eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łask › Remont instalacji ochrony katodowej składów MPSOgłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont instalacji ochrony katodowej składów MPS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730097572

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 9 - go Maja 95

1.5.2.) Miejscowość: Łask

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 32bltprz@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://32blt.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Skarb Państwa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont instalacji ochrony katodowej składów MPS

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c7c0c86-578e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404697

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00121732/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont instalacji ochrony katodowej składów MPS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/32blt/public/postepowanie?postepowanie=53075644

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Zamawiający informuje, iż w SWZ zawarte są informacje o charakterze wrażliwym, które nie mogą zostać udostępnione na stronie wraz z dokumentacją postępowania.
Dane o poufnym charakterze zawiera załącznik nr 10 do SWZ - mapki sytuacyjne ochrony katodowej terenu składów MPS-1 oraz MPS-2, stanowiące część dokumentacji projektowej - opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy Pzp w związku z art. 96 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 280 ust. 3 ustawy Pzp udostępni załącznik nr 10 do SWZ tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą się ze stosownym wnioskiem o udostępnienie tych informacji przed terminem składania ofert. Udostępnienie ww. map możliwe będzie w terminie przewidzianym na kierowanie do Zamawiającego wniosków o wyjaśnienia treści SWZ, o którym stanowi art. 284 ust. 2 ustawy Pzp.
Wzór wniosku o udostępnienie informacji wrażliwych stanowi załącznik nr 8 do SWZ. Wykonawca chcący uzyskać dostęp do informacji nieupublicznionych w dokumentacji postępowania zobowiązany jest przesłać uzupełniony według wzoru wniosek w postaci elektronicznej poprzez Platformę Smart Pzp, zakładka: Pytania do postępowania. Złożenie wniosku w inny sposób w szczególności poprzez przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej lub złożenie wniosku niewypełnionego lub z błędami nie obliguje Zamawiającego do przesłania dokumentacji i pozostaje bez rozpatrzenia.
W przypadku skutecznego złożenia wniosku przez Wykonawcę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ, Zamawiający zobowiązany jest udostępnić drogą mailową opisane wyżej pliki w wersji elektronicznej niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, co Wykonawca winien uwzględnić odnośnie czasu niezbędnego do złożenia oferty lub/i składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
Wykonawca po otrzymaniu dokumentacji zawierającej dane wrażliwe winien uwzględnić jej poufny charakter i nie udostępniać jej osobom nieupoważnionym.
Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ zostanie Wykonawcom udostępniona wyłącznie w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej. Ogłoszenie o zamówieniu, a także SWZ i załączniki do niej zostały zamieszczone na stronie internetowej: https://portal.smartpzp.pl/32blt/public/postepowanie?postepowanie=53075644
Zmiany ogłoszenia, wyjaśnienia treści SWZ, składanie ofert oraz komunikacja między Wykonawcą, a Zamawiającym odbywać się będzie poprzez platformę zakupową. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu. Uczestnictwo w postępowaniu wymaga założenia konta użytkownika w sposób określony w „Instrukcji użytkownika Wykonawcy”, dostępnym pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/elearning (zakładka E-LEARNING zawiera również filmy instruktażowe dotyczące funkcjonalności oprogramowania). Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W trakcie procedowania postępowania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Portal e-Usług SmartPZP, dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/32blt/
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
W sytuacji awarii Systemu Platformy SmartPzp, niedostępności Systemu lub trudności związanych z jego użytkowaniem, uniemożliwiających prawidłową lub/i skuteczną komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez ten System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres:
32bltprz@ron.mil.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). Zaleca się aby w korespondencji kierowanej do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej Wykonawca posługiwał się nazwą i numerem postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest Pan Paweł Rogala, tel. 261 554 639, email: p.rogala@ron.mil.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny: 44/TP2/2023.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”.
5. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych Wykonawcy lub osób występujących w jego imieniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Wykonawcy przysługuje:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Wykonawcy nie przysługuje:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 44/TP2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: robota budowlana polegająca na remoncie instalacji ochrony katodowej składów MPS na terenie kompleksu wojskowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do SWZ dokumentacja, składająca się z:
2.1. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 3 do SWZ;
2.2 dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ;
2.3. przedmiar robót – załącznik 11 do SWZ;
2.4. informacja BIOZ - załącznik nr 12 do SWZ;
2.5. mapki sytuacyjne ochrony katodowej – załącznik nr 10 do SWZ (udostępniane wyłącznie na wniosek Wykonawcy drogą elektroniczną).
3. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt.
4. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami technicznymi przy zachowaniu obowiązujących przepisów bhp oraz standardami i zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami SWZ (i załącznikami do niej).
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp.
6. Zasady dotyczące sposobu realizacji zamówienia, odbioru i innych elementów zadania zawiera także wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty uwzględniać powinna wszystkie zobowiązania związane z realizacją zamówienia, musi być skalkulowana w walucie polskiego złotego (PLN) co najmniej cyfrowo, z wyodrębnieniem wartości należnego podatku VAT.
Cena podana w ofercie to cena ryczałtowa i powinna obejmować wszystkie koszty powstałe w wyniku realizacji zamówienia zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w ramach zamówienia.
Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (termin związania ofertą) oraz okres realizacji zamówienia.
Wartość netto to wartość roboty budowlanej, bez kwoty podatku VAT.
Podatek VAT to kwota podatku od towarów i usług, obliczona według obowiązującej stawki procentowej.
Wartość brutto to całkowita wartość przedmiotu zamówienia wraz z kwotą podatku VAT (suma wartości netto i wartości podatku VAT).
Podstawę oceny i porównania ofert stanowi cena brutto wyliczona w kosztorysie ofertowym (kosztorys ślepy) i wpisana w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).
Brak wypełnienia pozycji w kosztorysie ślepym lub/i niezałączenie go do oferty spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
W przypadku rozbieżności ceny określonej w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 13 do SWZ) oraz formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) Zamawiający przyjmie, że oferowana cena przez Wykonawcę to cena zawarta w kosztorysie ofertowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112-117 ustawy Pzp.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa.
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
4.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 110 000,00 zł brutto, która polegała na remoncie1 instalacji elektrochemicznej, służącej do ochrony metali przed korozją wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie.
Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 10. SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia, potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Dokument sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza. Wówczas Wykonawca przedłoży następujące dokumenty:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
– według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
– w odniesieniu do warunku określonego w rozdziale 6 pkt 4.1 SWZ (zdolność techniczna lub zawodowa).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych z zastrzeżeniem zapisów dotyczących rozwiązań równoważnych, o których mowa w rozdziale 3 SWZ w ust. 12 tj. zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i załączniki:
1. formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1 do SWZ;
2. kosztorys ofertowy (tzn. uzupełniony kosztorys ślepy)– załącznik nr 13 do SWZ w formacie pdf/ATH.
3. oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu przygotowany zgodnie ze wzorem – załącznik nr 2 do SWZ;
4. oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ (jeśli dotyczy) składają także odrębnie:
4.1. każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
4.2. podmiot udostępniający, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy;
5. pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów (jeśli dotyczy);
5.1. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy).
6. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 6 do SWZ - jeśli dotyczy.
7. oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ - jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Powyższe dotyczy także wspólników spółki cywilnej chyba, że zakres umocowania wynika z załączonej do oferty umowy spółki.
2. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ każdy z Wykonawców składa osobno.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy obowiązani są także złożyć wraz z ofertą oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ, z którego będzie wynikać które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w niniejszym rozdziale zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy oraz ich zakres zawiera wzór umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy SmartPzp dostępnej na stronie internetowej przedmiotowego postępowania w zakładce prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

nie dotyczy

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy. Wykonawca w celu wyznaczenia terminu wizji lokalnej zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu wniosek najpóźniej 7 dnia od dnia publikacji postępowania poprzez platformę Smart Pzp. W przypadku gdy wniosek wpłynie po tym terminie, Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania terminu dla Wykonawcy do odbycia wizji lokalnej. Wniosek Wykonawca składa zgodnie z postanowieniami rozdziału 18 SWZ, który reguluje zasady komunikacji wykonawców z Zamawiającym.
2. Zgodnie z art. 118-123 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający działając na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 tej ustawy.
5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub podpisu osobistego (warstwa elektroniczna na dowodzie osobistym, tzw. e-dowód).
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub ich cyfrowego odwzorowania musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
7. Wykonawca w okresie trwania umowy jest zobowiązany posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w związku z realizacją zamówienia w wysokości min. 200 000,00 zł brutto.
8. Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości udzielonego zamówienia brutto. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji jakości. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia w formie określonej w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
9. Zamawiający informuje, iż w SWZ zawarte są informacje o charakterze wrażliwym, które nie mogą zostać udostępnione na stronie wraz z dokumentacją postępowania. Dane o poufnym charakterze zawiera załącznik nr 10 do SWZ - mapki sytuacyjne ochrony katodowej terenu składów MPS-1 oraz MPS-2, stanowiące część dokumentacji projektowej - opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy Pzp w związku z art. 96 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 280 ust. 3 ustawy Pzp udostępni załącznik nr 10 do SWZ tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą się ze stosownym wnioskiem o udostępnienie tych informacji przed terminem składania ofert. Udostępnienie ww. map możliwe będzie w terminie przewidzianym na kierowanie do Zamawiającego wniosków o wyjaśnienia treści SWZ, o którym stanowi art. 284 ust. 2 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.