eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mysłowice › Zawarcie umowy na dostawę nowych lub używanych kontenerów o pojemności 1100 litrów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnychOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zawarcie umowy na dostawę nowych lub używanych kontenerów o pojemności 1100 litrów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270647904

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stadionowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 222 60 43

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zomm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zomm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zawarcie umowy na dostawę nowych lub używanych kontenerów o pojemności 1100 litrów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f1129a4-579f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406279

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3f1129a4-579f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dla Wykonawców biorących udział w procesie udzielania zamówień
w Zakładzie Oczyszczania Miasta sp. z o. o. w Mysłowicach:

Działając zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24 maja 2018 r. poz. 1000), oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO, informujemy zgodnie z art. 13 RODO, że:
1. Administratorem Danych jest Zakład Oczyszczania Miasta sp. z o.o. w Mysłowicach., 41-400 Mysłowice ul. Stadionowa 11; e-mail: biuro@zomm.pl ; Tel 322226043.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - jw.; e-mail: odo@zomm.pl ; Tel 322226043.
3. Podstawy Prawne i cele przetwarzania Państwa danych.
Dane Państwa będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Celem przetwarzania będzie realizacja procedur związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie będzie się odbywało w oparciu o następujące przepisy:
• ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710),
• rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415),
• ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz 553 ).
4. Przekazywanie danych.
Państwa dane będą przekazywane:
• wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, ponieważ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie tego dostępu może wystąpić
w szczególnych uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710).
• wszystkim podmiotom, z którymi ZOM Mysłowice zawarł umowy powierzenia dla realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
5. Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ponieważ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w punkcie 4.
6. Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia postępowania.
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ZOM, ma prawo żądania do:
7.1 dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
7.2 sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
7.3 usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
7.4 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
7.5 przenoszenia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
7.6 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informujemy że przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu
o zamówienia publiczne odbywa się podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W związku z tym w Państwa przypadku nie przysługują Państwu prawa zawarte w punktach 7.3, 7.4 i 7.5 powyższej klauzuli.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 9/2023/ZOMM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na dostawę nowych lub używanych kontenerów o pojemności 1100 przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych wraz z dostawą do magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie Zaplecza Technicznego Spółki zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. Miarki 38.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie będzie badał, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: towary fabrycznie nowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 9 SWZ,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SWZ.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) prowadzi działalność, która pozwoli na wykonanie dostaw określonych przez Zamawiającego,
b) wykazuje średni roczny obrót z trzech ostatnich lat (2020, 2021 i 2022); a w przypadku jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to średni obrót z tego okresu) wynikający z działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia jest nie mniejszy niż 100.000,00 zł netto,
c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
100.000,00 zł,
d) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych, w okresie maksymalnie 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.

Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 111 ustawy PZP, oraz wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku spółek cywilnych należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.
c. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku spółek cywilnych należy złożyć zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników,
d. Oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
e. Oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
f. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. Oświadczenia o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres ostatnich 3 lat obrotowych z podziałem na poszczególne lata, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, na podstawie art. 115 ustawy PZP.
b. Polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzeniem opłacania składek.
c. Zestawienia wykonanych lub wykonywanych dostaw (załącznik nr 4), wraz
ze wskazaniem wartości netto, okresu ich wykonywania, ich przedmiotu oraz podmiotu, na rzecz którego wykonano dostawy, wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie dostaw (referencje).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:
a. jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi,
b. wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie,
c. precyzować zakres umocowania,
d. upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych
z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców,
e. być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających wspólną ofertę, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 10.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokument ten wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (Oświadczenia należy załączyć do oferty).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 10.6. SWZ składa każdy z Wykonawców.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.9. SWZ przy czym:
a. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.9.2) SWZ składa wspólnie podmiot ubiegający się o zamówienie,
b. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.9.1) SWZ składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku:
a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Zamówienia a w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili podpisania Umowy – zmianie może ulec termin realizacji Umowy,
c. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa. Pod pojęciem siły wyższej będzie rozumiane zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Zamawiającego ani Wykonawcy, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
2. W celu przeprowadzenia zmiany ceny w zakresie określonym w pkt 27.2. SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji kosztów, z której będą wynikały dane umożliwiające zwiększenia należnego wynagrodzenia, a w tym ilość osób zatrudnionych z wynagrodzeniem minimalnym.
3. Zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie zmiany inne niż wymienione w pkt 27.2. SWZ, niniejszej umowy odbywać się będą zgodnie z zapisem art. 144 ustawy PZP i wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 20.1. Miejsce składania ofert platforma e-zamówienia Urzędu Zamówień Publicznych

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.