eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych - przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Prusa, ul. Rozbrat, ul. Sępa -Szarzyńskiego i 3-letnią pielęgnacją zieleni.Ogłoszenie z dnia 2023-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych - przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Prusa, ul. Rozbrat, ul. Sępa –Szarzyńskiego i 3-letnią pielęgnacją zieleni.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020610504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Namysłowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wm.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych - przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Prusa, ul. Rozbrat, ul. Sępa –Szarzyńskiego i 3-letnią pielęgnacją zieleni.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-837f9137-4187-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515794

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WM/SZP/TP/63/2023/G

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem wymaganych urzędowych decyzji) oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wnętrza podwórzowego i utwardzenie miejsc gromadzenia odpadów, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych oraz rekultywacji zieleni i 3-letniej pielęgnacji zieleni wnętrza podwórzowego położonego w obrębie ul.B.Prusa - ul. Rozbrat - ul. Sępa-Szarzyńskiego na działce, AR_16, 121/6, 121/9 obrębie Plac Grunwaldzki, we Wrocławiu.
4. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:
1) dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia (zał. do SWZ), w tym:
a) Program Funkcjonalno-Użytkowy.
2) Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
5. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:
I. ZAKRES PODSTAWOWY
1) I Etap:
a) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej/dokumentacji przedsięwzięcia wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do przedmiotowej dokumentacji;
b) uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień, zatwierdzeń oraz zgody administracji architektoniczno-budowalnej umożliwiających realizację robót budowlanych - jeśli dotyczy.
2) II Etap:
wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną Dokumentację wraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej, w szczególności:
a) mechaniczne oczyszczeniu i uporządkowanie terenu podwórka,
b) wytyczenie przez geodetę ciągów pieszych, ścieżek,
c) rozebranie starych krawężników,
d) wykonanie ciągów pieszo jezdnych,
e) montaż nowych krawężników na ławach betonowych,
f) oczyszczenie istniejących studzienek odpływu deszczówki,
g) oznakowanie drogi jako strefa ruchu,
h) utwardzenie i uporządkowanie nawierzchni pod miejsce zbiórki odpadów z wygrodzeniem trejażami obsadzonymi roślinnością,
i) wywóz gruzu,
j) wymiana nawierzchni przy wjeździe Rozbrat 8 od strony podwórza ( załącznik do PFU )
k) Zaprojektowanie i wykonanie odpływu wód opadowych na tereny zielone,
l) przepusty pod ciągami pieszymi,
m) podbudowy z kruszyw naturalnych warstwowo
n) nawierzchnia z materiałów półprzepuszczalnych
o) Przygotowanie infrastruktury pod przyszłe podłączenie oświetlenia,
p) Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
q) Zabezpieczenie istniejących sieci ciepłowniczych,
r) Utwardzenie miejsca zbiórki odpadów, z montażem trejaży obsadzonych roślinnością,
s) wykonanie rekultywacji terenów zielonych (nasadzeń krzewów, traw i bylin)
t) prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych na obszarze wykonywanych robót ziemnych w ramach umowy zawartej z uprawnionym archeologiem - w przypadku odkrycia podczas wykonywania robót zabytków archeologicznych.
u) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej
3) III Etap:
a) pielęgnacja zieleni 3 lata od momentu zakończenia robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru dendrologicznego.
II. ZAKRES OPCJI
a) montażu oświetlenia zewnętrznego wnętrza podwórzowego,
b) wykonanie wykopów do prowadzenia kabli zasilających latarnie, ułożenie rur ochronnych,
c) wykonanie przepustów pod chodnikami oraz drogami
d) wykop do prowadzenia kabli zasilających latarnie oraz bednarki
e) montażu słupów lamp z zamontowanymi wcześniej oprawami do prefabrykowanych fundamentów betonowych wraz z wysięgnikami;
f) podłączeniu lamp z możliwie najbliższego źródła zasilania nN,
g) zagęszczeniu ziemi i zasypaniu wykopów

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

45000000-7 - Roboty budowlane

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45262300-4 - Betonowanie

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1006039,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1122270,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1006039,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PB HAUS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6972375127

7.3.3) Ulica: ul. Wikowicka 47

7.3.4) Miejscowość: Leszno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

BRUKPOL Sp. z o.o. ,
Zagospodarowanie terenu, w zakres którego wchodzą prace budowlano-remontowe z montażem małej architektury.


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1006039,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.