eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Troszyn › Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w TroszynieOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550451018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Polna 15

1.5.2.) Miejscowość: Troszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-405

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 7671040

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zortroszyn@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.troszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

komunalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17d543ed-5795-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405274

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00127434/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/troszyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/troszyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem narzędzia w postaci Platformy Zakupowej (zwanej dalej Platformą) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/troszyn, w zakładce „Postępowania” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
2.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów, lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tzn. za pośrednictwem Platformy.
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. Ofertę, a także oświadczenie, o spełnianiu warunków w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zał nr 4. SWZ składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.
4.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6.Zamawiający, zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na: platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie ul. Polna 15
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Obsługi Rolnictwa w Troszynie email: kleczkowski.zor@onet.pl , tel. 29 7671040
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie ”. numer ZOR.271.01.2023 , prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata.
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz prawo uzyskania ich kopii( w przypadku , gdy skorzystanie z tego prawa mogłoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostaćPani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania , w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo specyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia)
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postępowań umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokółu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO( prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania , w celu zapewnienia korzyści ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej , lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub poństwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art 17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych:
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO;
- na podstawie art 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c RODO
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora . Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOR-271.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie

Zamawiający szacuje ,że w okresie 12 miesięcy sukcesywnie zakupi wymienione w poniższej tabeli ilości paliw.
Olej napędowy PNEN-590 litr40 000
Podany w tabeli zakres, są to przewidywane maksymalne ilości jakie zakupi Zamawiający.
Ilości te mogą ulec zmniejszeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia w przypadku nieprzewidziany sytuacji. Ewentualne zmiany ilości mogą być uwzględnione w szczególności od ilości faktycznych potrzeb. Wobec powyższego żadnej ze stron nie przysługują roszczenia wynikłe w trakcie realizacji umowy spowodowane zmniejszeniem ilości w/w paliw.
Dostawa oleju napędowego do zbiornika 5.000 l znajdującego się na terenie Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie przy ul Polnej 15. Wymaga się aby do każdej dostawy został dołączony atest jakościowy producenta charakteryzujący dostarczone paliwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami . Za jednostkę rozliczeniową przyjmuje się litr w temperaturze rzeczywistej. Zamawiający zastrzega aby samochód dostarczający paliwo był wyposażony w pompę z licznikiem ilości wydanego paliwa .Licznik powinien wskazywać ilość wydawanego paliwa w litrach rzeczywistych oraz w litrach w temperaturze 15º. Zamawiający zastrzega aby zamówienie było realizowane w ciągu 48 godzin po zamówieniu telefonicznym. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone prze Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XVII SIWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy:
- nie podlegają wykluczeniu
- spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące :
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
b)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada :
Odpowiedniego zezwolenia licencji , koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej ,jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania .
c)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
d)zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: .Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art 108 ust 1 pkt 5 ustawy , o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U z 2020r poz 1076 i 1086 ) , z innym wykonawcą , który złożył odrębna ofertę , ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ( załącznik nr 5 do SWZ)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie

3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art 109 ust 1 pkt 4 ustawy sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie

4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju ,w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający ,że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami , jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona , ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem
Jeżeli w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów , lub gdy te dokumenty nie odnoszą się do wszystkich przypadków , o których mowa w art 108 ust 1 pkt 1,2,4 ustawy Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby do reprezentacji lub oświadczenie osoby , której dokument miał dotyczyć , złożone pod przysięgą , lub jeżeli w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
oświadczeniu pod przysięgą ,złożone przed organem sądowym lub administracyjnym notariuszem , organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Ocena spełniania określonych przez Zamawiającego w SWZ warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w/g formuły " spełnia- nie spełnia"
6.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza w oświadczeniu informację o tych podmiotach. We wskazanym zakresie podmiot trzeci składa oświadczenie ,o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego (Załącznik nr 4)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada :
Odpowiedniego zezwolenia licencji , koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej ,jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania .

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć
a)oświadczenie o spełnianiu udziału warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.(Załącznik nr 4)
b)zobowiązanie innego podmiotu, (jeżeli dotyczy)Załącznik nr 6
c)oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.(jeżeli dotyczy)
d)oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , z którego wynika , które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.(jeżeli dotyczy)
e) dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa , (jeżeli dotyczy)
f)oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia że osoba działająca i imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania ,zamawiającemu żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego , Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Ponadto oprócz oświadczeń wykonawca zobowiązany jest dołączyć do ofert :
1). Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru Załącznik nr 1 do SWZ
2). Wypełniony i podpisany formularz wyceny Załącznik Nr 2 do SWZ
3).Wypełniony i podpisany formularz oświadczenie o wysokości cen producenta paliw na dzień 22.09.2023 r Załącznik Nr 3 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

d)oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , z którego wynika , które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.(jeżeli dotyczy)
e) dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa , (jeżeli dotyczy)
j) w przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art 455 ust. ust1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiący Załącznik nr 7
g) Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/troszyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.