eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych - przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Prusa, ul. Rozbrat, ul. Sępa -Szarzyńskiego i 3-letnią pielęgnacją zieleni.Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych - przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Prusa, ul. Rozbrat, ul. Sępa –Szarzyńskiego i 3-letnią pielęgnacją zieleni.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020610504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Namysłowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wm.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP8982123598

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Namysłowska 8

1.11.4.) Miejscowość: Wrocław

1.11.5.) Kod pocztowy: 50-304

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wm.wroc.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.wm.wroc.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych - przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Prusa, ul. Rozbrat, ul. Sępa –Szarzyńskiego i 3-letnią pielęgnacją zieleni.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-837f9137-4187-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404958

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem Platformy: https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.:

Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): wskazany w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WM/SZP/TP/63/2023/G

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem wymaganych urzędowych decyzji) oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wnętrza podwórzowego i utwardzenie miejsc gromadzenia odpadów, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych oraz rekultywacji zieleni i 3-letniej pielęgnacji zieleni wnętrza podwórzowego położonego w obrębie ul.B.Prusa - ul. Rozbrat - ul. Sępa-Szarzyńskiego na działce, AR_16, 121/6, 121/9 obrębie Plac Grunwaldzki, we Wrocławiu.
4. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:
1) dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia (zał. do SWZ), w tym:
a) Program Funkcjonalno-Użytkowy.
2) Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
5. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:
I. ZAKRES PODSTAWOWY
1) I Etap:
a) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej/dokumentacji przedsięwzięcia wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do przedmiotowej dokumentacji;
b) uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień, zatwierdzeń oraz zgody administracji architektoniczno-budowalnej umożliwiających realizację robót budowlanych - jeśli dotyczy.
2) II Etap:
wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną Dokumentację wraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej, w szczególności:
a) mechaniczne oczyszczeniu i uporządkowanie terenu podwórka,
b) wytyczenie przez geodetę ciągów pieszych, ścieżek,
c) rozebranie starych krawężników,
d) wykonanie ciągów pieszo jezdnych,
e) montaż nowych krawężników na ławach betonowych,
f) oczyszczenie istniejących studzienek odpływu deszczówki,
g) oznakowanie drogi jako strefa ruchu,
h) utwardzenie i uporządkowanie nawierzchni pod miejsce zbiórki odpadów z wygrodzeniem trejażami obsadzonymi roślinnością,
i) wywóz gruzu,
j) wymiana nawierzchni przy wjeździe Rozbrat 8 od strony podwórza ( załącznik do PFU )
k) Zaprojektowanie i wykonanie odpływu wód opadowych na tereny zielone,
l) przepusty pod ciągami pieszymi,
m) podbudowy z kruszyw naturalnych warstwowo
n) nawierzchnia z materiałów półprzepuszczalnych
o) Przygotowanie infrastruktury pod przyszłe podłączenie oświetlenia,
p) Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
q) Zabezpieczenie istniejących sieci ciepłowniczych,
r) Utwardzenie miejsca zbiórki odpadów, z montażem trejaży obsadzonych roślinnością,
s) wykonanie rekultywacji terenów zielonych (nasadzeń krzewów, traw i bylin)
t) prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych na obszarze wykonywanych robót ziemnych w ramach umowy zawartej z uprawnionym archeologiem - w przypadku odkrycia podczas wykonywania robót zabytków archeologicznych.
u) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej
3) III Etap:
a) pielęgnacja zieleni 3 lata od momentu zakończenia robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru dendrologicznego.
II. ZAKRES OPCJI
a) montażu oświetlenia zewnętrznego wnętrza podwórzowego,
b) wykonanie wykopów do prowadzenia kabli zasilających latarnie, ułożenie rur ochronnych,
c) wykonanie przepustów pod chodnikami oraz drogami
d) wykop do prowadzenia kabli zasilających latarnie oraz bednarki
e) montażu słupów lamp z zamontowanymi wcześniej oprawami do prefabrykowanych fundamentów betonowych wraz z wysięgnikami;
f) podłączeniu lamp z możliwie najbliższego źródła zasilania nN,
g) zagęszczeniu ziemi i zasypaniu wykopów

4.2.6.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

45000000-7 - Roboty budowlane

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45262300-4 - Betonowanie

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

ZAKRES OPCJI
a) montażu oświetlenia zewnętrznego wnętrza podwórzowego,
b) wykonanie wykopów do prowadzenia kabli zasilających latarnie, ułożenie rur ochronnych,
c) wykonanie przepustów pod chodnikami oraz drogami
d) wykop do prowadzenia kabli zasilających latarnie oraz bednarki
e) montażu słupów lamp z zamontowanymi wcześniej oprawami do prefabrykowanych fundamentów betonowych wraz z wysięgnikami;
f) podłączeniu lamp z możliwie najbliższego źródła zasilania nN,
g) zagęszczeniu ziemi i zasypaniu wykopów
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie nie większym niż wskazanym
w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik do SWZ. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie opcjonalne jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, korzystać z niego w mniejszym zakresie, aniżeli określony w Projektowanych Postanowieniach Umowy, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel,
a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co Wykonawca akceptuje poprzez zawarcie umowy.
Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnego zakresu opcji, określonego w Załączniku nr 13 do umowy, jednak nie później niż do dnia realizacji zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne (S) tj. zatrudnienie do realizacji zamówienia w części dotyczącej robót budowlanych osób bezrobotnych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z doświadczeniem w nadzorowaniu robót budowlano-remontowych obejmującą prace budowlano-remontowe wraz z małą architekturą w zakresie zagospodarowania terenu o pow. minimum 2000 m²

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
a) Kierownikiem budowy tj. – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w wymiarze minimum 5 lat;
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

b) co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu w wymiarze minimum 3 lat.

c) co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w projektowaniu w wymiarze minimum 5 lat.

d) Osobą pełniąca nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew tj. co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia
28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, nadzór dendrologiczny mogą sprawować osoby o następujących kwalifikacjach:
1) inspektor nadzoru terenów zieleni, inspektor nadzoru dendrologicznego lub inne równoważne udokumentowane świadectwem lub certyfikatem z udokumentowanym rocznym stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia; lub:
2) mgr inż. architekt krajobrazu lub inżynier architekt krajobrazu lub inne równoważne, każdorazowo z udokumentowanym 3 letnim stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia; lub:
3) technik ogrodnik lub technik architekt krajobrazu lub inne równoważne, każdorazowo z udokumentowanym 5 letnim stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia.

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie doświadczenia Wykonawcy Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
wykonał należycie minimum jedną dokumentację projektową obejmującą zakresem prace budowlano-remontowe wraz z małą architekturą, w zakresie zagospodarowania terenu o pow. minimum 2000 m2,
2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenu w zakres którego wchodziły prace budowlano-remontowe z montażem małej architektury na terenie o pow. minimum 2000 m2:
Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane - zapis ten oznacza obowiązkowy udział tego podmiotu w realizacji zamówienia.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, składając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wzór stanowią załączniki nr 3a, 3b, do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Sposób spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób i doświadczenia dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Pzp oraz art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. (załącznik nr 9a i załącznik nr 9b do SWZ).

b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 , ustawy Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznego lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz za zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych,
o których mowa w pkt 1 lit a) i b) niniejszego rozdz. SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 lit a) i c) niniejszego rozdz. SWZ, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór załącznik nr 7A do SWZ), oraz załączeniem dowodów, określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
b) wykazu robót budowlanych ,wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór załącznik nr 7B do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami w/w wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór załącznik nr 6 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

WADIUM
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych i 00/100)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Gminy Wrocław nr 41 1020 5226 0000 6102 0417 7663 tak, aby kwota wadium znalazła się na wskazanym koncie nie później niż w dniu i godzinie przewidzianej na ostateczne składanie ofert – podając /w tytule/ na dowodzie wpłaty nazwę lub numer postępowania.
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione
w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. 7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą; 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie zgodne z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa odrębnie i podpisuje każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4.Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
Do oferty Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołącza/ dołączają oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór załączniki nr 2a,2b,2c do SWZ). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego w SWZ podmiotowe środki dowodowe.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa odrębnie i podpisuje każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, niebędącymi podmiotami, na których zasoby powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (wzór załączniki nr 3a i 3b do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodne
z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (załącznik nr 8 do SWZ) składane jest wraz z ofertą w przypadku wskazanym w Rozdz. X pkt.5 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wskazane w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zamieszczonej pod adresem: https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Do negocjacji zostaną zaproszeni maksymalnie trzej wykonawcy, którzy zadeklarowali najniższe ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Namysłowskiej 8, 50-304 Wrocław, tel. 71 323 57 00, adres strony internetowej: www.wm.wroc.pl reprezentujące na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia Nr 31/I/Z/19 z dnia 12 września 2019 r. Gminę Wrocław, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.
II. Szczegółowe informacje dot. warunków udziału, podstaw wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są określone w SWZ.
III. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art.109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
IV. Ofertę oraz oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
V. Wykonawca dołącza do oferty:
1) Oświadczenie z art. 125 ust.1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 2a,2b,2c do SWZ) w zakresie wskazanym w SWZ,
2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodne z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (załącznik nr 8 do SWZ),
4) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ)
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy) (załączniki nr 3a i 3b do SWZ),
6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy),
7) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).
VI. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w postępowaniu w wysokości: 13.000,00 zł.
VII. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
VIII. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie nie większym niż wskazanym
w Projektowanych Postanowieniach Umowy zgodnie z art.441 ust.1 ustawy Pzp.
IX. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest zapoznać się z:
Instrukcjami obsługi Platformy przetargowej – dostępnymi pod adresem:
https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Regulaminem korzystania z Platformy przetargowej – dostępnym pod adresem:
https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
X. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia jest p. Anna Nagórek-Muzyka; nr tel. 71 323 57 17.
XI. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. W sprawie wizji lokalnej prosimy o kontakt z Panem Arkadiuszem Lemańskim nr tel. 71 323 41 45.
XII. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości wynagrodzenia brutto.
XIII. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.