eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Trybunalski › Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków - usługa społeczna.Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków - usługa społeczna.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000636940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rakowska 15

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-piotrkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-piotrkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków - usługa społeczna.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58f130e6-57b6-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406143

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00089308/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpital-piotrkow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpital-piotrkow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 54/TP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków w opakowaniach jednorazowych oraz dystrybucja posiłków na oddziały
Zamawiającego. Ilość posiłków została określona w Załączniku Nr 1a do SWZ. Wymagania dotyczące przygotowywania
posiłków oraz miejsca przygotowywania posiłków i ich transportu, a także wykaz diet stosowanych w Szpitalu zamieszczono
w Załączniku Nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

za 12 miesięcy

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Atrakcyjność oferowanych posiłków

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o zamówienia posiadał:
a. Aktualną decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, stwierdzającą, że zakład, w którym będą
przygotowywane posiłki przeznaczone dla pacjentów spełnia konieczne wymagania niezbędne do zapewnienia higieny i
właściwej jakości zdrowotnej w zakresie produkcji posiłków oraz usług cateringowych, zezwalającą na prowadzenie w/w
działalności.
b. Aktualną decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, o wyrażeniu zgody na prowadzenie działalności w
zakresie transportu posiłków odpowiednio przystosowanym do tego celu środkiem transportu – dla minimum 2
samochodów.
c. System HACCP – wdrożony i stosowany w zakładzie oraz realizacja usługi wg zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i
Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie.
a. Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z odpowiedzialnością za produkt i szkody powstałe w
wyniku wykonania usługi na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie.
a. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy biorący udział w postępowaniu wykazali, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie:
- minimum 1 zamówienie (usługę) przygotowania i dostarczania posiłków w ilości minimum 4500 posiłków
średniomiesięcznie;
lub
- zamówienia, w których jednorazowo przygotowanych i wydanych było 150 posiłków (np. obiadów), których
średniomiesięczna ilość ogółem to minimum 4500 posiłków.
Przez zamówienie (usługę) należy rozumieć zamówienie zrealizowane lub w trakcie realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert.
b. Zamawiający wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia posiadającymi odpowiednie
kwalifikacje, w tym w szczególności dysponowania osobami:
dietetyk,
kucharz lub technik żywienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wykonanych zamówień (usług) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ilości posiłków przygotowywanych i wydanych średniomiesięcznie, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączenia dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. – Załącznik nr 5 do SWZ
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z dokumentami
potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe. – Załącznik nr 6
3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku informacyjnego RODO – Załącznik nr 7
4) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z odpowiedzialnością za produkt wprowadzony do
obrotu na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł.
5) Aktualna decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, stwierdzająca, że zakład, w którym będą przygotowywane
posiłki przeznaczone dla pacjentów spełnia konieczne wymagania niezbędne do zapewnienia higieny i właściwej jakości zdrowotnej
w zakresie produkcji posiłków oraz usług cateringowych, zezwalająca na prowadzenie w/w działalności.
6) Aktualna decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, o wyrażeniu zgody na prowadzenie działalności w zakresie
transportu posiłków odpowiednio przystosowanym do tego celu środkiem transportu.
7) Oświadczenie Wykonawcy, że w firmie został wdrożony i jest stosowany system HACCP oraz, że usługa będzie realizowana wg
zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). – Załącznik nr 8

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, którym będzie:
1) Proponowany jadłospis 14 - dniowy dla diety:
• normalnej oraz
• cukrzycowej
2) Wykaz zawierający składniki alergizujące w poszczególnych potrawach oraz szczegółowy skład potraw dla
przedstawionego w ofercie jadłospisu 14-dniowego. Wykonawca sporządzi odrębny wykaz zawierający składniki
alergizujące w poszczególnych potrawach oraz szczegółowy skład potrawy.
Zamawiający informuje , że przedstawiony jadłospis dla diety normalnej i cukrzycowej zostanie poddany ocenie w kryterium
„Atrakcyjność oferowanych posiłków”.
Jadłospis powinien odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w Załączniku nr 2 do SWZ w „Wymaganiach
dotyczących przygotowywania posiłków”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia jadłospisu na etapie zatwierdzania do realizacji.
Elementy jadłospisu, które nie podlegają ocenie, zostaną zweryfikowane i poprawione przez dietetyka na etapie
zatwierdzania jadłospisu do realizacji.
Wybrany w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do realizowania usługi - przez pierwsze 14 dni - zgodnie z
załączonym do oferty jadłospisem 14 – dniowym dla diety normalnej. Jadłospisy dla pozostałych diet Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia niezwłocznie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Kolejne jadłospisy powinny być układane z zachowaniem warunków określonych w Załączniku nr 2 do SWZ.
Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub w sytuacji w
której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy PZP oraz określa warunki tych zmian:
1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w
takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) dopuszczenie powierzenie części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta wykonawcy realizującego usługę nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy możliwe jest w przypadku wykazania przez wykonawcę, że proponowana zmiana jest korzystna dla zamawiającego lub konieczna dla prawidłowego lub terminowego
wykonania usługi,
3) zmiany polegające na obniżeniu procentowego realizacji umowy, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy, jeżeli realizacja ilości wskazanych w umowie będzie niecelowa ze względu na potrzebyZamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niezrealizowania wartości umowy w terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w zależności od liczby leczonych pacjentów, na okres do wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia,
określonego w załączniku nr 1a nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
3. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w umowie, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
4. Zasady wprowadzenia zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust.3
1) waloryzacji podlega jedynie cześć wynagrodzenia pozostałego do zapłaty (tj. wynagrodzenie za niezrealizowaną cześć zamówienia);
2) wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a następne waloryzacje (w przypadku w którym termin realizacji umowy jest dłuższy niż 12 miesięcy), po upływie kolejnych 6 miesięcy od daty dokonania poprzedniej waloryzacji;
3) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla miesiąca waloryzacji w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (lub poprzedniej waloryzacji), ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
4) wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji tylko w przypadku, gdy wskaźnik w miesiącu wnioskowanej waloryzacji będzie większy od 10% w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku;
5) łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w umowie. Przez łączną wartość waloryzacji należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia wynikającą z waloryzacji;
6) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt 5;
7) Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne obrazujące wpływ zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz dokumenty/dowody potwierdzające ceny materiałów lub koszty poniesione przez Wykonawcę.
8) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w pkt 7, wyznaczy datę podpisania aneksu;
9) Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.
10) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
a) Przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,
b) Okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
5. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://szpitalpiotrkow. ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce "Oferty"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.