eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej śmieciarki.Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej śmieciarki.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: EKOZUK Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381607913

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obrońców Helu 1

1.5.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58/676-95-20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ekozuk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zukwejherowo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej śmieciarki.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdded58a-1a23-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304197

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zukwejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu, w
szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Zamawiającego pod
adresem: https://zukwejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ogólne
zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy na subdomenie
https://zukwejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl,
2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”,
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci
elektronicznej; Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się
pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu,
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików o wielkości do 100 MB.
4. Zalecenia Zamawiającego dotyczące:
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES (PDF advanced electronic
signature),
b) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się podpis formatem XAdES (HML advanced
electronic signature),
2) podpisu zaufanego :
a) wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB,
b) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES; Podpisany plik ma
rozszerzenie .pdf,
c) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się podpis formatem XAdES. Podpisany plik ma
rozszerzenie .xml,
3) podpisu osobistego :
a) w przypadku wykorzystania aplikacji eDO Atp (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na
telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokumentów nie może przekroczyć 5MB,
b) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis wewnętrzny otoczony,
c) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub
otaczającym
4) Po podpisaniu plików a przed ich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji
kompletności i poprawności wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument został
podpisany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu różnych podpisów). W przypadku
korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę
dwóch plików, tj. pliku podpisywanego i pliku zawierającego podpis.
5. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik/pliki oferty załączony/e przez Wykonawcę na Platformie i zapisany/e, widoczny/e jest/są na
Platformie jako zaszyfrowany/e – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku/ów dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „rozporządzenie 2016/679”), EKOZUK Sp. z o. o. informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EKOZUK Sp. z o. o., ul. Obrońców Helu 1, 84-
200 Wejherowo,
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@ekozuk.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządz. 2016/679 w
celu związanym z przedm. postępow. o udzielenie zam. publ., prowadzonym w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zam. publ.
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zam. publ.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 rozporządz. 2016/679,
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 rozporządz. 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
2) na podstawie art. 16 rozporządz. 2016/679 prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników),
3) na podstawie art. 18 rozporządz. 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zam.
publ. lub konkursu oraz przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządz. 2016/679 (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia
2016/679,
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządz. 2016/679 prawo do usunięcia danych
osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządz. 2016/679,
3) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia 2016/679,
4) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
rozporządzeniem 2016/679 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKZ/03/2022/E

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej śmieciarki. Wymagane parametry techniczno-użytkowe:
PODWOZIE
1 Rok produkcji 2022
2 Podwozie w konfiguracji 4x2
3 Rozstaw osi 1 – 2, 4000 mm
4 Silnik o mocy min. 270 KM
5 DMC 18 t
6 Nośność osi przedniej min. 8 t
7 Nośność osi tylnych min. 13 t
8 Zawieszenie przednie resorowe, tylne pneumatyczne
9 Na osi tylnej przekładnia hipoidalna
10 Zbiornik paliwa minimum 250 l.
11 Układ oczyszczania spalin tylko SCR
12 Sprzęgło jednotarczowe
13 Układ hamulcowy z systemem EPB z ABS i ASR
14 Hamulce osi przednie i tylnej - tarczowe
15 Hamulec przystankowy do smieciarki z ograniczeniem cofania wg normy DIN EN 1501-01
16 Hamulec postojowy z akustycznym sygnałem ostrzegania
17 Rodzaj paliwa – olej napędowy
18 Pojemność silnika min 7 dm3, max. 9 dm3
19 12 biegowa skrzynia biegów zautomatyzowana, wyposażona w system automatycznej i manualnej, zmiany biegów, bez pedału sprzęgła
20 Zamykany korek wlewu paliwa
21 Blokada mechanizmu różnicowego
22 Przystawka odbioru mocy – przystosowana do zabudowy
23 Kabina trzy-osobowa dzienna, krótka, w kolorze białym
24 Trzy niezależne fotele z pasami bezpieczeństwa
25 Zawieszenie kabiny – stalowe, mechaniczne
26 Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
27 Kabina wyposażona w elektryczne szyby
28 Kabina wyposażona w klimatyzację
29 Szyba przednia przyciemniona
30 Lustro przednie podgrzewane
31 Radio fabryczne z głośnikami
32 Układ kierowniczy lewostronny
33 Regulowana kolumna kierownicy
34 Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
35 Światła do jazdy dziennej
36 Brzęczyk przy cofaniu
37 Boczne światła obrysowe LED
38 Tylne światło przeciwmgielne
39 Błotniki z chlapaczami
40 Zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd ciężarowy
41 Zderzak z zaczepem holowniczym
42 Oświetlenie wejściowe w drzwiach
43 Roleta przeciwsłoneczna szyby bocznej
44 Tempomat
45 Tachograf cyfrowy 2 generacji, ADR
46 Komputer pokładowy
47 Immobilizer
48 Akumulatory min 2 szt. 220 Ah
49 Mechaniczny wyłącznik akumulatorów
50 Alternator min 100A
51 Klin pod koła min. 1 szt.
52 Trójkąt ostrzegawczy
53 Osłona przeciwsłoneczna -daszek zamontowana na dachu kabiny
54 CB radio
ZABUDOWA
1 Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów komunalnych i surowców wtórnych
2 Zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji 2022
3 Skrzynia ładunkowa o kształcie owalnym
4 Boki skrzyni ładunkowej wykonane z blach o grubości min. 4mm, wykonane z jednolitych arkuszy
5 Podłoga skrzyni ładunkowej w kształcie owalnym lub kila
6 Dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy konstrukcyjnej o grubości min 4.mm
7 Zintegrowany zbiornik na odcieki o pojemności min 80 litrów w dnie skrzyni ładunkowej
8 W przedniej części zabudowa połączona elastycznie z podwoziem, w tylnej na stałe
9 Pojemność skrzyni ładunkowej min 16 m3
10 Objętość kosza zasypowego odwłoka min 1,5 m3
11 Dno wanny załadowczej wykonane z blachy trudnościeralnej o odpowiedniej twardości i grubości min 8 mm
12 Boki wanny załadowczej wykonane z blachy trudnościeralnej o odpowiedniej twardości i grubości min 4 mm
13 Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szuflada)
14 Siłowniki otwierania odwłoka umieszczone na bokach skrzyni ładunkowej
15 Siłowniki prasy zagęszczającej umieszczone na zewnątrz odwłoka
16 Możliwość wysunięcia płyty zgniatającej poza obrys skrzyni ładunkowej
17 W pełni szczelne połączenie odwłoka ze skrzynią ładunkową
18 Urządzenie do otwierania pokryw sterowane hydraulicznie
19 Sterowanie płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu i z kabiny kierowcy
20 Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów
21 Minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden wyłącznik bezpieczeństwa w kabinie kierowcy
22 Automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego
23 Minimalny stopień zagęszczania odpadów 1:5
24 Terminal zintegrowany z monitorem kamery cofania, zamontowany w kabinie kierowcy do obsługi nadwozia umożliwiający między innymi wybór rodzaju zbieranych odpadów (szkło, bio, makulatura, odpady zmieszane, plastik), otwieranie i opróżnianie nadwozia, informację o zajętości stopni ładowaczy
25 Uniwersalny wrzutnik do pojemników od 80 do 1100 litrów zgodny z EN 840 oraz pojemników 110 l
26 Maksymalny czas opróżniania pojemników: 1) Dla pojemników 2 – kołowych max 8 sek. 2) Dla pojemników 4 – kołowych max 12 sek
27 Wrzutnik przykręcany do odwłoka za pomocą śrub, w pełni demontowany
28 Wrzutnik wyposażony w ramiona boczne do opróżniania pojemników 1 100 l
29 Kurtyny antykurzowe zamontowane na wrzutniku
30 Wrzutnik ze składaną ocynkowaną klapą umożliwiającą obniżenie krawędzi załadowczej
31 Zabudowa gruntowana i lakierowana na kolor RAL biały
32 Oświetlenie drogowe zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
33 Światło alarmowe „kogut” z przodu i tyłu zabudowy
34 Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami, informującymi kierowcę o ich zajętości, oraz przypadku zajętości umożliwiające: 1) Ograniczenie prędkości jazdy do 30km/h do przodu. 2) Uniemożliwienie cofania pojazdem.3) Pracę układu ugniatania.
35 Automatyczna autodiagnoza układu elektrycznego zabudowy przy każdorazowym uruchomieniu pojazdu
36 System centralnego smarowania zabudowy
37 Zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi normami w tym EN1501-1
38 Zabudowa wyposażona w ocynkowaną drabinkę pomocniczą przy drzwiach rewizyjnych
39 Myjka do rąk ze zbiornikiem na wodę o pojemności min. 25l
40 Uchwyt na szufelkę i miotłę
41 Gaśnica wraz z zamocowaniem
42 Oklejenie zabudowy folią (ok. 15 m2) zgodnie z grafiką, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66110000-4 - Usługi bankowe

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
w zakresie doświadczenia Wykonawcy, tj.:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego w formie leasingu operacyjnego o wartości minimum 600.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych (chyba, że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma
dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych) - w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 i 2 SWZ tj.:
1) oświadczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ) Wykonawcy w zakresie art.
108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty , o których mowa w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się
dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zastępuje się go w całości lub w części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazał w oświadczeniu na podstawie art. 125 ust. 1 (wzór - załącznik nr 2 do SWZ),
dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (chyba, że
Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych) - w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy, tj.:
1) wykaz dostaw wykonanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ), a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane,
UWAGA! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych
wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy dostaw, w których
wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2) dowody określające, czy dostawy ujęte w wykazie dostaw, o którym mowa w pkt 1), zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
2. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby
(zgodnie z art. 118 ustawy Pzp), powyższy warunek musi spełniać w całości podmiot udostępniający
zasoby.
3. W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniający w/w warunek,
rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w
innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości
wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego
w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego
Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html) na dzień wystawienia dokumentu.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach, określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Millenium Spółka Akcyjna nr 56 1160 2202 0000 0003 5814 6591 z dopiskiem „Wadium – DKZ/03/2021/E – dostawa śmieciarki w leasingu”.
UWAGA! Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia przekazuje się w oryginale w postaci elektronicznej.
5. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
21| S t r o n a
4) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta/poręczyciela, o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego, jak również innych dodatkowych zastrzeżeń i warunków,
5) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
6) w treści gwarancji/poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
7) beneficjentem gwarancji/poręczenia jest EKOZUK Sp. z o.o., ul. Obrońców Helu 1, 84-200 Wejherowo,
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby gwarancja/poręczenie obejmowało swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji/poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia,
9) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się klauzula, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji lub poręczenia będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
UWAGA! Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane
mocodawców i pełnomocnika.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ),
składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, każdy z
nich zobowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego, podmiotowe środki dowodowe
potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, tj. 1) oświadczenia (zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ) Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
doświadczenia Wykonawcy, tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego w formie leasingu operacyjnego o wartości minimum 600.000,00 zł brutto, musi spełniać w całości co
najmniej jeden z tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w Dziale VII Rozdz. 3 ustawy Pzp.
2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złozyc na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://zukwejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.