eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Umowa ramowa na zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnychOgłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Umowa ramowa na zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010464542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolska 12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-045

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@nask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nask.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

telekomunikacja/IT

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Umowa ramowa na zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38a32feb-013f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246020

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.17.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną

Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nask.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nask.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformietj.:1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s;2)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej minimalnej konfiguracji: pamięć 2GB RAM,
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x10.4,Linux;3)Zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalniewersja10.0;4) Włączona obsługa JavaScript; 5) Zainstalowany
program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki w formacie np.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx. 6) dopuszczalna wielkość przesyłanych
pojedynczych plików do 50MB. Dokumenty w formacie ,,PDF” zaleca się podpisywać formatem PAdES; natomiast dokumenty w
formacie innym niż ,,PDF” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i
zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. 2) Oznaczenie
czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss),znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. Zamawiający kieruje ew. wezwania/pisma do
Wykonawcy za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”. Docelowy plik skierowany do Wykonawcy widoczny
będzie w podzakładce „Otrzymane”. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca wczytuje w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym na Platformie w zakładce „Pytania/Informacje”(podzakładka „Dodaj pytanie/komentarz”). Wykonawca w niniejszej
podzakładce wybiera docelowy plik, który ma zostać wczytany. Po wczytaniu pliku wybiera opcję „Zapisz”. Wykonawca składa ofertę
poprzez dodanie w zakładce „Załączniki”
dokumentów (załączników)określonych w niniejszej SWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym poprzez wybranie polecenia „Dodaj załącznik” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać
zamieszczony. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. W przypadku, gdy załącznik zwiera
tajemnicę przedsiębiorstwa/dane osobowe Wykonawca zaznacza stosowne polecenie „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”/ „Załącznik zawiera dane osobowe”, 2)Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika)jest
automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został przesłany”, po każdej prawidłowo wykonanej operacji tj.
dodaniu i zapisaniu załącznika.3) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.13. Zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia: Nie

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że:
1) Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Zamawiający.
2) NASK - PIB wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@nask.pl;
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, bankom, operatorom pocztowym, podmiotom
świadczącym dla Administratora usługi prawne, doradcze, podatkowe oraz podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne
oraz innym podmiotom uprawnionym na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74) przez określony czas (art. 78);
5) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, jak
również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami;
6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem, że:
a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą wzory umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
c) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w SWZ, do upływu terminu na ich wniesienie,
7) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
9) Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie
profiluje danych osobowych,
10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZOSE.2611.22.2023.263.KBO[KSC2023][OSE2023]

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest określenie ramowych warunków udzielenia i realizacji konkretnych zamówień, w okresie obowiązywania Umów Ramowych.
2. Zamawiający w ramach Umów w sprawie zamówienia publicznego będzie dokonywał zakupu ogłoszeń rekrutacyjnych dla branży IT oraz innych obszarów (w tym dla stanowisk administracyjnych typu asystentka, specjalista ds. zakupów, księgowa) publikowanych na ogólnodostępnym portalu z ogłoszeniami o pracę.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.
4. Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu Umów Ramowych odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem Zamawiającego. W przypadku niezrealizowania całości lub części przedmiotu danej Umowy Ramowej, Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79600000-0 - Usługi rekrutacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia liczba użytkowników korzystających z portalu w III kwartale 2022 r. (średnia z 3 m-cy)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia liczba odsłon w III kwartale 2022 r. (średnia z 3 m-cy)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia liczba opublikowanych ogłoszeń dla branży IT w III kwartale 2022 (średnia z 3 m-cy)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki
dowodowe w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1,
dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta składa się z:
1) Formularza Ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ);
2) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ);
3) Pełnomocnictwa wskazującego pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie (w wypadku złożenia oferty przez
konsorcjum);
4) Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem).
5) Regulaminu Wykonawcy w ramach uzupełnienia warunków umownych, który jest jednolicie stosowany wobec klientów
Wykonawcy (o ile dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do
oferty.
4. Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
oraz podmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie, a także gdy
Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 274 ust 2 ustawy Pzp, każdy z wykonawców przedstawia podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe środki
dowodowe mogą być złożone wspólnie.
7. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§12 wzoru umowy "Zmiany Umowy"
1. Zmiana postanowień Umowy, z zastrzeżeniem przepisów art. 454-455 ustawy Pzp, możliwa jest w przypadkach, w zakresie i na warunkach określonych poniżej.
2. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy, o której mowa w § 15 ust. 3 Umowy .
3. Możliwa jest zmiana Umowy:
1) w przypadku zmian w obowiązujących w przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian
w Umowie;
2) w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, a niepozwalających na realizację Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy;
- w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, termin wykonania świadczenia w ramach Przedmiotu Umowy, wysokość wynagrodzenia/cena określona
w Umowie, sposób realizacji Przedmiotu Umowy;
4. Nie stanowi zmiany Umowy, zmiana osób, o których mowa w § 9 lub ich danych kontaktowych.
5. Ustala się możliwość jednorazowego dokonania zmiany wysokości cen jednostkowych wynikających z Oferty ramowej, w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Strona będzie uprawniona do żądania takiej zmiany w przypadku, gdy roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2023, ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w szczególności w witrynie https://stat.gov.pl), będzie wyższy niż 110 (przy założeniu, że wskaźnik cen przy podstawie za rok poprzedni wynosi 100). W takim przypadku ceny jednostkowe wynikające z Oferty ramowej ulegną zmianie o 1% w stosunku do cen zawartych w Ofercie ramowej w chwili zawarcia Umowy.
6. Zmianę cen w trybie wskazanym w ustępie poprzedzającym wprowadza się w formie aneksu do Umowy, na żądanie zainteresowanej Strony, przy czym żądanie takie może zostać zgłoszone drugiej Stronie wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej (w rozumieniu art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego) i nie wcześniej niż po ogłoszeniu komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ws. rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2023. Ceny zmienione w przedmiotowym trybie stosuje się od ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strona zgłosiła żądanie zgodnie z wymogami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym, co zostanie uwzględnione w przedmiotowym aneksie. W razie wątpliwości przyjmuje się, że wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia, którego dotyczy Umowa, uwzględniony zostaje w całości w zakresie trybu opisanego w § 12 ust. 5-6 Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nask.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.19.) Umowa ramowa:

Umowa ramowa zawarta zostanie z kilkoma wykonawcami

8.20.) Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Tak

8.21.) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową: 5

8.22.) Zamawiający udziela zamówień na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3 ustawy: Zamawiający udziela zamówień na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Umowę w sprawie zamówienia publicznego stanowi każdorazowo oświadczenie Zamawiającego o przyjęciu Oferty wraz z załącznikami:
1) ofertą wykonawcy złożoną w trybie wynikającym z art. 314 ust. 4 ustawy Pzp, po zaproszeniu przez Zamawiającego do składania ofert dotyczących konkretnego zamówienia;
2) umową zawartą w wyniku postępowania o zawarcie umowy ramowej na zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych, znak postępowania:
ZZOSE.2611.22.2023.263.KBO[KSC2023][OSE2023], tj.: umowa ramowa wraz z załącznikami;
potwierdzone podpisaniem przez Wykonawcę.

2. Na podstawie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.
835), zwana dalej „ustawa sankcyjna”, osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy,
które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
3. Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy sankcyjnej przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się,
złożenie oferty.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00127523/01 z dnia 2023-03-09
2023-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.