eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie ex19 12 12 (nadsit) - ODBIORY TESTOWE, pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych (...)Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie ex19 12 12 (nadsit) – ODBIORY TESTOWE, pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510734049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 53

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-410

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgok.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgok.olsztyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie ex19 12 12 (nadsit) – ODBIORY TESTOWE, pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54a6f06b-579e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405981

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,141043,50d3d4c4ce3629c6b4973004c2fa1399.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,141043,50d3d4c4ce3629c6b4973004c2fa1399.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów
lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
przewidzianych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
4. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (dalej: ZGOK), dostępnej pod adresem: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html lub poczty elektronicznej: zamowienia@zgok.olsztyn.pl. Złożenie, wycofanie lub zmiana oferty następują wyłącznie za pośrednictwem platformy.
5. Wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające użycie środków komunikacji
elektronicznej i pracę na Platformie Przetargowej ZGOK: a) dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows oraz dostępem do sieci
Internet, b) zainstalowane oprogramowanie Acrobat Reader do obsługi dokumentów w formacie PDF, które można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej http://get.adobe.com/reader/.
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Edge, b) Google Chrome, c) Mozilla Firefox, d) Opera,
Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet, b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
c) włączona obsługa JavaScript, d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, e) zainstalowany Acrobat Reader, f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej
przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje format danych przesyłanych plików: .pdf.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pozostałe
informacje zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na Platformie przetargowej ZGOK: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,141043,50d3d4c4ce3629c6b4973004c2fa1399.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53, zarejestrowana w dniu 8 marca 2002 roku, pod numerem 0000097877, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP 739-29-54-369, REGON 510734049, kapitał zakładowy 29 993 500 zł.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zgok.olsztyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że 8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGOK/TP2/41/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie ex19 12 12 (nadsit) w celach testowych,
pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tym z odpadów
wielkogabarytowych, nie posiadających charakteru odpadu niebezpiecznego, obojętnego
lub biodegradowalnego, których ilość w ramach zamówienia podstawowego wynosi ok. 15
Mg.
2. Zamawiający dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy
PZP, polegającym na zwiększeniu ilości odpadów o kodzie ex19 12 12 (nadsit) przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania dodatkowo o ilość ok. 30 Mg.
3. Biorąc powyższe pod uwagę łączna ilość odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania w ramach Części I wynosi 45 Mg, w tym: dla zamówienia podstawowego: 15 Mg oraz dla zamówienia w ramach opcji: do 30 Mg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy
PZP, polegającym na zwiększeniu ilości odpadów o kodzie ex19 12 12 (nadsit) przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania dodatkowo o ilość ok. 30 Mg.
Biorąc powyższe pod uwagę łączna ilość odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania w ramach Części I wynosi 45 Mg, w tym: dla zamówienia podstawowego: 15 Mg oraz dla zamówienia w ramach opcji: do 30 Mg.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XXIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie ex19 12 12 (nadsit) w celach testowych,
pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, nie posiadających
charakteru odpadu niebezpiecznego, obojętnego lub biodegradowalne, których ilość w ramach zamówienia podstawowego wynosi ok. 15 Mg.
2. Zamawiający dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy
PZP, polegającym na zwiększeniu ilości odpadów o kodzie ex19 12 12 (nadsit)przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania dodatkowo o ilość ok. 45 Mg.
3. Biorąc powyższe pod uwagę łączna ilość odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania w ramach Części II wynosi 60 Mg, w tym: dla zamówienia podstawowego: 15 Mg oraz dla zamówienia w ramach opcji: do 45 Mg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy PZP, polegającym na zwiększeniu ilości odpadów o kodzie ex19 12 12 (nadsit) przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania dodatkowo o ilość ok. 45 Mg.
Biorąc powyższe pod uwagę łączna ilość odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania w ramach Części II wynosi 60 Mg, w tym: dla zamówienia podstawowego: 15 Mg oraz dla zamówienia w ramach opcji: do 45 Mg.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XXIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualne uprawnienia do prowadzenia działalności dla jednego z nw. zakresów:
a) przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 (nadsit);
b) zbierania odpadów o kodzie 19 12 12 (nadsit);
c) pośrednictwa w obrocie odpadami poprzez wpis w rejestrze BDO uprawniający do pośrednictwa opadów o kodzie 19 12 12 (nadsit).
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży decyzję instalacji na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 (nadsit), do której odpad będzie przekazywany (dot. pkt. 1 ppkt 1.2. lit. b) i c).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia poprzestając na ocenie braku podstaw wykluczenia na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w postaci Załącznika nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych jakie Wykonawca składa na wezwanie
Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy PZP na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1.2. lit. a:
a) oświadczenie wg wzoru w postaci Załącznika nr 4 do niniejszej SWZ dot. posiadania aktualnego wpisu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO),
b) aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 (nadsit) wydane w drodze decyzji przez właściwy organ,
albo
2) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1.2. lit. b:
a) oświadczenie wg wzoru w postaci Załącznika nr 4 do niniejszej SWZ dot. posiadania aktualnego wpisu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami (BDO),
b) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 19 12 12 (nadsit) wydane w drodze decyzji przez właściwy organ,
albo
3) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1.2. lit. c: oświadczenie o wpisie Wykonawcy do Rejestru BDO, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie wskazanym w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 1.2. lit. c –pośrednictwo w obrocie odpadami (Załącznik nr 4 do SWZ);
4) Zgodnie z ustawą dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw w terminie do 05.03.2020r., Wykonawca zobowiązany był złożyć wniosek
do właściwego Urzędu o dostosowanie decyzji na zbieranie lub przetwarzanie odpadów do obowiązujących przepisów. W związku z powyższym Wykonawca składając dokumenty wymienione w pkt 2.2. ppkt 1 i ppkt 2, przedłoży Zamawiającemu:
a) dokument potwierdzający złożenie wniosku o dostosowanie zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 (nadsit) do obowiązujących przepisów – w przypadku, gdy właściwy Urząd nie wydał jeszcze Wykonawcy zezwolenia dostosowanego do obowiązujących przepisów,
b) oświadczenie, iż przedłożone decyzje są aktualne, nie zostały zmienione, nie wygasły oraz nie zostały cofnięte (w formie załącznika nr 6 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria,
ponieważ nie są one konieczne do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru.
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1)., jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1) Zamawiający żąda od Wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4) Zapisy zawarte w pkt 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Zapisy zawarte w pkt 1) -3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
2. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Rozdz. XIV ust. 2 i 3) -Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego w formie Załącznika nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz
4)zakres jego umocowania, a także
5) oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym Rozdziale. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. W przypadku spółki cywilnej
art. 58 ust. 2 ustawy PZP nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Możliwość zmian Umowy istnieje w razie:
1) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
2) zaistnienia siły wyższej,
3) wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie miała wpływu, w szczególności wszelkich awarii instalacji Zamawiającego lub Wykonawcy,
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
5) zmiany wielkości strumienia odpadów wpływających do Zamawiającego oraz zmiany ilości odpadów przetwarzanych przez Zamawiającego,
6) utraty, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia zintegrowanego,
7) niewyczerpania ilości Mg w okresie realizacji Umowy przewidzianym w §4,
8) zaistnienia omyłek pisarskich lub rachunkowych,
9) zmiany w planowanym terminie uruchomienia Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów w Olsztynie (ITPO) oraz terminie rozpoczęcia przekazywania ww. odpadów do ww. instalacji.
2 W okolicznościach określonych w ust. 1 powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia umowy dotyczące terminu wykonania, ilości odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania oraz wartości umowy.
3. Zmiana umowy jest możliwa w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Przetargowej ZGOK dostępnej pod adresem: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,141043,50d3d4c4ce3629c6b4973004c2fa1399.html.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia wynosi do 1 miesiąca licząc od daty wskazanej w pisemnym poleceniu Zamawiającego dotyczącym rozpoczęcia realizacji zamówienia (umowy).
2. Do upływu terminu realizacji zamówienia, Zamawiający może złożyć oświadczenie o jego
przedłużeniu, nie stanowiące zmiany umowy i nie wymagające aneksu. Oświadczenie może zostać złożone wielokrotnie i wskazywać różne okresy przedłużenia, które łącznie nie mogą przekroczyć dodatkowych 3 miesięcy.
3. Biorąc pod uwagę określone w ust. 2 uprawnienie, maksymalny termin realizacji zamówienia może wynieść 4 miesiące, licząc od daty wskazanej w pisemnym poleceniu Zamawiającego dotyczącym rozpoczęcia realizacji zamówienia (umowy).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.