eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej śmieciarki.Ogłoszenie z dnia 2022-10-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej śmieciarki.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: EKOZUK Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381607913

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obrońców Helu 1

1.5.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58/676-95-20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ekozuk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zukwejherowo.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zukwejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej śmieciarki.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdded58a-1a23-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00405232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304197/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DKZ/03/2022/E

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 609756,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej śmieciarki. Wymagane parametry techniczno-użytkowe:
PODWOZIE
1 Rok produkcji 2022
2 Podwozie w konfiguracji 4x2
3 Rozstaw osi 1 – 2, 4000 mm
4 Silnik o mocy min. 270 KM
5 DMC 18 t
6 Nośność osi przedniej min. 8 t
7 Nośność osi tylnych min. 13 t
8 Zawieszenie przednie resorowe, tylne pneumatyczne
9 Na osi tylnej przekładnia hipoidalna
10 Zbiornik paliwa minimum 250 l.
11 Układ oczyszczania spalin tylko SCR
12 Sprzęgło jednotarczowe
13 Układ hamulcowy z systemem EPB z ABS i ASR
14 Hamulce osi przednie i tylnej - tarczowe
15 Hamulec przystankowy do smieciarki z ograniczeniem cofania wg normy DIN EN 1501-01
16 Hamulec postojowy z akustycznym sygnałem ostrzegania
17 Rodzaj paliwa – olej napędowy
18 Pojemność silnika min 7 dm3, max. 9 dm3
19 12 biegowa skrzynia biegów zautomatyzowana, wyposażona w system automatycznej i manualnej, zmiany biegów, bez pedału sprzęgła
20 Zamykany korek wlewu paliwa
21 Blokada mechanizmu różnicowego
22 Przystawka odbioru mocy – przystosowana do zabudowy
23 Kabina trzy-osobowa dzienna, krótka, w kolorze białym
24 Trzy niezależne fotele z pasami bezpieczeństwa
25 Zawieszenie kabiny – stalowe, mechaniczne
26 Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
27 Kabina wyposażona w elektryczne szyby
28 Kabina wyposażona w klimatyzację
29 Szyba przednia przyciemniona
30 Lustro przednie podgrzewane
31 Radio fabryczne z głośnikami
32 Układ kierowniczy lewostronny
33 Regulowana kolumna kierownicy
34 Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
35 Światła do jazdy dziennej
36 Brzęczyk przy cofaniu
37 Boczne światła obrysowe LED
38 Tylne światło przeciwmgielne
39 Błotniki z chlapaczami
40 Zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd ciężarowy
41 Zderzak z zaczepem holowniczym
42 Oświetlenie wejściowe w drzwiach
43 Roleta przeciwsłoneczna szyby bocznej
44 Tempomat
45 Tachograf cyfrowy 2 generacji, ADR
46 Komputer pokładowy
47 Immobilizer
48 Akumulatory min 2 szt. 220 Ah
49 Mechaniczny wyłącznik akumulatorów
50 Alternator min 100A
51 Klin pod koła min. 1 szt.
52 Trójkąt ostrzegawczy
53 Osłona przeciwsłoneczna -daszek zamontowana na dachu kabiny
54 CB radio
ZABUDOWA
1 Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów komunalnych i surowców wtórnych
2 Zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji 2022
3 Skrzynia ładunkowa o kształcie owalnym
4 Boki skrzyni ładunkowej wykonane z blach o grubości min. 4mm, wykonane z jednolitych arkuszy
5 Podłoga skrzyni ładunkowej w kształcie owalnym lub kila
6 Dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy konstrukcyjnej o grubości min 4.mm
7 Zintegrowany zbiornik na odcieki o pojemności min 80 litrów w dnie skrzyni ładunkowej
8 W przedniej części zabudowa połączona elastycznie z podwoziem, w tylnej na stałe
9 Pojemność skrzyni ładunkowej min 16 m3
10 Objętość kosza zasypowego odwłoka min 1,5 m3
11 Dno wanny załadowczej wykonane z blachy trudnościeralnej o odpowiedniej twardości i grubości min 8 mm
12 Boki wanny załadowczej wykonane z blachy trudnościeralnej o odpowiedniej twardości i grubości min 4 mm
13 Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szuflada)
14 Siłowniki otwierania odwłoka umieszczone na bokach skrzyni ładunkowej
15 Siłowniki prasy zagęszczającej umieszczone na zewnątrz odwłoka
16 Możliwość wysunięcia płyty zgniatającej poza obrys skrzyni ładunkowej
17 W pełni szczelne połączenie odwłoka ze skrzynią ładunkową
18 Urządzenie do otwierania pokryw sterowane hydraulicznie
19 Sterowanie płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu i z kabiny kierowcy
20 Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów
21 Minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden wyłącznik bezpieczeństwa w kabinie kierowcy
22 Automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego
23 Minimalny stopień zagęszczania odpadów 1:5
24 Terminal zintegrowany z monitorem kamery cofania, zamontowany w kabinie kierowcy do obsługi nadwozia umożliwiający między innymi wybór rodzaju zbieranych odpadów (szkło, bio, makulatura, odpady zmieszane, plastik), otwieranie i opróżnianie nadwozia, informację o zajętości stopni ładowaczy
25 Uniwersalny wrzutnik do pojemników od 80 do 1100 litrów zgodny z EN 840 oraz pojemników 110 l
26 Maksymalny czas opróżniania pojemników: 1) Dla pojemników 2 – kołowych max 8 sek. 2) Dla pojemników 4 – kołowych max 12 sek
27 Wrzutnik przykręcany do odwłoka za pomocą śrub, w pełni demontowany
28 Wrzutnik wyposażony w ramiona boczne do opróżniania pojemników 1 100 l
29 Kurtyny antykurzowe zamontowane na wrzutniku
30 Wrzutnik ze składaną ocynkowaną klapą umożliwiającą obniżenie krawędzi załadowczej
31 Zabudowa gruntowana i lakierowana na kolor RAL biały
32 Oświetlenie drogowe zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
33 Światło alarmowe „kogut” z przodu i tyłu zabudowy
34 Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami, informującymi kierowcę o ich zajętości, oraz przypadku zajętości umożliwiające: 1) Ograniczenie prędkości jazdy do 30km/h do przodu. 2) Uniemożliwienie cofania pojazdem.3) Pracę układu ugniatania.
35 Automatyczna autodiagnoza układu elektrycznego zabudowy przy każdorazowym uruchomieniu pojazdu
36 System centralnego smarowania zabudowy
37 Zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi normami w tym EN1501-1
38 Zabudowa wyposażona w ocynkowaną drabinkę pomocniczą przy drzwiach rewizyjnych
39 Myjka do rąk ze zbiornikiem na wodę o pojemności min. 25l
40 Uchwyt na szufelkę i miotłę
41 Gaśnica wraz z zamocowaniem
42 Oklejenie zabudowy folią (ok. 15 m2) zgodnie z grafiką, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66110000-4 - Usługi bankowe

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 954272,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 962750,31 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 954272,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PKO Leasing Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7121016682

7.3.3) Ulica: Aleja Armii Ludowej 26

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-609

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

DOSTAWA, GWARANCJA, SERWIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

EKOCEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: Nowa 8, Rekowo Górne, 84-123
Połchowo
NIP: 6342160000
Regon: 273547304

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 954272,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.