eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nadarzyn › Zimowe utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych ( dróg serwisowych), wiaduktów zlokalizowanych wzdłuż trasy S8 na terenie gminy Nadarzyn w sezonie 2023/2024.Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych ( dróg serwisowych), wiaduktów zlokalizowanych wzdłuż trasy S8 na terenie gminy Nadarzyn w sezonie 2023/2024.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146319317

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Graniczna 4

1.5.2.) Miejscowość: Nadarzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-830

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pkn.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkn.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

uzdatnianie wody i odbiór ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych ( dróg serwisowych), wiaduktów zlokalizowanych wzdłuż trasy S8 na terenie gminy Nadarzyn w sezonie 2023/2024.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-244e6f23-5789-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405649

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-244e6f23-5789-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zamowienia@pkn.net.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PKN.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg polega w szczególności na:
• Odśnieżaniu jezdni i ulic z zatokami przystankowymi i postojowymi, wraz z poboczami po obu stronach jezdni w czasie opadów śniegu oraz likwidacji skutków tych opadów (posypywanie).

W przypadku ulic z poboczami śnieg powinien zostać zepchnięty poza krawędź jezdni na odległość 0,5 m, a w przypadku dróg z równoległymi chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi lub ścieżkami rowerowymi odśnieżanie należy przeprowadzać w taki sposób aby pozostawić niezasypany 1 m chodnika, a ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej – 1,5 m,
• Likwidacji gołoledzi,
• Właściwym doborze środków i zastosowaniem odpowiedniego rodzaju usług, w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem występującego lub prognozowanego zjawiska atmosferycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. Nr 230, poz. 1960).
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:
1) Zimowe utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie jezdni i poboczy dróg w czasie opadów śniegu oraz likwidacja skutków tych opadów, określonych w załączniku do SWZ:
a) Zakres A (płużenie, sypanie), który obejmuje płużenie lub sypanie na drogach o długości 65 km. Zamawiający może polecić Wykonawcy wykonanie na danym zakresie płużenia lub sypania, lub płużenia z sypaniem – w zależności od potrzeb i oceny warunków atmosferycznych.
b) Zakres B (płużenie), który obejmuje płużenie na drogach o długości 55 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-15 do 2024-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przystąpienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1) dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
a) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie zrealizował co najmniej 2 usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg o zakresie rzeczowym co najmniej 40 km każda, potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu,

b) dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem do realizacji zamówienia:
– pługo-piaskarki - min. 4 sztuki;
– ładowarka kołowa - min. 1 sztuka.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych,
2) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana jest możliwa po uzyskaniu zgody Zamawiającego,
4) zmiany terminu zakończenia umowy, określonego w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy,
5) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego,
6) istotne zmiany uzasadnione okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności - na jego wniosek,
7) zmiany sposobu realizacji umowy w sytuacji zmian przepisów prawa lub pojawienia się nowych interpretacji i wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma ezamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.