eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › MZŻ.262.16.2023.Ż SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZIOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
MZŻ.262.16.2023.Ż SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004351765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zachodnia 55a

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-063

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@mzz.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mzz.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MZŻ.262.16.2023.Ż SUKCESYWNA DOSTAWA ŚWIEŻEGO MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DO 32 ŻŁOBKÓW NA TERENIE ŁODZI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6291915e-5793-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00405022

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040674/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa mięsa i produktów mięsnych do 32 żłobków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/jednostki_uml

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System.
1.2. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/jednostki_uml

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.8. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia - posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
1.8.1. w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
1.8.1.1. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
1.8.1.2. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
1.8.1.3. Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
1.8.2. w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
1.8.2.1. zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
1.8.2.2. w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
1.8.2.3. oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
1.8.2.4. Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach 9.2. znajduje się w Systemie
w zakładce E-learning.
1.9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
1.10. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
1.11. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
1.12. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu
1.13. W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy
i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zampub@mzz.lodz.pl (nie dotyczy składania ofert).
1.14. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
1.15. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
1.16. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)
1. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje że:
2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, 91-063 Łódź, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, NIP: 7251007279, REGON: 004351765, tel.: 42 632 23 61.
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, tel.: 515 062 503
4. Dane przedstawione w dokumentacji przetargowej wykorzystywane będą do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Miejski Zespół Żłobków w Łodzi.
5. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w ww zakresie:
5.1. Art.6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
5.2. Ustawa z dnia 11 września 2019. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) .
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi.
7. Osobie/osobom powierzającej/cym dane osobowe przysługuje prawo do :
7.1. dostępu do powierzonych danych osobowych,
7.2. sprostowania powierzonych danych osobowych,
7.3. usunięcia powierzonych danych osobowych,
7.4. ograniczenia przetwarzania powierzonych danych,
7.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,
7.6. przenoszenia powierzonych danych,
7.7. cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie,
7.8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie będzie przekazywał zbieranych danych do państw trzecich.
9. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie będzie profilował zbieranych danych osobowych.
10. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi
w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi.
11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZŻ.262.16.2023.Ż

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 181115,50 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy świeżego mięsa zwierząt rzeźnych, drobiu, królika oraz konfekcjonowanych wyrobów wędliniarskich o wysokiej jakości zdrowotnej, zapewniających bezpieczeństwo konsumenta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 -10
1.1.1. oraz, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 185 ze zm.),
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający formułuje następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
3.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – brak wymagań,
3.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
3.2.1. był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę,
3.2.2. był wpisany do rejestru zakładów zezwalającego na działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością, zatwierdzającego zakres prowadzonej działalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 2097)
lub spełniał wymagania w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, posiadał dokument wydany przez właściwy terytorialnie organ Inspekcji Weterynaryjnej lub decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia lub przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
3.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający żąda, aby Wykonawca:
3.3.1. posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 150 000 zł, z okresem ważności przypadającym w czasie realizacji zamówienia.
3.4. Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający żąda, aby Wykonawca:
3.4.1. miał do dyspozycji w okresie realizacji zamówienia co najmniej dwa samochody dostawcze typu chłodnia.
3.4.2. posiadał lub rozpoczął wdrażanie systemu HACCP.
3.4.3. dysponował osobami wykonującymi zamówienie (kierowcy i pomocnicy), posiadającymi odpowiednie zezwolenie na pracę w kontakcie z żywnością.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiany umowy zgodnie z zapisami paragrafu 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik do swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/jednostki_uml

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.