eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wymiana stropodachu i wykonanie obróbek blacharskich w ramach zadnia pn. "Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury WIOŚ we Wrocławiu"Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana stropodachu i wykonanie obróbek blacharskich w ramach zadnia pn. „Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury WIOŚ we Wrocławiu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

1.3.) Oddział zamawiającego: WIOŚ we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931020269

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Chełmońskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-630

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wios@wroclaw.wios.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wroclaw.pios.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Administracja zespolona

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana stropodachu i wykonanie obróbek blacharskich w ramach zadnia pn. „Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury WIOŚ we Wrocławiu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f3d3ab0-57ad-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406227

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wios-wroclaw.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wios-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://wios-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawca posiada prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)- dalej RODO. Jednakże zmiana danych osobowych nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych złożone przez Wykonawcę zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WO.272.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont stropodachu budynku. Remont obejmuje stropodach nad budynkiem głównym oraz stropodach nad pomieszczeniami gospodarczymi i węzłem c.o. Istniejące warstwy stropodachu należy usunąć do istniejącej konstrukcji stropodachu. Zdemontować należy rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie. Materiały z rozbiórki należy wywieźć i zutylizować przedstawiając dokumenty z jego utylizacji. Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu gruzu.
Nowe pokrycie należy wykonać z papy ogniochronnej na podkładzie systemowym. Ocieplenie stanowi wełna mineralna dachowa o grubości 25 cm. Pod wełną ułożona będzie folia paroprzepuszczalna. Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej grubości 0,5 mm.
Na dachu należy zamontować wyłaz dachowy stanowiący klapę oddymiającą (nad klatką schodową).
Powierzchnia remontowanego stropodachu wynosi zgodnie z przedmiarem robót 473,32 m2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261410-1 - Izolowanie dachu

45261420-4 - Uszczelnianie dachu

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

42521000-4 - Urządzenia do odprowadzania dymu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans CENY i TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
5.1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
1) warunek dotyczący doświadczenia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie/wykonaniu dachu o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

2) warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
i skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie pełnić bezpośrednio obowiązki kierownika robót polegających na remoncie /wykonaniu / wymianie dachu.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
5.1.5 Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie kryterium: spełnia / nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 6.3 Podmiotowe środki dowodowe dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składane na wezwanie zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni):
6.3.1 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Forma dokumentu: dokument wystawiony w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zaś dokument sporządzony w postaci elektronicznej – Wykonawca przekazuje pobrany samodzielnie dokument za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – w przypadku KRS lub za pośrednictwem strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku CEIDG (art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację – moc oryginału).
6.3.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.3 ppkt 6.3.1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6.3.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3 ppkt 6.3.2 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Do terminów wystawienia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa powyżej w ppkt 6.3.2.
6.3.4 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
Dokumenty wskazane w pkt 6.3. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.2 Podmiotowe środki dowodowe dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni):
6.2.1 Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt. 5.1.4 ppkt 1) Wykonawca składa
wykaz robót polegających na remoncie/wykonaniu/ wymianie dachu, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ
6.2.2 Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt. 5.1.4 ppkt 2) Wykonawca składa wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (dotyczy tylko osób pełniących funkcję kierownika robót) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób wymienionych w tym wykazie.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty, załącznik nr 5,6,7, pełnomocnictwo -o ile dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.7 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
5.7.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane;
5.7.2 w przypadku, o którym mowa w ppkt 5.7.1, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;
5.7.3 Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z tych Wykonawców, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany Umowy w przypadkach określonych w §14 Wzoru
umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wios-wroclaw.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

14.8 Przed zawarciem Umowy Wykonawca ma obowiązek:
14.8.1 wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
14.8.2 dokonać ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na pełny okres realizacji zamówienia lub stosownie przedłużać termin polisy wraz z jej opłaceniem.
14.8.3 sporządzić kompletną Listę Pracowników skierowanych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby wykonujące (nie dotyczy kierownika robót) będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia (Lista i oświadczenie stanowić będą załącznik do Umowy);
14.8.4 przygotować kosztorys ofertowy zawierający elementy wyliczenia ceny ryczałtowej zaoferowanej w ofercie;

Zaleca się, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej nieruchomości, która będzie stanowiła przedmiot zamówienia. Wizję lokalną przewidziano w następujących dwóch terminach:
I termin: 22.09.2023 r. w godz. 10-12
II termin: 27.09.2023 r. w godz. 10-12
Udział w wizji lokalnej nie jest wymagany do złożenia oferty.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na niniejszym formularzu w celu przekazania zapisów zgodnych z treścią SWZ oraz umożliwienia złożenia oferty wszystkim zainteresowanym Wykonawcom, mimo iż nie ma takiego obowiązku ze względu na wartość szacunkową.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.