eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Umowa ramowa na zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnychOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Umowa ramowa na zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010464542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolska 12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-045

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@nask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nask.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://nask.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


telekomunikacja/IT

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Umowa ramowa na zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38a32feb-013f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405678

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246020

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZOSE.2611.22.2023.263.KBO[KSC2023][OSE2023]

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest określenie ramowych warunków udzielenia i realizacji konkretnych zamówień, w okresie obowiązywania Umów Ramowych.
2. Zamawiający w ramach Umów w sprawie zamówienia publicznego będzie dokonywał zakupu ogłoszeń rekrutacyjnych dla branży IT oraz innych obszarów (w tym dla stanowisk administracyjnych typu asystentka, specjalista ds. zakupów, księgowa) publikowanych na ogólnodostępnym portalu z ogłoszeniami o pracę.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.
4. Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu Umów Ramowych odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem Zamawiającego. W przypadku niezrealizowania całości lub części przedmiotu danej Umowy Ramowej, Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79600000-0 - Usługi rekrutacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 295000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 334353,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 334353,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grupa Pracuj Spółka Akcyjna, No Fluff Jobs Sp. z o.o., Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o., PRACA.PL SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272749631, 5862324045, 7393864869, 7010095135

7.3.4) Miejscowość: Warszawa, Gdynia, Olsztyn, Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 334365,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zawarł umowę ramową z 4 wykonawcami. Ze względu na ograniczenia techniczne platformy możliwe jest wpisanie danych wyłącznie jednego wykonawcy.
Zgodnie z informacją o wyniku postępowania Zamawiający wybrał jako
najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących Wykonawców i podpisał z nimi umowę ramową:
Oferta nr 1: PRACA.PL SP. Z O.O. (NIP 7010095135), ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa, z ceną brutto oferty: 295 200,00 PLN, data zawarcia umowy: 20.07.2023 r.;
Oferta nr 2: Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. (NIP: 7393864869), ul. Partyzantów 1/2 lok.3, 10-522 Olsztyn, z ceną brutto oferty: 305 040,00 PLN, data zawarcia umowy: 17.07.2023 r.;
Oferta nr 3: Grupa PRACUJ S.A. (NIP: 5272749631), ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, z ceną brutto oferty: 334 353,36 PLN, data zawarcia umowy: 02.08.2023 r.;
Oferta nr 4: No Fluff Jobs Sp. z o.o. (NIP: 5862324045), ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, z ceną brutto oferty: 329 640,00 PLN, data zawarcia umowy: 19.07.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.