eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siewierz › Rozbudowa ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych w Gminie SiewierzOgłoszenie z dnia 2023-09-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych w Gminie Siewierz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Siewierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 16

1.5.2.) Miejscowość: Siewierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-470

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 326499400

1.5.8.) Numer faksu: 426499402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: siewierz@siewierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siewierz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych w Gminie Siewierz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36104044-4e0d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00388108

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047327/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Rozbudowa ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych w Gminie Siewierz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-36104044-4e0d-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
5. Zamawiający dopuszcza także możliwość składania przez Wykonawców dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: siewierz@siewierz.pl (z wyłączeniem składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Pozostałe informacje, oświadczenia lub dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach ww. rozporządzenia lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
5. Do podpisania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
6. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe".
7. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Pani/Pana przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz jest Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Funkcję tę pełni Sekretarz Miasta i Gminy Siewierz. Adres poczty elektronicznej: iod@siewierz.pl
3) dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”,
5) dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
6) obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana1,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych2,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych3 z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO4,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO.
9) Pani/Panu nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
5. Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIFZP-VII.271.27.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, oświetleniem ulicznym, odwodnieniem drogi i kanałem technologicznym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), pozwoleniach dokumentacji projektowej, decyzji Starosty Będzińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej numer 5.2021 z dnia 18 października 2021 r., projekcie docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniami
i opiniami, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, warunkach, zatwierdzeniach, uchwałach, opiniach, decyzjach, uzgodnieniach i pismach wydanych do ww. zadania i stanowiących załącznik do SWZ, dokumentacji i obejmuje
w szczególności:
1) Rozbudowę drogi gminnej ulicy Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych o długości około 1,39 km wraz z budową chodnika,
2) Budowa zjazdów indywidualnych,
3) Budowa ścieżki rowerowej na całej długości projektowanej inwestycji,
4) Przebudowa skrzyżowań z ulicą Drogowców i ulicą Zachodnią,
5) Budowa zatoki autobusowej,
6) Budowa oświetlenia ulicznego,
7) Budowa kanalizacji deszczowej,
8) Budowa kanału technologicznego,
9) Przebudowa sieci teletechnicznej naziemnej i sieci wodociągowej, kolidujących
z projektowaną inwestycją,
10) Wycinka drzew i krzewów,
11) W miejscach kolizji istniejącej sieci z projektowaną infrastrukturą, wykonanie zabezpieczenia tych sieci,
12) Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z opracowaniem
i uzgodnieniem projektu czasowej organizacji ruchu,
13) Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu drogowego, zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz opiniami i zatwierdzeniem (w trakcie aktualizacji),
14) Wykonanie wszelkich robót ziemnych, przygotowawczych i rozbiórkowych, wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w tym również wywóz i utylizacja zbędnych materiałów oraz odwóz w miejsce wyznaczone materiałów nadających się do ponownego wykorzystania. Demontaż i utylizacja powinny odbywać się zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi odpadów.
15) Wykonanie połączenia, wykończenia i nawiązania do istniejących nawierzchni przy połączeniach z nawierzchniami na końcowych odcinkach wykonywanych prac,
16) Wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych, w tym w szczególności humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych,
17) Wykonanie prac zgodnie z uzgodnieniami. W przypadku uzyskania nowych uzgodnień w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca dostosuje zakres realizacji do aktualnych uzgodnień,
18) Zgodnie z opinią Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w przypadku realizacji prac ziemnych bez nadzoru archeologicznego w momencie odkrycia przedmiotu, co do którego zachodzi przypuszczenie, że jest on zabytkiem, inwestor jest zobowiązany wstrzymać prace i powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również zawiadomienie przez Wykonawcę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy wraz z pozyskaniem zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
4. Wykonawca będzie zobowiązany ponadto do:
a) Zapewnienia dostępu ruchu pieszego i kołowego do posesji prywatnych w okresie realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót (również pojazdom odbierających nieczystości/śmieci),
b) Urządzenia i oznakowania terenu budowy i odpowiedniego jego zabezpieczenia
i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp,
c) Wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych, zgodnie z projektem,
d) Wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z projektem i prawidłową technologią wykonywania robót,
e) Wykonania ewentualnych przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia mediów,
f) Poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń mediów,
g) Wykonania projektu organizacji i technologii robót i stosowania go w praktyce z uwzględnieniem warunków bhp,
h) Wykonania, uzgodnienia i wdrożenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy,
i) Występowania z wnioskami o zajęcia pasa drogowego oraz poniesienia ewentualnych kosztów zajęcia,
j) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami sieci i uzbrojenia terenu (w trakcie aktualizacji),
k) Zapewnienia nadzoru odpowiednich zarządców dróg lub sieci uzbrojenia terenu, jeżeli roboty będą wymagały nadzoru lub jeśli wynika on z innych uzgodnień, także w przypadku, gdy będzie odpłatny – Wykonawca poniesie te koszty,
l) Wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób
i pomiarów na każde polecenie inspektorów nadzoru w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót,
m) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń lub też istniejących sieci uzbrojenia terenu – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
n) Zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających,
o) W przypadku niezgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobligowany jest do wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek,
p) Zapewnienia uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
q) Usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
r) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
s) Przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika inny zakres odtworzenia).
t) Przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania materiałów i części uzyskanych z rozbiórki wskazanych przez Zamawiającego. Wskazane przez Zamawiającego materiały, które nadają się do ponownego użycia lub zabudowy stanowią własność Zamawiającego. Pozostałe materiały zutylizowane zostaną przez Wykonawcę prac. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na odległość do 10 km.
u) Zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytyczenia, bieżącej kontroli
i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych elementów na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza). Pomiar ma być jednoznaczny z uwzględnieniem i opisaniem wszystkich wykonanych obiektów z wpisanymi numerami działek. Wynikami pomiaru powykonawczego należy uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie. Do dnia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu podpisanej przez geodetę mapy inwentaryzacyjnej z kompletnie naniesionymi obiektami wraz z oświadczeniem geodety o złożeniu mapy
w Powiatowym Ośrodku. Po otrzymaniu Pozytywnego protokołu z weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, Wykonawca przekaże ją Zamawiającemu w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego.
v) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku.
w) Wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej i kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Pozostałe warunki zamówienia określono w Rozdziale III pkt 6 SWZ.
6. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności określono w Rozdziale III pkt 7 SWZ.
7. Warunki płatności: Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i będzie płatne kwartalnie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i faktycznym stopniem zaawansowania prac, potwierdzonym przez Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy, przy czym ostatnia faktura nie może być niższa niż 10% ceny całkowitej, zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 5 do SWZ. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się częstszą płatność niż kwartalna, jednak nie częściej niż miesięczną. Faktury Wykonawcy za wykonane roboty zostaną zapłacone w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru częściowego/końcowego bez wad istotnych podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.
8. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym. Gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, maksymalnie 72 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w Rozdziale XXI SIWZ.
9. Obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy określono w Rozdziale III pkt 10 SWZ.
10. Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający otrzymał zapewnienie otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z tym przewiduje się konieczność oznakowania dokumentacji, korespondencji, w tym dokumentów odbiorowych oraz dostosowania procedur odbiorowych i procedur związanych
z płatnościami do wymogów instytucji dofinansowujących.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

44212226-9 - Słupy energetyczne

45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

44212225-2 - Słupy

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
2. Ewentualne roboty będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak
w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, określonego w Rozdziale III pkt 2 SWZ, między innymi w zakresie rozbudowy większego zakresu drogi, budowy chodnika, zjazdów, ścieżki rowerowej, skrzyżowań, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowy kolizji sieci, wycinki drzew, w obrębie lub sąsiedztwie zadania podstawowego, a także wprowadzenia większego zakresu dla docelowej organizacji ruchu, wykonania prac wykończeniowych, zagospodarowania terenu zielenią, itp.
3. Ewentualne zamówienie może zostać udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe, a Strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania zamówienia podobnego.
4. Zamawiający przewiduje, że wartość zamówienia podobnego może wynieść maksymalnie do 500 000,00 zł netto.
5. Zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp może zostać udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego na zasadach określonych w ustawie Pzp i po spełnieniu ustawowych przesłanek, w trybie właściwym dla wartości zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru ofert:
Cena – 80 %
Gwarancja – 20 %

Ocena ogólna danej oferty polegać będzie na zsumowaniu punktów (przyjmuje się, że 1% = 1 punkt) wyliczonych w poszczególnych kryteriach:
P = C + G
gdzie:
P – łączna liczba punktów otrzymanych przez ofertę
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „CENA”
G – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „GWARANCJA”

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji t.j. otrzyma największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Sposób oceny ofert według ustalonych kryteriów:
1. Cena ofertowa brutto za realizację całego zamówienia – max 80 pkt.
Punkty przyznane za kryterium „CENA” będą liczone według następującego wzoru:
C = (C najniższa : C badana) x 80
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „CENY”,
C najniższa – cena najniższa (z VAT) zaoferowana w postępowaniu spośród ofert ocenianych
C badana – cena (z VAT) podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – max 20 pkt.
Punkty przyznane za kryterium „GWARANCJA” będą liczone według następującego wzoru:
G = (G badana : G najdłuższa) x 20
gdzie:
G – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „GWARANCJI”
G badana – okres gwarancji podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany
G najdłuższa – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród ofert ocenianych
UWAGI:
1) Podany przez Wykonawcę w formularzu oferty okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia musi być wyrażony w pełnych miesiącach.
2) Minimalny okres gwarancji jaki musi być zaoferowany przez Wykonawcę - 60 miesięcy.
3) Maksymalny okres gwarancji jaki może być zaoferowany przez Wykonawcę – 72 miesiące.
4) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie żadnej opcji dotyczącej gwarancji, Zamawiający przyjmie gwarancję minimalną.
5) W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie termin gwarancji krótszy niż 60 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z zapisami niniejszej specyfikacji.
6) W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie termin gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zadeklarował dłuższy niż oczekiwany przez Zamawiającego termin gwarancji, jednak przyzna Wykonawcy punkty w kryterium „GWARANCJA” liczone jak dla terminu 72 miesiące.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą:
1) Należyte wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum:
a) 2 robót budowlanych polegających na budowie (lub rozbudowie) drogi o długości minimum 500 m każda,
b) 1 roboty budowlanej polegającej na budowie (lub rozbudowie) sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej o długości minimum 500 m.
2) Dysponowanie minimum:
a) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej,
b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg zał. nr 3 do SWZ, z załączeniem:
2) dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia
i dokumenty:
1) Formularz oferty wygenerowany przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia
i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”,
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w trybie art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. nr 1 do SWZ,
4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg zał. nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostąp do tych zasobów oraz określa,
w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3) i 4) (wg załącznika 1 i 2 do SWZ) także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie nr: 04 1050 1142 1000 0023 4376 3799 z dopiskiem „wadium”.
4. Dla Zamawiającego dokumentem potwierdzającym dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Za skuteczność operacji finansowo – bankowych odpowiada Wykonawca.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit b-d SWZ Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika lub przez jednego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu wadialnego musi wynikać, że zabezpiecza ono ofertę złożoną przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
9. Pozostałe wymagania dotyczące wadium określa Rozdział XIV SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami, itp).
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4) Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
5) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt 3) i 4) (wg załącznika 1 i 2 do SWZ) składa odrębnie każdy z Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek doświadczenia określony w Rozdziale X.1 pkt 1 ppkt 1 lit. a (budowa dwóch dróg) zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy przynajmniej jeden
z Wykonawców wykaże, że należycie wykonał co najmniej 2 roboty drogowe. Niedopuszczalne jest łączenie liczby wykonanych robót przez różnych Wykonawców, aby uzyskać wymaganą liczbę minimum 2 robót (analogicznie
w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby).
8) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – wg załącznika nr 6 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ. Projektowane postanowienia umowy są wiążące i nie podlegają negocjacjom. Wykonawca akceptuje postanowienia umowy składając oświadczenie na formularzu ofertowym.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.