eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grojec › "Dostawa leków dla pacjentów PZOL w Grojcu"Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa leków dla pacjentów PZOL w Grojcu"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE W GROJCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000298301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Ogrodowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Grojec

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-615

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mmilon@pzolgrojec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzolgrojec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa leków dla pacjentów PZOL w Grojcu"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b3e5222-5788-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404990

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046177/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Produkty farmaceutyczne - leki + leki recepturowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b3e5222-5788-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8b3e5222-5788-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki do formularzy komunikacyjnych.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być one opatrzone podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym (otaczającym). W SWZ w rozdziale XIII ust. 12 Zamawiający podaje swoje rekomendacje w tym zakresie.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Wykonawca ma obowiązek śledzić informacje na Platformie. Podstawowym źródłem informacji jest Platforma e-Zamówienia, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie Zamawiający nie ma wpływu.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: doc, docx, PDF, xls, xlsx, zip, 7zip.
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej opisane zostały w rozdziale IX i w rozdziale XIII.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule informacyjne RODO znajdują się w rozdziale III ust. 16 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZOL.ZP.262a.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków pakiet nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 60 %
2 Termin dostawy 40 %
tj:
Nr kryterium: Wzór:
Kryterium 1 Cena
Liczba punktów za kryterium
„cena brutto” = ( Cmin/Cof ) * waga (60 pkt),
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Kryterium 2 Termin dostawy
Termin dostawy – do 24 godzin włącznie – od złożenia zamówienia 40 pkt.
Termin dostawy – powyżej 24 godzin lecz nie dłuższy niż 48 godzin włącznie– od złożenia zamówienia 30 pkt.
Termin dostawy – powyżej 48 godzin lecz nie dłuższy niż 72 godziny włącznie – od złożenia zamówienia 20 pkt.
Termin dostawy – powyżej 72 godzin lecz nie dłuższy niż 96 godzin włącznie -od złożenia zamówienia 10 pkt
Termin dostawy – powyżej 96 godzin-od złożenia zamówienia 0 pkt.

Zamawiający informuje, że deklarowany termin dostawy nie może przekroczyć 144 godzin pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z SWZ.

Kryterium 1:
Ceną oferty (brutto) jest wartość brutto usługi/dostawy za cały okres realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom.
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania proporcjonalnej zmiany ceny z chwilą wzrostu poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wykonawca na etapie przygotowania wyliczenia oferty musi uwzględnić powyższy wzrost wynagrodzenia.
Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie wartości brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma maks. 60 pkt. Inni Wykonawcy odpowiednio mniej stosownie do niżej wymienionego wzoru. Stosowana będzie punktacja 0-60 pkt.
Dla cen wyższych od ceny najniższej liczba punktów obliczana będzie według wzoru podanego w tabelce powyżej.

Kryterium 2:
W formularzu oferty – załącznik nr 1 do SWZ należy podać termin dostawy określony w pełnych godzinach.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w w/w opisanych podziałach procentowych wg wzoru:
Ocena oferty = Liczba punktów w kryterium „ cena brutto” + liczba punktów w kryterium „termin dostawy”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków pakiet nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 60 %
2 Termin dostawy 40 %
tj:
Nr kryterium: Wzór:
Kryterium 1 Cena
Liczba punktów za kryterium
„cena brutto” = ( Cmin/Cof ) * waga (60 pkt),
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Kryterium 2 Termin dostawy
Termin dostawy – do 24 godzin włącznie – od złożenia zamówienia 40 pkt.
Termin dostawy – powyżej 24 godzin lecz nie dłuższy niż 48 godzin włącznie– od złożenia zamówienia 30 pkt.
Termin dostawy – powyżej 48 godzin lecz nie dłuższy niż 72 godziny włącznie – od złożenia zamówienia 20 pkt.
Termin dostawy – powyżej 72 godzin lecz nie dłuższy niż 96 godzin włącznie -od złożenia zamówienia 10 pkt
Termin dostawy – powyżej 96 godzin-od złożenia zamówienia 0 pkt.

Zamawiający informuje, że deklarowany termin dostawy nie może przekroczyć 144 godzin pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z SWZ.

Kryterium 1:
Ceną oferty (brutto) jest wartość brutto usługi/dostawy za cały okres realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom.
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania proporcjonalnej zmiany ceny z chwilą wzrostu poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wykonawca na etapie przygotowania wyliczenia oferty musi uwzględnić powyższy wzrost wynagrodzenia.
Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie wartości brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma maks. 60 pkt. Inni Wykonawcy odpowiednio mniej stosownie do niżej wymienionego wzoru. Stosowana będzie punktacja 0-60 pkt.
Dla cen wyższych od ceny najniższej liczba punktów obliczana będzie według wzoru podanego w tabelce powyżej.

Kryterium 2:
W formularzu oferty – załącznik nr 1 do SWZ należy podać termin dostawy określony w pełnych godzinach.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w w/w opisanych podziałach procentowych wg wzoru:
Ocena oferty = Liczba punktów w kryterium „ cena brutto” + liczba punktów w kryterium „termin dostawy”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o:
• Koncesję/zezwolenie/licencję lub inny dokument wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności objętym zamówieniem.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o:
• Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000,00 zł. Polisa zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o: Zamawiający nie określa wymogu w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną pn. "Malowanie pomieszczeń w budynku głównym w PZOL w Grojcu przy al. Ogrodowej 1” stanowi załącznik nr 3 do SWZ oraz załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) Koncesję/zezwolenie/licencję lub inny dokument wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności objętym zamówieniem.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu został opisany w rozdziale VIII ust. 5 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ w wysokości:
Dla pakietu nr 1- 4 000,00 zł
Dla pakietu nr 2 – 250,00 zł
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie w wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
Szczegółowe informacje dotyczące wadium opisane są w rozdziale XI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII. ust. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w postępowaniu w stosunku do każdego z Wykonawców z osobna.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII. ust. 1 niniejszej SWZ dotyczące tych podmiotów.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres przewidywanych zmian określa § 9 Umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamówienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.