eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup usługi wsparcia EspoCRMOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup usługi wsparcia EspoCRM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010464542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolska 12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-045

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@nask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nask.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

telekomunikacja/IT

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup usługi wsparcia EspoCRM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f307409-5786-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406191

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Działania 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” II Osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nask.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nask.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformietj.:1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s;2)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej minimalnej konfiguracji: pamięć 2GB RAM,
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x10.4,Linux;3)Zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalniewersja10.0;4) Włączona obsługa JavaScript; 5) Zainstalowany
program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki w formacie np.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx. 6) dopuszczalna wielkość przesyłanych
pojedynczych plików do 50MB.
Dokumenty w formacie ,,PDF” zaleca się podpisywać formatem PAdES; natomiast dokumenty w formacie innym niż ,,PDF” zaleca
się podpisywać formatem XAdES. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 1) Plik załączony
przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w
systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie
terminu składania ofert. 2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę
oraz dokładny czas (hh:mm:ss),znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. Zamawiający kieruje ew.
wezwania/pisma do Wykonawcy za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”. Docelowy plik skierowany do
Wykonawcy widoczny będzie w podzakładce „Otrzymane”. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca
wczytuje w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie w zakładce „Pytania/Informacje” (podzakładka „Dodaj
pytanie/komentarz”). Wykonawca w niniejszej podzakładce wybiera docelowy plik, który ma zostać wczytany. Po wczytaniu pliku
wybiera opcję „Zapisz”. Wykonawca składa ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów (załączników) określonych
w niniejszej SWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez
wybranie polecenia „Dodaj załącznik” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać zamieszczony. Wykonawca winien opisać
załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. W przypadku, gdy załącznik zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa/dane osobowe
Wykonawca zaznacza stosowne polecenie „Załącznik stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”/ „Załącznik zawiera dane osobowe”,
2)Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o
treści „Plik został przesłany”, po każdej prawidłowo wykonanej operacji tj. dodaniu i zapisaniu załącznika. 3) O terminie złożenia
oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art.14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(RODO),że:1)Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Zamawiający. 2)NASK -PIB
wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez email
inspektorochronydanych@nask.pl; 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6ust. 1 lit. c RODO, w celu
związanym z postępowaniem o udzieleniezamówieniapublicznego;4)Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom
państwowym, bankom, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne, doradcze, podatkowe
oraz podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne oraz innym podmiotom uprawnionym na mocy ustawy Prawo zamówień
publicznych (art. 74) przez określony czas(art. 78);5) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów
archiwizacyjnych, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony
przez ewentualnymi roszczeniami;6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem,
że: a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w
art.16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą wzory
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie nie zgodnym z ustawą; b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia
zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; c) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których
mowa wart. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.)),zwanego dalej
„rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w SWZ, do upływu
terminu na ich wniesienie,7) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,8) Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia,9)Decyzje dotyczące
przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych
osobowych,10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZWiDIT.2611.36.2023.409.ŁKA[EZD-POPC]

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 183000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: realizacja lub zapewnienie sukcesywnego świadczenia usług wsparcia w zakresie implementacji, konfiguracji oraz asysty technicznej i szkoleń administracyjnych EspoCRM.
Zakres, obszar wymiar i podział godzin wsparcia do wykorzystania przez NASK PIB:
a) Szacowana ilość godzin do wykorzystania przez Zamawiającego wynosi 610.
b) Gwarantowana ilość godzin do wykorzystania przez Zamawiającego wynosi 300.
c) Pozostała ilość godzin tj. 310 będzie realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego, określana i zamawiana u Wykonawcy każdorazowa do wykorzystania ilości godzin tj. 310.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej jako: „SOPZ”) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, będzie kierował się kryteriami i ich znaczeniem oraz będzie oceniał oferty w
poszczególnych kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje należycie, co najmniej jedną (1) usługę wsparcia lub wdrożenia EspoCRM o łącznej wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
A. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania:
1) odpisu lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
B. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zawartość oferty
Oferta składa się z:
1) Formularza Ofertowego (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ);
2) Formularza cenowego (wzór stanowi Załącznik nr 2a do SWZ);
7. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ);
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ (w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu).
3) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 5 SWZ (w przypadku wykonawców występujących wspólnie) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – jeśli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.
5) Pełnomocnictwo wskazującego pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum);
6) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem);
7) Dowody, w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, potwierdzające, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do
oferty.
4. Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
oraz podmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie, a także gdy
Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 274 ust 2 ustawy Pzp, każdy z wykonawców przedstawia
podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe środki
dowodowe mogą być złożone wspólnie.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, mogą zostać zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę
regulującą ich współpracę.
8. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w załączniku do SWZ - stanowiącym wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nask.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, szczegółowe informacje zamieszczono w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.