eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nadarzyn › Zimowe utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych ( dróg serwisowych), wiaduktów zlokalizowanych wzdłuż trasy S8 na terenie gminy Nadarzyn w sezonie 2023/2024.Ogłoszenie z dnia 2023-10-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych ( dróg serwisowych), wiaduktów zlokalizowanych wzdłuż trasy S8 na terenie gminy Nadarzyn w sezonie 2023/2024.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146319317

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Graniczna 4

1.5.2.) Miejscowość: Nadarzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-830

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pkn.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkn.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-244e6f23-5789-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


gospodarka wodna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


uzdatnianie wody i odbiór ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych ( dróg serwisowych), wiaduktów zlokalizowanych wzdłuż trasy S8 na terenie gminy Nadarzyn w sezonie 2023/2024.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-244e6f23-5789-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00431485

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PKN.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg polega w szczególności na:
• Odśnieżaniu jezdni i ulic z zatokami przystankowymi i postojowymi, wraz z poboczami po obu stronach jezdni w czasie opadów śniegu oraz likwidacji skutków tych opadów (posypywanie).

W przypadku ulic z poboczami śnieg powinien zostać zepchnięty poza krawędź jezdni na odległość 0,5 m, a w przypadku dróg z równoległymi chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi lub ścieżkami rowerowymi odśnieżanie należy przeprowadzać w taki sposób aby pozostawić niezasypany 1 m chodnika, a ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej – 1,5 m,
• Likwidacji gołoledzi,
• Właściwym doborze środków i zastosowaniem odpowiedniego rodzaju usług, w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem występującego lub prognozowanego zjawiska atmosferycznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. Nr 230, poz. 1960).
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:
1) Zimowe utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie jezdni i poboczy dróg w czasie opadów śniegu oraz likwidacja skutków tych opadów, określonych w załączniku do SWZ:
a) Zakres A (płużenie, sypanie), który obejmuje płużenie lub sypanie na drogach o długości 65 km. Zamawiający może polecić Wykonawcy wykonanie na danym zakresie płużenia lub sypania, lub płużenia z sypaniem – w zależności od potrzeb i oceny warunków atmosferycznych.
b) Zakres B (płużenie), który obejmuje płużenie na drogach o długości 55 km.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający nie może zwiększyć środków na sfinansowanie zamówienia, dlatego zasadne jest unieważnienie postępowania .

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1142283,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.