eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Świadczenie usług cateringowychOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług cateringowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Obsługi Projektów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-924

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.rcop@info.p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.p.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e32e5788-3a46-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362048

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, nr wniosku POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl w zakładce Korespondencja”
4.Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
5.Ogólne warunki korzystania z Platformy znajdują się w Rozdziale XII SWZ.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.1. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i certyfikat są przyporządkowane, może go używać.
6.2. Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym – plik w jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem, który można wygenerować za pomocą platformy ePUAP.
6.3. Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym - plik w jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem umieszczonym w e-dowodzie.
6.4. Sposób składania podpisów:
a) sposób złożenie podpisu kwalifikowanego został opisany przez dostawcę posiadanego przez Wykonawcę podpisu;
b)sposób złożenia podpisu zaufanego został opisany pod adresem https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany
c)sposób złożenia podpisu osobistego został opisany pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest: Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,
2) inspektor ochrony danych osobowych w Politechnice Łódzkiej: kontakt email: rbi@adm.p.lodz.pl’,
3) przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności,
4) przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu I sprawozdawczości,
5) przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem,
6) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
7) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
8) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO,
10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CRK/383.6/2022/9/6

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 6573210,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 58327,50 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w ramach projektu „Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej” w postaci lunchu. Lunch przewidziany jest dla szkoleń obejmujących co najmniej 6 godzin lekcyjnych (tj. 6 x 45 minut) – maksymalna ilość: 1515. Usługa świadczona będzie sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 ustawy PZP w zakresie wykonania usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia podstawowego zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia. Przedmiot zamówienia objęty prawem opcji obejmuje usługi tego samego rodzaju jak usługi zamówienia podstawowego i stanowi zwiększenie o 10% ilości dostarczanych posiłków. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od ilości uczestników zgłaszających się na szkolenia i zapotrzebowania na posiłki w ramach projektu Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej.
3. Zamawiający wymaga, aby czynności koordynowania realizacji usług cateringowych wykonywane były przez osobę zatrudnioną przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wykonawca winien, do dnia podpisania umowy, dostarczyć Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, w którym wskaże dane w/w osoby.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 ustawy PZP w zakresie wykonania usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia podstawowego zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia. Przedmiot zamówienia objęty prawem opcji obejmuje usługi tego samego rodzaju jak usługi zamówienia podstawowego i stanowi zwiększenie o 10% ilości dostarczanych posiłków. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od ilości uczestników zgłaszających się na szkolenia i zapotrzebowania na posiłki w ramach projektu Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji przekazując mu pisemne oświadczenie (oświadczenia), które będzie zawierać maksymalną wartość i rodzaj usług objętych prawem opcji.
3. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
4. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia objęty prawem opcji odbywać się będzie po cenach zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin złożenia zapotrzebowania na usługę cateringową

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jej reprezentowania nie wynika z rejestru lub innego dokumentu, właściwego dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy Wykonawca skłąda pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia – załącznik nr 6 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy PZP oraz w przypadku:
a) zmiany nazwy firmy, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy itp.;
b) zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji, gdy stwierdzono brak możliwości realizacji przedmiotu umowy z powodu wystąpienia niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, okoliczności;
c) zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować.
2. W przypadku dokonania zmiany na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, okoliczności jej dokonania powinny zostać udokumentowane i przedstawione drugiej stronie niezwłocznie po ich zaistnieniu.
3. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takich zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie zamieszczone zostało w planie zamówień publicznych 2022/BZP 00028942/08/P w poz. 2.3.1.
2.Termin wykonania zamówienia – w okresie 12 m-cy od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej, niż do dnia 30.09.2023r.
3.Zasady oceny ofert w kryterium cena ofertowa brutto (C)- waga 60%:
Sposób obliczania liczby punktów w kryterium cena:
Cena ofertowa brutto: = Cn/Cbn x C
gdzie :
Cn – najniższa cena ofertowa
Cbn – cena oferty badanej
C – waga procentowa dla kryterium „cena”
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena ofertowa brutto” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Zasady oceny ofert w kryterium termin złożenia zapotrzebowania na usługę cateringową (T) - waga 40%
4.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w Załączniku nr 2 – Formularz oferty, oferowany termin złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na usługę cateringową.
Zamawiający przez pojęcie „termin złożenia zapotrzebowania na usługę cateringową” rozumie minimalną ilość dni przed planowanym szkoleniem, przewidzianą na zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na usługę cateringową.
4.2. W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Punktacja w tym kryterium będzie wynikała z deklaracji Wykonawcy w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ).
Złożenie zapotrzebowania na 7 dni przed dniem wykonania usługi – 0 pkt.
Złożenie zapotrzebowania na 6 dni przed dniem wykonania usługi – 20 pkt.
Złożenie zapotrzebowania na 5 dni przed dniem wykonania usługi – 40 pkt.
(Maksymalny termin złożenia zamówienia przez Zamawiającego wynosi 7 dni przed dniem wykonania usługi, natomiast minimalny 5 dni).
W przypadku braku wskazania terminu Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje złożenie zapotrzebowania na 7 dni przed dniem wykonania usługi i przyzna wykonawcy 0 pkt.
4.3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru: L = C + T, gdzie:
L – całkowita liczba punktów
C – punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto”
G – punkty uzyskane w kryterium „termin złożenia zapotrzebowania na usługę cateringową”.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.