eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Świadczenie usług cateringowychOgłoszenie z dnia 2022-10-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług cateringowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Obsługi Projektów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-924

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.rcop@info.p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.p.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e32e5788-3a46-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00406855

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, nr wniosku POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362048/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CRK/383.6/2022/9/6

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 6573210,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 58327,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w ramach projektu „Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej” w postaci lunchu. Lunch przewidziany jest dla szkoleń obejmujących co najmniej 6 godzin lekcyjnych (tj. 6 x 45 minut) – maksymalna ilość: 1515. Usługa świadczona będzie sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 ustawy PZP w zakresie wykonania usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia podstawowego zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia. Przedmiot zamówienia objęty prawem opcji obejmuje usługi tego samego rodzaju jak usługi zamówienia podstawowego i stanowi zwiększenie o 10% ilości dostarczanych posiłków. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od ilości uczestników zgłaszających się na szkolenia i zapotrzebowania na posiłki w ramach projektu Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej.
3. Zamawiający wymaga, aby czynności koordynowania realizacji usług cateringowych wykonywane były przez osobę zatrudnioną przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wykonawca winien, do dnia podpisania umowy, dostarczyć Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, w którym wskaże dane w/w osoby.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49767,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49767,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49767,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Alex Paweł Leńczuk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7292276007

7.3.3) Ulica: ul. Przyszkole 19/1

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-552

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54744,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Maksymalna kwota wynagrodzenia należna Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, z uwzględnieniem prawa opcji wynosi do 54 744,53 zł brutto, w tym wartość zamówienia objętego prawem opcji wynosi 4 976,78 zł brutto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.