eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › ZAKUP I DOSTAWA KONSERW MIĘSNYCH I RYBNYCHOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP I DOSTAWA KONSERW MIĘSNYCH I RYBNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281385396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatkowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 21wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://21wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP I DOSTAWA KONSERW MIĘSNYCH I RYBNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed622139-56e3-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405674

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00127407/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 ZAKUP I DOSTAWY KONSTW MIĘSNYCH I RYBNYCH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://21wog.wp.mil.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup
i dostawy konserw mięsnych i rybnych” nr postępowania 49/SZP/2023;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 49/SZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy konserw mięsnych rybnych. Miejsce odbioru dostaw oraz ilości środków spożywczych zostały określone
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 - ZAKUP I DOSTAWY KONSERW MIĘSNYCH

Zakup i dostawy konserw mięsnych.
Lp. Wyszczególnienie
przedmiotu zamówienia J.m. Miejsca dostaw
Grupa Zabezpieczenia
21 WOG Elbląg,
ul. Królewiecka 169
1 2 3 4
1. Golonka wieprzowa kg 4000
2. Gulasz angielski kg 4000
3. Mielonka wieprzowa kg 4000
4. Pasztet wieprzowy kg 4000

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131000-5 - Konserwy i przetwory z mięsa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Termin realizacji dostawy - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Termin realizacji dostawy”

3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór: najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej
W kryterium „Termin realizacji dostawy” oferta uzyska:
najkrótszy termin realizacji dostawy
Liczba punktów = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt x 40% termin realizacji oferty badanej

UWAGA:
1) Przez „Termin realizacji dostawy” Zamawiający rozumie okres dostarczenia przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego w ppkt.5).
2) Zaoferowany maksymalny termin realizacji dostaw nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych . Zaoferowanie dłuższego niż 30 dni terminu realizacji dostawy od daty zawarcia umowy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.
3) Należy wpisać konkretną liczbę dni, a nie przedział. W przypadku wpisania przedziału Zamawiający przyjmie za właściwą cyfrę o niższej wartości i taki termin zostanie wpisany do umowy.
4) W przypadku, gdy ostatni dzień dostawy wypadnie w dzień wolny od pracy, wówczas dniem dostawy będzie pierwszy dzień po dniu wolnym od pracy.
5) Dostawy do Zamawiającego od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-13:30,
w piątek 8:00-12:00. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6) Brak wypełnienia przez Wykonawcę będzie oznaczał zaoferowanie terminu 30 dni kalendarzowych i zgodnie z tym terminem ostaną Wykonawcy przyznane punkty
w kryterium oceny ofert i taki termin zostanie wpisany do umowy.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2

Zakup i dostawy konserw rybnych.
Lp. Wyszczególnienie
przedmiotu zamówienia J.m. Miejsca dostaw
Grupa Zabezpieczenia
21 WOG Elbląg,
ul. Królewiecka 169
1 2 3 4
5. Sardynki w oleju kg 1400
6. Szprot w sosie pomidorowym kg 5000

4.2.6.) Główny kod CPV: 15243000-3 - Przetwory z ryb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Termin realizacji dostawy - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Termin realizacji dostawy”

3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór: najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej
W kryterium „Termin realizacji dostawy” oferta uzyska:
najkrótszy termin realizacji dostawy
Liczba punktów = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt x 40% termin realizacji oferty badanej

UWAGA:
1) Przez „Termin realizacji dostawy” Zamawiający rozumie okres dostarczenia przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego w ppkt.5).
2) Zaoferowany maksymalny termin realizacji dostaw nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych . Zaoferowanie dłuższego niż 30 dni terminu realizacji dostawy od daty zawarcia umowy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.
3) Należy wpisać konkretną liczbę dni, a nie przedział. W przypadku wpisania przedziału Zamawiający przyjmie za właściwą cyfrę o niższej wartości i taki termin zostanie wpisany do umowy.
4) W przypadku, gdy ostatni dzień dostawy wypadnie w dzień wolny od pracy, wówczas dniem dostawy będzie pierwszy dzień po dniu wolnym od pracy.
5) Dostawy do Zamawiającego od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-13:30,
w piątek 8:00-12:00. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6) Brak wypełnienia przez Wykonawcę będzie oznaczał zaoferowanie terminu 30 dni kalendarzowych i zgodnie z tym terminem ostaną Wykonawcy przyznane punkty
w kryterium oceny ofert i taki termin zostanie wpisany do umowy.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie, jeśli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1), dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 2), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony odpowiednio jak w terminie wskazanym w ust. 5 pkt 2).
4) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy ust. 5 pkt 3) i 4) stosuje się odpowiednio.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku, jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie rozwiązań równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą środków dowodowych, jakimi Wykonawca udowodni, że oferowane rozwiązanie jest równoważne rozwiązaniom opisanym w SWZ. Zamawiający nie ogranicza rodzaju tych środków dowodowych. W szczególności mogą to być wybrane przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w art. 104, 105 i 106 ustawy Pzp, w tym określonych w Rozdziale IV ust. 5 niniejszej SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający nie ogranicza rodzaju przedmiotowych środków dowodowych. W szczególności mogą to być wybrane przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104, 105 i 106 ustawy Pzp, w tym określonych w Rozdziale IV ust. 5 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 7)
ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie stanowiące zał. nr 3 do
SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo podpisane elektronicznym podpisem, kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania
pozostałych.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy dotyczące:
1) zmiany ilości i częstotliwości dostaw w stosunku do wcześniej złożonych zamówień w wyjątkowych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, (w szczególności zmiany stanów osobowych, restrukturyzacji Sił Zbrojnych, zmiany obowiązujących aktów prawnych w zakresie uprawnień do wyżywienia żołnierzy). Wartością końcową umowy będzie wówczas wartość faktycznie zrealizowanych dostaw, z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie może być mniejsza od kwoty określonej w § 2 ust. 4 i nie przekroczy kwoty określonej w § 2 ust. 2 (odpowiednio od części zamówienia).
2) zmiany w ilości środków spożywczych dostarczanych do wskazanego miejsca odbioru (zmniejszenie lub zwiększenie), zmianę danego środka spożywczego dla wskazanego miejsca odbioru na inny, który nie był przewidziany dla tego miejsca, lecz jest objęty umową, O zmianie tej Zamawiający poinformuje Wykonawcę, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem podając zakres zmian, a Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia powyższego do realizacji. Jeżeli wystąpi znaczna liczba zmian – nie później niż do 10 każdego następnego miesiąca Zamawiający dokona analizy realizacji umowy w związku ze zmianami i opracuje w tym zakresie aneks do umowy.
3) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT.
4) zmiana sposobu spełniania świadczeń w sytuacji, gdy nastąpi zmiana przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia.
5) wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 455 ustawy PzP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/21wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany termin wykonania zamówienia:
• dla części zamówienia nr 1 – 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;
• dla części zamówienia nr 2 – 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;
Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę na podstawie przesłanek
opisanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.