eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strachówka › REMONT DROGI GMINNEJ NR 430814W NA ODCINKU OD PIK 0+700 DO PIK 1+700 W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTY - MIĄSKI, KĄTY - WIELGIOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT DROGI GMINNEJ NR 430814W NA ODCINKU OD PIK 0+700 DO PIK 1+700 W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTY – MIĄSKI, KĄTY – WIELGI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRACHÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cypriana Kamila Norwida 6

1.5.2.) Miejscowość: Strachówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-282

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 257562828

1.5.8.) Numer faksu: 257562829

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@strachowka.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.strachowka.4bip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 430814W NA ODCINKU OD PIK 0+700 DO PIK 1+700 W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTY – MIĄSKI, KĄTY – WIELGI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5957956a-57a0-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405849

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057833/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Remont drogi gminnej nr 430814W na odcinku od pik 0+700 do pik 1+700 w miejscowościach Kąty – Miąski, Kąty – Wielgi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://strachowka.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://strachowka.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem
https://strachowka.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące
przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1
SWZ
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z
Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Instrukcja została zamieszona bezpośrednio na ww.
Platformie.
Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link:
https://strachowka.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej
wskazanym adresem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym
dostępnym pod adresem https://strachowka.ezamawiajacy.pl.
5. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na platformę zakupową zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji dla
wykonawców która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego.
6. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych
od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami:
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem
https://strachowka.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa
maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą
elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail,
ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika
polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w
postępowaniu.
7. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu
dostępnego pod adresem https://strachowka.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome
lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina
Strachówka ,reprezentowana przez Wójta Gminy Strachówka, ul. C.K.Norwida 6, 05-282
Strachówka, tel. (25) 756 28 28; e-mail: zamowienia.publiczne@strachowka.com.pl
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Krzysztofa Mikulskiego , Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iodkm@tbdsiedlce.pl.
3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 271.10.2023 REMONT DROGI GMINNEJ NR 430814W NA ODCINKU OD PIK 0+700 DO PIK 1+700 W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTY – MIĄSKI, KĄTY – WIELGI
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień
publicznych t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak
możliwości udzielenia zamówienie publicznego. Niepodanie stosownych danych
osobowych może skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP.
6. Administrator może udostępnić Państwa dane innym podmiotom na podstawie umów powierzenia
danych zawartych z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora ( np. podmioty
świadczące usługi informatyczne, czy usługi w zakresie archiwizacji lub niszczenia dokumentacji).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: dostępu do
danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii o którym mowa w art.. 15 RODO *,
żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych na podstawie z art. 16 RODO, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (art. 19 ust. 2 PZP), w związku z art. 18 RODO żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, przetwarzania danych w celu zapewnienia korzystania z środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
9. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję
na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-km@tbdsiedlce.pl.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): B) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn. REMONT DROGI GMINNEJ NR 430814W NA ODCINKU OD PIK 0+700 DO PIK 1+700 W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTY – MIĄSKI, KĄTY – WIELGII”
c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a
także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4
lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 3 do
SWZ.
f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel
określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu
innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim
dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej
wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z
udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO .
h) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w
postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
i) Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp,
- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego,
z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO , zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania.
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.
2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi: „REMONT DROGI GMINNEJ NR 430814W NA ODCINKU OD PIK 0+700 DO PIK 1+700 W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTY – MIĄSKI, KĄTY – WIELGI”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Inwestycja przewiduje wykonanie remontu drogi gminnej nr 430814W w miejscowościach Kąty – Miąski, Kąty – Wielgi o szerokości 5,0 m długości 1 000 m, wraz ze skrzyżowaniami, dla której zaplanowano:

Wykonanie robót rozbiórkowych poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej o szacunkowej powierzchni – 1930 m2 ,
Wykonanie remontu jezdni o szerokości 5,0 m o szacunkowej powierzchni – 5 029 m2.
Konstrukcja remontowanej jezdni grogi gminnej w miejscu wymienianej istniejącej podbudowy:
warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 8 S 50/70 o gr. 3 cm – 5 029 m2
warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 11 W 50/70 o gr. 4 cm – 5 148 m2
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm – 2 156 m2,
wzmocnione podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa grubość po zagęszczeniu 15 cm – 2156 m2,
wyprofilowane i zagęszczone podłoże.

Wykonanie zjazdów indywidualnych o szacunkowej powierzchni: 113 m2

Konstrukcja zjazdów indywidualnych:
mieszanka kruszywa łamanego 0/32 i kruszywa naturalnego 1:1 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm,
wyprofilowane i zagęszczone podłoże.

Wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m o szacunkowej powierzchni: 1 445 m2
Konstrukcja poboczy:
mieszanka kruszywa łamanego 0/32 mm i naturalnego w stosunku 1:1 stabilizowanego mechanicznie o gr. warstwy 20 cm,
wyprofilowane i zagęszczone podłoże.

Wykonanie elementów odwodnienia
wymiana przepustu DN600 rury HDPE klasy SN8 o długości 9 m;
Odtworzenie istniejących rowów – około 560 m3

Wykonanie stałej organizacji ruchu
wykonanie oznakowania poziomego – około 2,0 m2;
wykonanie oznakowania pionowego – około 9 znaków (ostrzegawcze, zakazu, tabliczki)

Dodatkowe roboty:
roboty ziemne (wykopu, nasypy),
uporządkowanie terenu budowy

Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Dodatkowe informacje, które należy uwzględnić przy wykonywaniu zamówienia:
na czas prowadzenia robót zabezpieczyć i oznakować miejsce prowadzenia robót,
ewentualne konieczności wejścia na działki będące własnością innych osób należy uzgodnić przed rozpoczęciem prac,
zamówienie należy wykonać z materiałów własnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy Prawo budowlane i przy użyciu własnego sprzętu,
obsługa geodezyjna (geodezyjne tyczenie oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) leży po stronie Wykonawcy,
przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie opracować i uzgodnić projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, co jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia robót,
po wykonaniu robót należy przywrócić teren do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem prac.

KOD CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233100-0 Roboty w zakresie autostrad, dróg


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

2 miesiące od daty zawarcia umowy


Gwarancja i rękojmia:
Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 36 miesięcy.
Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 36 miesięcy.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp - zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego obejmujących powtórzenie podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach określonych w umowie do zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego,
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

Lp Nazwa kryterium Waga kryterium Szczegółowy opis, wzór Uwagi, objaśnienia
1 Cena 60% (Cn/Cof.b x 100) x 60% = ilość punktów Cn - najniższa cena wśród ofert nieodrzuconych, Cof.b - cena oferty badanej nieodrzuconej, 100- wskaźnik stały, 60% - procentowe znaczenie kryterium ceny
2 Okres gwarancji 40% Wydłużenie gwarancji o 12 miesięcy ponad 36 miesięcy = 20 punktów procentowch maksymalnie 24 miesiące czyli 40 punktów procentowych


5. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium Okres gwarancji jakości:

Liczba punktów w kryterium gwarancja jakości zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości.
Wykonawca może zadeklarować okres gwarancji jakości w następującym przedziale miesięcy:
Przedział miesięcy możliwy do zadeklarowania 36 najkrótszy możliwy - 60 najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości
Okres gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych miesiącach.
Sposób przyznawania punktów:
1) Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji jakości otrzyma maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium,
2) Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy okres gwarancji jakości - otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium,
3) W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują jednakowy okres gwarancji jakości, wszyscy otrzymują maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium.
4) Pozostali, czyli Wykonawcy, którzy zaoferują wartość pośrednią, pomiędzy okresem najkrótszym a najdłuższym), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
Okres gwarancji jakości 36 miesięcy -0 pkt;
Okres gwarancji jakości 48 miesięcy -20 pkt;
Okres gwarancji jakości 60 miesięcy -40 pkt;

6. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości jeżeli:

1. Warunek w zakresie doświadczenia:

• Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie, budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości co najmniej 0,5 km każda.


2. Warunek dotyczący osób skierowanych do realizacji zamówienia:

• Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe skierowanymi do realizacji zamówienia tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa budowlanego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Oświadczenie wykonawcy , w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie, budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości co najmniej 0,5 km każda.


2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Wykonawca wykaże, że, dysponuje osobami:
kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa budowlanego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ.
4. Do oferty należy załączyć:
1) Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami o spełnianiu warunków udział w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) Pełnomocnictwo (jeśli wymagane)
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje)
4) Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 PZP w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wymagań określonych w Rozdziale VIII (jeśli zamawiający stawia wymagania w Rozdziale VIII).
5) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8
SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo
zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9
pkt 2 SWZ.Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.Oświadczenie
składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności
wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy zmiana taka nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy oraz w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art.455 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zmiany umowy są dopuszczalne w szczególności w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:
• Zmiany terminu realizacji zadania
• zmiany osób realizujących zamówienie
• rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
• w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT,
• zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy
• zmiany terminu Wykonania lub wynagrodzenia będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
• obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, jednak nie większej niż 30 % wielkości świadczenia łącznie.
• zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego ,


Szczegółowy wykaz zmiany postanowień umownych znajduje się w § 12 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi SWZ dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://strachowka.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.