eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › "Lodowe przedszkole" Projekt realizowany w ramach programu UNICEF ADAP 6.9



Ogłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Lodowe przedszkole” Projekt realizowany w ramach programu UNICEF ADAP 6.9

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000789482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zofii Nałkowskiej 10A

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-425

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 258 53 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mosir.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mosir.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Lodowe przedszkole” Projekt realizowany w ramach programu UNICEF ADAP 6.9

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74ec69f5-5851-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406875

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053898/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 „Lodowe przedszkole” Projekt realizowany w ramach programu UNICEF ADAP 6.9

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mosir-katowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mosir-katowice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej https://mosir-katowice.ezamawiajacy.pl (dalej jako "Platforma") poprzez kafelek „Wiadomości”. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Oświadczenia, wnioski, itp., które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez:
Akcję „Zadaj pytanie” (przed przystąpieniem do postępowania). W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy tj. Nazwę i adres mail, temat oraz treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika akcję POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".
Kafel „Wiadomości” (po przystąpieniu do postępowania) dostępny w postępowaniu. W celu wysłania wiadomości do Zamawiającego klika na akcję „Utwórz nową wiadomość” wypełnia temat oraz treść/przedmiot pytania, a następnie klika akcję „Wyślij”.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa MOSIR Katowice tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego jako:
a)dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
a)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b)Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
c)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
d)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt,rtf,pdf,xps,odt,ods,odp,doc,xls,ppt,docx,xlsx,pptx,csv, jpg,jpeg,tif,tiff,geotiff,png,svg,wav,mp3,avi,mpg,mpeg,mp4,m4a, mpeg4,ogg, ogv,zip,tar,gz,gzip,7z,html,xhtml,css,xml,xsd,gml,rng,xsl,xslt,tsl,xmlsig,xades,pades,cades,asic,asics,sig,xmlenc,dxf,ath,prd.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z GUM

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04 maja 2016r., str.1 dalej RODO), tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Katowicach, NIP: 634-10-00-323, adres: ul. Zofii Nałkowskiej 10a, 40-425 Katowice, tel. 32 253 87 33, sekretariat@mosir.katowice.pl;
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@mosir.katowice.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym;
4) odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy;
6) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w ppkt. 3 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzanie danych osobowych w celu innym niż cel, w którym te dane zostały zebrane (tj. w celu określonym w ppkt. 3. powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, a tym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust.2 RODO;
7) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
b) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.;
8) w celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił w/w obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazanie w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta we wzorze formularza ofertowego;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) Zamawiający informuje, że:
a) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
b) udostępnienie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
c) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
d) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
e) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w rat. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
f) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego posiada każdy, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/U/13/09/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć nauki jazdy na łyżwach na lodzie oraz podstaw gry w hokeja na lodzie dla dzieci w wieku 4-6 lat z Polski i Ukrainy uczęszczających do katowickich przedszkoli.
Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego zakresu oraz sposobu realizacji zawiera niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:
1) Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy,
2) Załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy,
3) Załącznik nr 3 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
4) Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy w związku z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską
5) Załącznik nr 5 do SWZ – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy,
6) Załącznik nr 6 do SWZ – oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy,
7) Załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu z 125 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy w związku z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską
8) Załącznik nr 8 do SWZ – oświadczenie Wykonawcy o grupie kapitałowej,
9) Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz usług,
10) Załącznik nr 10 do SWZ – Wykaz osób,
Zamawiający wymaga wykonania całego przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dokumentacją postępowania, tj. zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z załącznikami, modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania. Zamawiający informuje, iż przedstawiona przez Zamawiającego dokumentacja postępowania stanowi całość i należy ją rozpatrywać łącznie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92622000-7 - Usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

10. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującego prawo zorganizowania i przeprowadzenia przez Wykonawcę 15 zajęć w grupach maksymalnie 30 osobowych po 1 godzinie zegarowej każde zgodnie z pkt 9
- Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub wskazać ilość zajęć według własnych potrzeb i posiadanych przez niego środków finansowych.
- W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji lub w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
- O skorzystaniu z prawa opcji i ilości zajęć Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie nie później niż w terminie 15 dni od rozpoczęcia świadczenia usług.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów i ich wag:
1) Cena ryczałtowa oferty brutto(C) - waga kryterium maksymalnie 60 pkt
2) Liczba i kompetencje osób (K) – waga kryterium maksymalnie 40 pkt
co daje łącznie maksymalnie 100 pkt
2. Sposób oceny ofert. Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu – ważne -według następującego wzoru na ogólną ilość punktów i punktacji
S = C+K
gdzie:
S - Suma punktów badanej ważnej oferty przyznanych za wszystkie kryteria – maksymalnie 100 pkt.
C - cena ryczałtowa oferty brutto - maksymalnie 60 pkt
K - Liczba i kompetencje osób - maksymalnie 40 pkt.

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa sumaryczna liczba punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert. Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Kryterium C- cena ryczałtowa oferty brutto. Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie zaoferowanych cen brutto zawartych w ofertach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:
C = (Cmin : Cbad) x 60

gdzie:
C - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena
Cmin - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cbad - cena ogółem brutto ocenianej ofert

Kryterium K – Liczba i kompetencje osób. Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie liczby i kompetencji osób podanych w ofertach – załączniku nr 10 do SWZ spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:
K = liczba punktów
gdzie:
K - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium liczba i kompetencje osób maksymalnie 40 pkt

Schemat punktów:
za wskazanie liczby instruktorów i ich kompetencji, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca podaną w załączniku nr 10 do SWZ – załącznik stanowi treść oferty
L.p. Liczba instruktorów posiadających uprawienia trenerskie Liczba przypisanych punktów za uprawnienia trenerskie - minimum Licencję trenerską klasy C
1 1 osoba 10 pkt
2 2 osoby 20 pkt
3 3 osoby 30 pkt
4 4 osoby 40 pkt

Zasady przyznawania punktów
a) Wartości liczone będą do dwóch miejsc po przecinku,
b) Otrzymana tak wartość podstawiona zostanie do wzoru na wyliczenie ogólnej liczby punktów.
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum 3 osobami w charakterze instruktora posiadającymi dokumenty świadczące o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu instruktorskiego w zakresie nauki jazdy na łyżwach; nauczania początkowego hokeja na lodzie, jazdy szybkiej lub instruktora rekreacji, lub licencji trenerskiej.
d) Zamawiający będzie oceniał jedynie doświadczenie w zakresie posiadani licencji trenerskiej
e) Przed zawarciem umowy będzie żądał dostarczenia dokumentów potwierdzających wskazane doświadczenie (świadectwo odbycia kursu instruktorskiego i/lub licencji trenerskiej)
f) Wykonawca poda dane dotyczące kompetencji instruktorów w załączniku nr 10 do SWZ – załącznik stanowiący treść oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba i kompetencje osób

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
4) Zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie posiadanego doświadczenia: Zamawiający żąda, aby Wykonawca udowodnił, że prawidłowo zrealizował w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jedną usługę porównywalną do udzielanego zamówienia polegającą na przeprowadzeniu cyklicznych zajęć (co najmniej 3) i/lub sportowych i/lub kulturalnych i/lub rekreacyjnych dla minimum 400 osób w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym (do 10 roku życia) na kwotę minimum 30 000,00 zł brutto
Zamawiający informuje, iż:
- porównywalne usługi nie oznaczają usług takich samych lub identycznych, ale jedynie, że stopień skomplikowania wykonanych usług był pod względem technicznym lub organizacyjnym na takim samym poziomie i stopniu trudności ich wykonania, co przedmiot zamówienia,
- Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 117 ustawy Pzp określa warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których mowa w art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. konsorcjum, spółki cywilne) spełnią warunek udziału w postępowaniu, jeżeli jeden z nich lub wspólnie będą posiadali wymagane doświadczenie na żądaną liczbę osób i kwotę.
- W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum, spółki cywilne), to Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
2. W przypadku zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Powyższe dotyczy również podmiotów udostępniających Wykonawcy niezbędne zasoby, a którymi Wykonawca się posłuży przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 125 ust. 1 Pzp oraz z art. 7 ust. 1 ustawy w związku z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
1) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ – jeśli dotyczy
3) Oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy, Podwykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ - w zakresie, który ich dotyczy
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza obejmują:
1) w zakresie braku podstaw wykluczenia, o których mowa:
- w art. 108 ust. 1 pkt. 1-4 i 6 Pzp – oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, złożone zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
- w art. 108 ust. 1 pkt. 5ustawy Pzp – oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, złożone zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
- w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp –odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. – tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł pobrać wpisu sam lub wystąpią trudności w pobraniu tego dokumentu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 125 ust. 1 Pzp oraz z art. 7 ust. 1 ustawy w związku z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
1) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ – jeśli dotyczy
3) Oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, Podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy, Podwykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ - w zakresie, który ich dotyczy
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza obejmują:2) W zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu - zdolności technicznej i zawodowej - w zakresie posiadanego doświadczenia: wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi, spełniają wymagania określone w SWZ:
1) na potwierdzenie kompetencji osób przeznaczonych do realizacji zajęć (instruktorów) Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci wykazu osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji (posiadania dokumentów świadczących o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu instruktorskiego w zakresie nauki jazdy na łyżwach; nauczania początkowego hokeja na lodzie, jazdy szybkiej lub instruktora rekreacji, lub licencji trenerskiej), doświadczenia zawodowego niezbędnego do prowadzenia zajęć (przeprowadzanie kursów dot. jazdy na łyżwach w postaci przynajmniej jednego cyklu zajęć prowadzonych z dziećmi z przedszkolnej lub wczesnoszkolnej grupy wiekowej) - zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ. Wykaz osób stanowi część oferty na potwierdzenie kryterium i nie podlega uzupełnieniu.
2) w przypadku zaoferowania produktów równoważnych w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, w postaci: opisu i typu zastosowania technologii (systemów) należy dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu), wskazanych w dokumentacji postępowania. W przypadku, gdy zaproponowane systemy równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, normy, atesty Wykonawca dołączy je do oferty. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

w przypadku zaoferowania produktów równoważnych w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, w postaci: opisu i typu zastosowania technologii (systemów) należy dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu), wskazanych w dokumentacji postępowania. W przypadku, gdy zaproponowane systemy równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, normy, atesty Wykonawca dołączy je do oferty. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia od 1 do 24 wskazane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, które może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, tj. wszystkich Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika.
4. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także pełnomocnictwo w postaci cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie papierowej (elektronicznej kopii) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności elektronicznej kopii pełnomocnictwa dokonuje mocodawca lub notariusz. Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zamieścił projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 2 do SWZ, które określają warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, zachowania formy pisemnej.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z § 9 projektowanych postanowień umowy jak i na zasadach określonych w art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mosir-katowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia ww. Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie -sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art.2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2021 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.