eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koło › REMONT DWÓCH LOKALI KOMUNALNYCH: ZADANIE NR 1: REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY KILIŃSKIEGO 9/2 W KOLE. ZADANIE NR 2: REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY STARY RYNEK 11/4Ogłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT DWÓCH LOKALI KOMUNALNYCH:

ZADANIE NR 1: REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY KILIŃSKIEGO 9/2 W KOLE.
ZADANIE NR 2: REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY STARY RYNEK 11/4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Koło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Koło

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kolo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kolo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT DWÓCH LOKALI KOMUNALNYCH:

ZADANIE NR 1: REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY KILIŃSKIEGO 9/2 W KOLE.
ZADANIE NR 2: REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY STARY RYNEK 11/4

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1dbd03db-5848-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406676

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00098729/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont lokali komunalnych: 1. ul. Stary Rynek 11/4 w Kole; 2. ul. Kilińskiego 9/2 w Kole;

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=128334

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiającego: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ) za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/ . Zamawiający dopuszcza komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@kolo.pl. tylko na etapie zadawania pytań do SWZ. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym Regulamin - Oneplace.marketplanet.pl oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu. Sposób korzystania z Platformy jest określony w Instrukcji dla Wykonawcy dostępnej pod adresem internetowym: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Baza wiedzy". Wykonawca w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie – zaleca się założenie i sprawdzenie poprawności działania konta z odpowiednim wyprzedzeniem. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego złożenia/wysłania na Platformie. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe),
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chromelub MS Edge.
Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego . Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę,
2) certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie"Osobisty").
Podpis kwalifikowany należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Podpis ma spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 ze zm.). Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy poprzez funkcjonalność „Zadaj pytanie” (opcja ta nie wymaga logowania się do Platformy) lub po przystąpieniu do postępowania poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce „Korespondencja skierowana do Zamawiającego”.
Wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ złożone w trybie art. 284 ustawy Pzp, należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej zamówienia.publiczne@kolo.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. ZADANIE NR 1: Remont lokalu komunalnego przy ulicy Kilińskiego 9/2 w Kole.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu komunalnego przy ulicy Kilińskiego 9/2 w Kole, (opis przedmiotu zamówienia – zakres i ilości robót do wykonania należy rozpatrywać w nawiązaniu do przedmiaru robót).

1. Wymiana i remont elementów drewnianych podłóg: tj. rozebranie istniejących podłóg, wykonanie wymiany elementów drewnianych i metalowych podłóg, wywiezienie gruzu z rozbiórki, wykonanie wentylacji pustki pod podłogami.
2. Naprawa tynków: tj. rozebranie podsufitki i wywiezienie gruzu, wykonanie nowej okładziny sufitów z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie drewnianym, odbicie tynków ścian w miejscach spękań i wykonanie nowych tynków cementowo wapiennych w ich miejsce.
3. Rozebranie ścianek działowych, wywiezienie gruzu z rozbiórki, wykonanie nowych ścianek z płyt gipsowo - kartonowych.
4. Wykonanie robót malarskich: tj. przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach i ścianach, wykonanie gładzi gipsowych 1-warstwowych, gruntowanie i malowanie farbą emulsyjną.
5. Wymiana stolarki okiennej: tj. demontaż istniejącej stolarki okiennej, montaż nowej stolarki okiennej trzy szybowej, demontaż istniejących i montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej, wykucie istniejących i montaż nowych parapetów wewnętrznych z PVC.
6. Wymiana stolarki drzwiowej: tj. wykucie z muru istniejących ościeżnic drzwiowych, montaż nowych: ościeżnic, skrzydeł drzwiowych płytowych fabrycznie wykończonych i drzwi zewnętrznych wejściowych ocieplonych.
7. Podłogi: tj. wykonanie nowych podłóg z wykładziny z tworzyw sztucznych.
8. Wykonanie wykładziny ścian z płytek szkliwionych.
9. Wykonanie i wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych: tj. miski ustępowej, umywalki, brodzika, zlewozmywaka, urządzenia do podgrzewania wody, kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem.
10. Wymiana istniejących: wewnętrznej instalacji elektrycznej w mieszkaniu oraz przyłącza do mieszkania na trójfazowe 3x230V.
11. Montaż 4 grzejników elektrycznych.
12. Wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni i łazience.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert zawarte zostały w rozdz. XV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 2: Remont lokalu komunalnego przy ulicy Stary Rynek 11/4 w Kole.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu komunalnego przy ulicy Stary Rynek 11/4 w Kole, (opis przedmiotu zamówienia – zakres i ilości robót do wykonania należy rozpatrywać w nawiązaniu do przedmiaru robót).

1. Naprawa tynków: tj. rozebranie podsufitki i wywiezienie gruzu, wykonanie nowej okładziny sufitów z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie drewnianym, odbicie tynków ścian w miejscach spękań i wykonanie nowych tynków cementowo wapiennych w ich miejsce.
2. Wykonanie konstrukcji wsporczej z rur ze stali nierdzewnej z zawieszeniem kotary z folii zasłon brodzików
3. Wykonanie robót malarskich: tj. przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach i ścianach, wykonanie gładzi gipsowych 1-warstwowych, gruntowanie i malowanie farbą emulsyjną.
4. Wymiana stolarki drzwiowej: tj. wykucie z muru istniejących ościeżnic drzwiowych, montaż nowych: ościeżnic, skrzydeł drzwiowych płytowych fabrycznie wykończonych.
5. Podłogi: tj. wykonanie nowych podłóg z wykładziny z tworzyw sztucznych i paneli drewnianych.
6. Wykonanie wykładziny ścian z płytek szkliwionych.
7. Wykonanie i wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych: tj. miski ustępowej, umywalki, brodzika, zlewozmywaka, urządzenia do podgrzewania wody, kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem.
8. Wymiana istniejących: wewnętrznej instalacji elektrycznej w mieszkaniu oraz przyłącza do mieszkania na trójfazowe 3x230V.
9. Montaż 4 grzejników elektrycznych.
10. Wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni i łazience.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert zawarte zostały w rozdz. XV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający określa w powyższym zakresie następujący warunek dotyczący odpowiedniego doświadczenia i osób skierowanych do realizacji zamówienia.

1) Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej (rozumianych jako doświadczenie zawodowe), uzyskanej w okresie ostatnich 5 lat, która obejmuje wykonanie co najmniej jednego zamówienia obejmującego łączne wykonanie robót budowlanych w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w lokalach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych, budynkach wielorodzinnych i podobnych np. domy pomocy, hotele, pensjonaty, bursy, internaty itp.:

a) dla zadania nr 1 o wartości minimum 60.000,00 zł brutto;
b) dla zadania nr 2 o wartości minimum 30.000,00 zł brutto;

W celu wykazania wymaganego doświadczenia zawodowego Zamawiający dopuszcza sumowanie nie więcej niż dwóch robót o niższej wartości wykonanych w powyższym zakresie.

2) Wykonawca dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności:

a) kierownikiem budowy: - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dla zadania nr 1 i 2);
b) kierownikiem robót wod.-kan.: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (dla zadania nr 1 i 2);
c) kierownikiem robót elektro-energetycznych - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (dla zadania nr 1 i 2).

Zamawiający dopuszcza możliwość kierowania budową i kierowanie robotami przez tę samą osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

Zamawiający dopuszcza w sytuacji składania oferty na więcej niż jedno zadanie możliwość kierowania budową i kierowania robotami przez te same osoby posiadające stosowne uprawnienia dla obu zadań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego, uzyskanego w okresie ostatnich 5 lat, które obejmuje wykonanie co najmniej jednego zamówienia obejmującego łączne wykonanie robót budowlanych w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w lokalach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych, budynkach wielorodzinnych i podobnych np. domy pomocy, hotele, pensjonaty, bursy, internaty itp.:

a) dla zadania nr 1 o wartości minimum 60.000,00 zł brutto;
b) dla zadania nr 2 o wartości minimum 30.000,00 zł brutto;

W celu wykazania wymaganego doświadczenia zawodowego Zamawiający dopuszcza sumowanie nie więcej niż dwóch robót o niższej wartości wykonanych w powyższym zakresie.
Wykazu robót budowlanych składa Wykonawca na wzorze załącznika nr 3 do SWZ.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować dysponowanie osobami, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach niezbędnych do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia publicznego, tj.:

a) kierownikiem budowy: - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dla zadania nr 1 i 2);
b) kierownikiem robót wod.-kan.: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (dla zadania nr 1 i 2);
c) kierownikiem robót elektro-energetycznych- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (dla zadania nr 1 i 2).

Zamawiający dopuszcza możliwość kierowania budową i kierowanie robotami przez tę samą osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

Zamawiający dopuszcza w sytuacji składania oferty na więcej niż jedno zadanie możliwość kierowania budową i kierowania robotami przez te same osoby posiadające stosowne uprawnienia dla wszystkich zadań.

na wzorze załącznika nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Pełnomocnictwa osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane,
3. Pełnomocnictwo do składania oferty wspólnej w zakresie określonym w art. 58 ust. 2 Ustawy, jeżeli jest wymagane.
4. Wykaz Podwykonawców i wskazanie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców.
5. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości:

1) zadanie nr 1 – 1.500,00 zł;
2) zadanie nr 2 – 500,00 zł;

2. Wadium może być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z następujących form lub kilku z nich w zależności od wyboru Wykonawcy:

1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 462).

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Kole w Santander Bank Polska 1 Oddział w Kole Nr konta: 92 1090 1203 0000 0000 2000 1636 odpowiednio z dopiskiem „wadium – Zadanie nr 1: Remont lokalu komunalnego przy ulicy Kilińskiego 9/2 w Kole i/lub Zadanie nr 2: Remont lokalu komunalnego przy ulicy Stary Rynek 11/4 w Kole – nr postępowania: ZP.271.14.2023”.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale wraz z ofertą w formie elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI. ust. 1 niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców.
5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących sytuacji:
1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;
2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia na zasadach określonych w § 2 ust. 7 niniejszej umowy;
3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę;
4) zmiany dotyczące personelu kluczowego Wykonawcy, na zasadach określonych w projekcie umowy;
5) zmiana postanowień umowy w kontekście spowodowanym udzieleniem / zleceniem w trybie stosowanych regulacji prawnych zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, których wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe;
6) zmiana postanowień umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy;
7) zmiana sposobu realizacji zamówienia w zakresie:
a) rezygnacji z podwykonawstwa;
b) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem Podwykonawców;
c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem Podwykonawców części zamówienia, która została zastrzeżona do osobistego wykonania przez Wykonawcę,;
d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się;
- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, kwestiami niezależnymi od Wykonawcy, czy też innymi niespodziewanymi okolicznościami mającymi wpływ na organizację
procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy;
8) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii;
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa;
c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony w OPZ sposób;
d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,;
e) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;
9) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą;
10) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu;
11) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, a które mają wpływ na realizację umowy.
2. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferta” w celu złożenia oferty wybiera polecenie „Złóż ofertę/wniosek”. Szczegółowa instrukcja postępowania przy składaniu oferty zawarta jest w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na etapie podpisywania umowy Zamawiający będzie żądał przedłożenia kopii polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę równą wartości brutto wybranej oferty odpowiednio dla każdego zadania. W przypadku realizacji więcej niż jednego zadania Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie równe minimum sumie wartości brutto tych zadań

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.