326499400

1.4.8.) Numer faksu: 426499402

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: siewierz@siewierz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siewierz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406920

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00388108

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą:
1) Należyte wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum:
a) 2 robót budowlanych polegających na budowie (lub rozbudowie) drogi o długości minimum 500 m każda,
b) 1 roboty budowlanej polegającej na budowie (lub rozbudowie) sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej o długości minimum 500 m.
2) Dysponowanie minimum:
a) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej,
b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą:
1) Należyte wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum:
a) 2 robót budowlanych polegających na budowie (lub rozbudowie) lub przebudowie drogi o długości minimum 500 m każda,
b) 1 roboty budowlanej polegającej na budowie (lub rozbudowie) lub przebudowie sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej o długości minimum 500 m.
2) Dysponowanie minimum:
a) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej,
b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-09-27 10:00

Po zmianie:
2023-10-04 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-09-27 10:30

Po zmianie:
2023-10-04 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-10-26

Po zmianie:
2023-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.