eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Busko-Zdrój › Dostawa środków do dezynfekcji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. ZOZ/DO/OM/ZP/41/23Ogłoszenie z dnia 2023-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków do dezynfekcji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. ZOZ/DO/OM/ZP/41/23

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Warszawy 67

1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zoz.busko.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalbusko.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków do dezynfekcji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. ZOZ/DO/OM/ZP/41/23

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81ee8a69-5847-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406466

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00070852/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.17 Dostawa środków do dezynfekcji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-81ee8a69-5847-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikacji z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@zoz.busko.com.pl, w tym również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: „Formularzy do komunikacji” wynosi
150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/41/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

środki do dezynfekcji

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykażą, że:- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na cały przedmiot zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniej niż 50 000,00 PLN

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda
następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz.275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W
celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia min. 50 000,00PLN
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 50 000,00 PLN

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia,
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
a. opisy lub fotografie lub rysunki lub inne podobne materiały oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego
spełnienie wymagań i parametrów podanych w załączniku nr 1; materiały producenta prezentujące oferowane preparaty (np.
prospekty, opisy, ulotki) dostarczone w języku polskim, zawierające w szczególności obszar zastosowań, spektrum
działania, sposób użycia preparatu, instrukcje przygotowywania roztworów roboczych (o ile dotyczy), czas i sposób
przechowywania (w tym roztworów roboczych) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
• Uwaga: opisy, katalogi, specyfikacje załączone do oferty Wykonawcy winny być czytelnie oznaczone, którego pakietu i
produktu dotyczą
b. aktualne dokumenty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022 poz. 974), dla
produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne; ulotka – opis produktu, karta charakterystyki wyrobu medycznego dla
wszystkich klas wyrobu medycznego – odpowiednia deklaracja zgodności WE i certyfikat WE/jeśli dotyczy/ oraz
powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na
dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego;
c. dla produktów zakwalifikowanych, jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy o produktach biobójczych z dnia 09.10.2015
r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 24) – pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym, ulotka – opis produktu, karta
charakterystyki produktu biobójczego (zgodnie z REACH rozp. WE NR 1907/2006 z dnia 18.12.2006 ze zm);
• Uwaga: W przypadku, gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania ww. dokumentu.
d. aktualne dokumenty zgodne z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.);
dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze; ulotka – opis produktu, charakterystyka produktu leczniczego,
pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego); jeśli dotyczy
• Uwaga: Dokumenty winne być czytelnie oznaczone, którego produktu i pakietu dotyczą.
e. dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki w rozumieniu ustawy o produktach kosmetycznych z dnia 04.10.2018 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2227.) - potwierdzenie zgłoszenia w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (Portal CPNP)
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., ulotka – opis
produktu; jeśli dotyczy
f. dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają działanie bójcze oferowanego preparatu tj. opinie PZH lub
sprawozdania z badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi
międzynarodowo przez akredytowane laboratoria z krajów UE lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami
zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych. Zamawiający wymaga aby skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych była potwierdzona metodami
przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego
zastosowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a. opisy lub fotografie lub rysunki lub inne podobne materiały oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego
spełnienie wymagań i parametrów podanych w załączniku nr 1; materiały producenta prezentujące oferowane preparaty (np.
prospekty, opisy, ulotki) dostarczone w języku polskim, zawierające w szczególności obszar zastosowań, spektrum
działania, sposób użycia preparatu, instrukcje przygotowywania roztworów roboczych (o ile dotyczy), czas i sposób
przechowywania (w tym roztworów roboczych) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
• Uwaga: opisy, katalogi, specyfikacje załączone do oferty Wykonawcy winny być czytelnie oznaczone, którego pakietu i
produktu dotyczą
b. aktualne dokumenty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022 poz. 974), dla
produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne; ulotka – opis produktu, karta charakterystyki wyrobu medycznego dla
wszystkich klas wyrobu medycznego – odpowiednia deklaracja zgodności WE i certyfikat WE/jeśli dotyczy/ oraz
powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na
dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego;
c. dla produktów zakwalifikowanych, jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy o produktach biobójczych z dnia 09.10.2015
r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 24) – pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym, ulotka – opis produktu, karta
charakterystyki produktu biobójczego (zgodnie z REACH rozp. WE NR 1907/2006 z dnia 18.12.2006 ze zm);
• Uwaga: W przypadku, gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania ww. dokumentu.
d. aktualne dokumenty zgodne z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.);
dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze; ulotka – opis produktu, charakterystyka produktu leczniczego,
pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego); jeśli dotyczy
• Uwaga: Dokumenty winne być czytelnie oznaczone, którego produktu i pakietu dotyczą.
e. dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki w rozumieniu ustawy o produktach kosmetycznych z dnia 04.10.2018 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2227.) - potwierdzenie zgłoszenia w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (Portal CPNP)
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., ulotka – opis
produktu; jeśli dotyczy
f. dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają działanie bójcze oferowanego preparatu tj. opinie PZH lub
sprawozdania z badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi
międzynarodowo przez akredytowane laboratoria z krajów UE lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami
zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych. Zamawiający wymaga aby skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych była potwierdzona metodami
przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego
zastosowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

• Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ
• Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;
• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ;
• Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika
(o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy zostały przewidziane we wzorze umowy - Załącznik nr 6.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany
Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi
sytuację na Ukrainie, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji
objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i
10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-
e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z
udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą
do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega
się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.