eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Roboty budowlane i prace konserwatorskie polegające na konserwacji oraz rekonstrukcji ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Smoleńsk 9 w KrakowieOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane i prace konserwatorskie polegające na konserwacji oraz rekonstrukcji ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6750007570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Matejki 13

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-157

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@asp.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane i prace konserwatorskie polegające na konserwacji oraz rekonstrukcji ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-854667a1-5783-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406097

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00079929/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Konserwacja oraz rekonstrukcja ślusarki okiennej i drzwiowej oraz renowację witraży głównej klatki schodowej w budynku przy ul. Smoleńsk 9

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16”- umowa nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, określa wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, tj.:
1) Minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne konieczne do przesyłania plików za pomocą poczty elektronicznej:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB, procesor Intel IV 2GHz, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows, Mac Os, Linux,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader.
2) Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej - platformazakupowa.pl:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2 GB Ram, procesor Intel Pentium IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane w rozdziale X ust. 9 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia, wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie zamówienia / złożyły ofertę, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Danych (dalej: „Administrator”) jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków, NIP: 675-00-07-570 REGON: 000275783.
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora, e-mail: iod@asp.krakow.pl .
3) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Cel przetwarzania danych osobowych jest związany z prowadzeniem postępowania i realizacją umowy zawieranej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostosowanie budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap II: Wykonanie robót rozbiórkowych, murarskich, izolacyjnych, wykończeniowych, instalacyjnych, wraz z obniżeniem posadzki w części piwnic oficyny budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 - numer postępowania BZP-2630-34/2022.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem umów, które będą przechowywane przez okres lat 10.
5) Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą członkom komisji przetargowych i upoważnionym pracownikom ASP w Krakowie jak również wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż, co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
6) Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
7) Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych, wskazanym w ust. 2 pkt 2) lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w ust. 2 pkt 1).
8) Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
2. Pozostałe informacje dotyczące RODO zostały podane w rozdziale XXV Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP-2630-27/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 546447,10 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Roboty budowlane i prace konserwatorskie polegające na konserwacji oraz rekonstrukcji ślusarki okiennej i drzwiowej w obrębie parteru elewacji tylnych budynku dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie – w ramach inwestycji p.n.: „Przebudowa budynku polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacją części frontowej, ociepleniu ściany frontowej poniżej poziomu gruntu, wymianie pokrycia dachu części oficynowej, przebudowie wewnętrznej instalacji c.o., elektrycznej i odgromowej oraz budowie instalacji wentylacji mechanicznej na dz. nr 7, 25/1, 26, 27/1, 27/2, 8/1, 136 obr. 145 Śródmieście przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie”.
2. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16”- umowa nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00. Zamówienie realizowane jest z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zwanym PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Opracowanie dokumentacji wykonawczej.
b) Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, o ile okaże się to konieczne.
c) Sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego.
d) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia.
e) Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, sporządzonego w kwotach brutto z podziałem na miesiące.
f) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego projektu i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
5. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy oraz warunki wykonywania robót uregulowane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37800000-6 - Wyroby rękodzielnicze i artystyczne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady punktacji w poszczególnych kryteriach:

Ad.1) punktacja dla kryterium „Cena oferty brutto” – [C] zostanie ustalona według wzoru:
Punkty w kryterium cena [C] x = Cn / Cx x 60% x 100
Gdzie:
[C] x – liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium cena
Cn - cena oferty z najniższą ceną spośród złożonych ważnych ofert
Cx - cena badanej oferty
Ilość punktów w kryterium oceny ofert „Cena oferty brutto” zostanie wyliczona, jako stosunek najniższej ceny spośród zaoferowanych do ceny oferty badanej, następnie otrzymany iloraz zostanie pomnożony przez liczbę odpowiadającą wadze kryterium oraz przez liczbę 100.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 60 punktów.

Ad.2) Sposób oceny ofert dla kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia” – [D]:
Ocena ofert według kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia” dokonana zostanie w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę w formularzu ofertowym informacje potwierdzające doświadczenie osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia.
Wymagane jest wykazanie co najmniej 3 samodzielnych i/lub zespołowych realizacji konserwatorskich w budynkach objętych ochroną konserwatorską, z ostatnich 5 lat.
Do oceny oferty w tym kryterium Zamawiający przyzna punkty zgodnie z zasadami określonymi poniżej:
a) 3 realizacje konserwatorskie - 0 punktów (oznacza spełnienie warunku udziału w postępowaniu)
b) 4 realizacje konserwatorskie - 10 punktów,
c) 5 realizacji konserwatorskich - 20 punktów,
d) 6 realizacji konserwatorskich - 30 punktów,
e) powyżej 6 realizacji konserwatorskich - 40 punktów.

Dana usługa liczona będzie przy przyznawaniu punktów tylko raz, niezależnie od tego ilu członków zespołu brało udział w jego przeprowadzaniu.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w powyższym kryterium to 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają, niżej określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej - w celu spełnienia warunku, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
4.1) posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 realizacje w zakresie konserwacji i rekonstrukcji ślusarki okiennej i/lub drzwiowej w budynkach objętych ochroną konserwatorską;

4.2) dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywaniu zamówienia co najmniej 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia, która posiada:
- tytuł magistra sztuki w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki;
- co najmniej 3 samodzielne i/lub zespołowe realizacje konserwatorskie w budynkach objętych ochroną konserwatorską, w okresie ostatnich 5 lat.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – o ile Wykonawca nie wskazał w złożonym wraz z ofertą oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, danych umożliwiających dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na własne doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, w wykazie robót uwzględnia takie roboty budowlane realizowane wspólnie, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty (według załącznika nr 3 do SWZ);
2) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ - według załącznika nr 4 do SWZ – potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli dotyczy – również w.w. oświadczenia:
 każdego z Wykonawców spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
 podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w zakresie braku podstaw wykluczenia podwykonawcy;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii - w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
4) jeśli umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy;
5) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, uprawniające do złożenia oferty w ich imieniu. Pełnomocnictwo załączone do oferty, powinno zawierać w szczególności:
a) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) mocodawców tj. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) osobę ustanowionego pełnomocnika
d) jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania)
Podpisy na pełnomocnictwie muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze.
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu oraz jego oświadczenia w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy (jeżeli dotyczy) – proponowana treść zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
7) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp);
8) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie, których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
2. Zamawiający będzie sprawdzać, czy nie zachodzą, wobec każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7) ustawy Pzp oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wobec powyższego, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to tymczasowo potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdz. VII pkt 3.A SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany Umowy w następujących okolicznościach:
1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w PFU rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania Robót wnioskowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania Robót, kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy,
- Na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia, jeżeli z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań opisanych w umowie i załącznikach. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót.
2) z powodu błędów w PFU polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania PFU do zasad wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów prawa. Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania oferty,
3) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy mających wpływ na zakres lub Termin wykonania przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów,
4) z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy.
5) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących:
- wydania przez właściwy organ administracji publicznej lub właściwy sąd orzeczenia, z którego wynika obowiązek wstrzymania lub zaniechania Robót, jeżeli przyczyna wydania takiego orzeczenia nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
- wydania zaleceń przez komisje konserwatorskie,
- przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, sprawdzeń, pozwoleń, uzgodnień i zgód itp, jeżeli nie następują one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego.
6) w przypadku wystąpienia odkryć konserwatorskich uniemożliwiających wykonanie Robót, w zakresie niezbędnym do wykonania lub należytego wykonania Umowy, związane z koniecznością ich usunięcia z Terenu budowy,
7) w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej oraz stanu zagrożenia katastrofą budowlaną, jeżeli katastrofa lub stan zagrożenia nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą.
9) wystąpienia siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia tj. zaprojektowania i wykonania robót budowlanych:
a) termin sporządzenia dokumentacji wykonawczej: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy;
b) termin wykonania robót: do dnia 15.11.2023 r.
2. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późniejszymi zmianami).
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.