eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › PT i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Piastowskiej: 58 (wraz z dachem) - wykonanie I ETAPU robót budowlanych związanych z termomodernizacjąOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PT i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Piastowskiej: 58 (wraz z dachem) – wykonanie I ETAPU robót budowlanych związanych z termomodernizacją

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530859315

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 6

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzbk.kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mzbk.kedzierzynkozle.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PT i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Piastowskiej: 58 (wraz z dachem) – wykonanie I ETAPU robót budowlanych związanych z termomodernizacją

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2eecc4e-57bb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406214

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00081798/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 PT i wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Piastowskiej 58 (wraz z dachem)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/6f4bb52f-02e5-4eff-b3a4-9a28deb44291

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/6f4bb52f-02e5-4eff-b3a4-9a28deb44291

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy on-line działającej pod adresem
https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/6f4bb52f-02e5-4eff-b3a4-9a28deb44291.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
3. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet,
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich
głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
4. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 80 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx, .xlsx,
.xml, .xls, .xades, .zip przy zachowaniu zapisów z pkt 17.8 SWZ.
5. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla
Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku
dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie „Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
6. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy
(karta „Wiadomości”). Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ przekazać należy za pośrednictwem Platformy (karta
„Zapytania/Wyjaśnienia”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem
Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
7. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej podpisaną podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy.
8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1233), które Wykonawca chce zastrzec w prowadzonym postępowaniu przy
składaniu ofert, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym podpisanym
pliku, na karcie „Oferta/Załączniki”, w tabeli „Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji „Załącz plik”.
Plik z tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być łączony z innymi plikami w jednym archiwum (zip) podpisywanym elektronicznie.
Niespełnienie tych zasad zachowania poufności będzie skutkować uznaniem takich informacji za jawne.
9. Podpis elektroniczny zastosowany z poziomu programu MS OFFICE nie spełnia wymogu poprawnej weryfikacji.
10. Nie zaleca się podpisywania folderu Archiwum (zip) zawierającego niepodpisane pliki – powinno nastąpić najpierw podpisanie
plików, a potem ewentualnie spakowanie do zip.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 33 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 33 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ/7/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest I ETAP termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Piastowskiej 58 w Kędzierzynie-Koźlu.
Szczegółowy zakres robót obejmuje m.in.:
1. Wykonanie robót na dachu budynku wraz z pracami blacharskimi i instalacja odgromową,
2. Wykonanie robót izolacyjnych:
a) izolacja pionowa,
b) drenaż
c) odprowadzenie wód drenarskich
d) opaska wokół budynku
3. Elewacja
a) roboty rozbiórkowe
b) roboty przygotowawcze
c) ocieplenie ścian i ościeży
d) sklamrowanie pęknięć ściany
Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.
UWAGA:
Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania określa całość prac przewidzianych do realizacji w całym zadaniu.
Do wykonywania w niniejszym postępowaniu przewidziano tylko częściowe prace związane z termomodernizacją. Wykonawca przy wycenie oferty powinien kierować się zakresem określonym w przedmiarach i dokumentacji projektowej, które dotyczą TYLKO PRAC PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ETAPIE I (przedmiary stosować pomocniczo do obliczenia ceny).
Prace budowlane w obiekcie będą prowadzone podczas całodobowego zamieszkiwania mieszkańców.
Pełny oraz dokładny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:

1) Dokumentację projektową sporządzoną przez: Techmar Marek Majewski ul. Portowa 11,
47-205 Kędzierzyn-Koźle;
2) PRZEDMIAR ROBÓT (stanowi tylko materiał pomocniczy do obliczenia ceny oferty);
3) STWiORB
- opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:
1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
2) Dokonanie niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zadania (np. z zarządcą drogi, właścicielami nieruchomości) i poniesienie kosztów z tym związanych, jeżeli są konieczne;
3) Zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew usytuowanych w pobliżu wykonywanych robót, jeżeli jest
to konieczne;
4) Organizację, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidację placu budowy;
5) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty budowlane w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny
za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);
6) W przypadku uszkodzenia istniejących mediów i innych istniejących elementów egzekwowane będzie wyrównanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających z braku zasilania
czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bądź Właściciela;
7) Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robót;
8) Drogi wykorzystywane do obsługi budowy, powinny być utrzymane w czystości i porządku. Zakazuje
się zastawiania ww. dróg do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowiązek systematycznie czyścić
i spłukiwać z chodników i jezdni kurz, pył i brud spowodowane realizacją budowy;
9) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nieujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie;
10) Przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca ma obowiązek dokonania pomiarów na obiekcie oraz przedstawienia Zamawiającemu propozycji materiałowych i kolorystycznych, celem akceptacji;
11) Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, by w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych
i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich;
12) Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia;
13) Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany
z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg;
14) Wykonawca powinien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód;
15) Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi;
16) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;
17) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika;
18) Wykonanie zaleceń pokontrolnych i poodbiorowych;
19) Zagospodarowanie odpadów - Wykonawca jako wytwórca odpadów, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania powstałych, podczas realizacji zadania, odpadów oraz zgłoszenie informacji o wytwarzanych odpadach
do systemu BDO, a o sposobie ich zagospodarowania poinformować Zamawiającego. W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość i koszt zagospodarowania odpadów. Wytworzone w wyników realizacji przedmiotu zamówienia odpady, należy przekazać do przetwarzania w ramach odzysku lub unieszkodliwienia. Wszystkie odpady, w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp., należy bez zbędnej zwłoki wywieźć, celem ich zagospodarowania. Magazynowanie odpadów w rejonie placu budowy, prowadzić tylko i wyłącznie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z protokołem przekazania terenu budowy i realizować w okresie nie dłuższym niż termin realizacji przedmiotu zamówienia i nie dłuższym niż wynikający z przepisów prawa w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu karty przekazania potwierdzające przekazanie wytworzonych odpadów podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie zagospodarowania danego rodzaju odpadu, legitymującemu się stosownym zezwoleniem wraz z oświadczeniem podmiotu odbierającego odpady, że dopełnił wymogów wynikających z art. 10 lub art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.), tj. do dnia 5 marca 2020 r. złożył wniosek do właściwego organu o zmianę posiadanego zezwolenia;
20) Zwrot kosztów pobranych od Zamawiającego mediów (woda, energia elektryczna), jeżeli takowe wystąpią;
21) Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;
22) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej wraz z pisemnym zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego robót;
23) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń wynikających z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) jeżeli wykonanie robót wchodzących w zakres realizacji przedmiotu zamówienia tego wymaga;
24) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie w sposób zgodny z ustawą z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. t.j. 2023 r. poz. 875 ze zm.). Wykonawca kalkulując cenę oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia pojazdów zawarte w/w ustawie.
25) Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy uproszczony kosztorys z określeniem wartości netto i brutto potwierdzający wyliczenie ceny ofertowej złożonej w formularzu oferty.
26) Wykonawca wraz z fakturą końcową, po całkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru robót dostarczy Zamawiającemu kosztorys powykonawczy w układzie elementów scalonych/działów i obejmującym całość wykonanych robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1. Cena brutto całego zadania [PLN] - 60%
2. Przedłużony okres gwarancji [miesiące] - 40%.
Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1. Cena brutto (PLN)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof - cena podana w badanej ofercie
2. Przedłużony okres gwarancji [miesiące]
Liczba punktów = (Gof/Gmax) * 100 * waga
gdzie:
– Gmax – najwyższa wartość spośród wszystkich ofert
– Gof – wartość podana w badanej ofercie Wykonawcy
Uwaga!
Gwarancję należy podać w miesiącach. Wykonawcy, którzy udzielą gwarancji na 84 miesięcy i powyżej 84 miesięcy otrzymają tą
samą maksymalną ilość punktów tj. 40, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.
Zamawiający odrzuci oferty, które będą
podawały okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy jako niezgodne z warunkami i treścią SWZ.
Przeliczenie wg powyższego wzoru nastąpi w przedziale 60÷83 miesięcy udzielonej gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużony okres gwarancji [miesiące]

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Zdolność techniczna i zawodowa
1. Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a. co najmniej jednej (1) roboty budowlanej związanej z termomodernizacją obiektu budowlanego zgodnego z definicją zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023, poz. 682 ze. zm.) polegającej na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie lub/i remoncie obiektu budowlanego, w której realizowane były między innymi roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych lub/i dachu, o wartości tych robót nie mniejszej niż 200.000,00 złotych brutto z potwierdzeniem ich należytego wykonania.
W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum), doświadczenie jak wyżej musi posiadać, co najmniej jeden z konsorcjantów.
Zamawiający będzie wstępnie oceniał spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu złożonego do oferty Wykonawcy, który na dzień składania ofert tymczasowo zastępuje podmiotowe środki dowodowe.
Zdolność techniczna i zawodowa
1. Skierowanie do realizacji zamówienia:
a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także staż pracy na stanowisku kierownika budowy co najmniej 2 lata rozumiany jako suma przepracowanych miesięcy w kierowaniu robotami budowlanymi z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu do składania ofert co najmniej 6 miesięczną aktywność zawodową w opisanym powyżej zakresie oraz posiadającego aktualne zaświadczenie z PIIB.

W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum), doświadczenie jak wyżej musi posiadać, co najmniej jeden z konsorcjantów.
Wskazane wyżej uprawnienia powinny być wydane na podstawie:
a. Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub
b. odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, to osoby te muszą:
- posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób,
- posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 551),
- spełniać opisane wymagania odnośnie doświadczenia.
Zamawiający będzie wstępnie oceniał spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego do oferty Wykonawcy, który na dzień składania ofert tymczasowo zastępuje podmiotowe środki dowodowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie w celu potwierdzenia aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Oświadczenie na wezwanie Zamawiającego składa:
• Wykonawca (druk Nr 3);
• każdy spośród Wykonawców występujących wspólnie (druk Nr 3);
• podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy (druk Nr 3A).
Oświadczenie należy złożyć na wezwanie Zamawiającego, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych (sporządzony wg wzoru druk Nr 5-R) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (druk Nr 6).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SWZ wzoru druku, podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie określonych aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska wraz z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia.
KRS/CEIDG Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa, powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w Formularzu oferty.
Dotyczy także podmiotu udostępniającego zasoby.
Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SWZ (druk Nr 4) lub pełnomocnictwa Wykonawcy. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 2 niniejszej tabeli.
Dotyczy także podmiotu udostępniającego zasoby.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które na dzień składania ofert tymczasowo zastępuje podmiotowe środki dowodowe.
Oświadczenie składa:
• Wykonawca (druk Nr 1);
• każdy spośród Wykonawców występujących wspólnie (druk Nr 1)
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
• podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy (druk Nr 1A) w zakresie w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego.
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, które na dzień składania ofert tymczasowo zastępuje podmiotowe środki dowodowe.
Oświadczenie składa:
• Wykonawca (druk Nr 2);
• każdy spośród Wykonawców występujących wspólnie (druk Nr 2);
• podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy (druk Nr 2A).
Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego.
Oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu swoich zasobów Wykonawcy Oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu swoich zasobów w zakresie doświadczenia lub udostępnienia osób Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 5A i 6A.
Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego.
Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
Niniejsze oświadczenie składa się w formularzu oferty w pkt 9 i dotyczy tylko Wykonawców występujących wspólnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (w tym spółki cywilne) oraz winni spełniać
następujące wymagania:
1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
2) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego.
3) Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności:
a) nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa.
4) Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z
Wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa, natomiast w przypadku spółki cywilnej przez
każdego z jej wspólników.
5) Pełnomocnictwo należy załączyć do składanej oferty w formie określonej w pkt 16 SWZ.
6) Zamawiający w okresie realizacji zamówienia nie dopuszcza możliwości zmiany pełnomocnika poza zdarzeniami
losowymi niewynikającymi z działań Wykonawcy. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego
wyłącznie z pełnomocnikiem.
7) Oferta wspólna winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika określonego w pełnomocnictwie, o którym
mowa w punkcie powyżej.
8) Wszyscy Wykonawcy występują wspólnie, a w przypadku spółki cywilnej wspólnicy, będą odpowiedzialni solidarnie za
wypełnienie zobowiązań umownych. Takie oświadczenie złożone przez każdego z Wykonawców/ wspólników musi być
częścią omawianego wcześniej pełnomocnictwa. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie pełnomocnictwo to będzie załączone do umowy.
9) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
10) W przypadku sformułowania przez Zamawiającego warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co
najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
11) W przypadku sformułowania przez Zamawiającego warunku dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
12) W przypadku, o którym mowa w pkt 9 i 10, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
13) Dokumenty/oświadczenia dotyczące Wykonawców występujących wspólnie należy złożyć w formie określonej w pkt 16
SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Jednostka organizacyjna przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian
postanowień umowy, w zakresie:
1) Zmiany terminu wykonania zamówienia,
2) Zmiany wartości wynagrodzenia umownego zadania
3) Inne zmiany umowy.
Szczegółowe warunki zmian określono w §16 projektowanych postanowień umowy stanowiących druk nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/6f4bb52f-02e5-4eff-b3a4-9a28deb44291

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.