eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wojnicz › Usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Wojnicz do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu w roku szkolnym 2024/25Ogłoszenie z dnia 2024-07-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Wojnicz do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu w roku szkolnym 2024/25

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNE W WOJNICZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365999268

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek

1.5.2.) Miejscowość: Wojnicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-830

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cea@wojnicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: cea.wojnicz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Wojnicz do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu w roku szkolnym 2024/25

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00275ac5-4f3d-4449-ad4c-b11a1c3bc1cb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00404437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-00275ac5-4f3d-4449-ad4c-b11a1c3bc1cb

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.pl. 2) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem
składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy
do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 3. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy
e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@wojnicz.pl. (nie
dot. składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie
eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy
eZamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 2) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów
elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. 3)
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania. 4) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku
„Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 5) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych
w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w
szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji
umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które
są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z
wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby,
podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do
przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z
wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 6). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 7) Minimalne wymagania
techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji
połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 8) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag & drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. W polu „Wypełniony formularz oferty” wykonawca dodaje wypełniony załącznik nr 2 do SWZ. W polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawiane w ofercie przez Wykonawcę” wykonawca dodaje dokumenty składane wraz z ofertą.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 26.1. Zamawiający informuje, że:
26.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Ekonomiczno – Administracyjne w Wojniczu, tel. (14) 678-93-52, email: cea@wojnicz.pl
26.1.2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel.: 692-190-527, email: bhpsabed@gmail.com.
26.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
26.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
26.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
26.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
26.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
26.1.8. Posiada Pani/Pan:
a. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
c. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
26.1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych;
c. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym.
26.2. Ponadto Zamawiający informuje, iż:
26.2.1. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
26.2.2. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 26.1. Zamawiający informuje, że:
26.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Ekonomiczno – Administracyjne w Wojniczu, tel. (14) 678-93-52, email: cea@wojnicz.pl
26.1.2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel.: 692-190-527, email: bhpsabed@gmail.com.
26.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
26.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
26.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
26.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
26.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
26.1.8. Posiada Pani/Pan:
a. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
c. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
26.1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych;
c. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym.
26.2. Ponadto Zamawiający informuje, iż:
26.2.1. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
26.2.2. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CEA.RE.440.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu. Pod pojęciem dowóz uczniów rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z opieką, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów pojazdem.
3.2. Usługa dowozu podzielona jest na 2 Zadania (trasy): Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.
3.3. Całkowita, dzienna długość wszystkich trzech tras, w których ujęte są dowozy i odwozy uczniów wynosi 125 km. Zamawiający korzystając z prawa opcji zastrzega sobie również możliwość uruchomienia dodatkowych kursów, również na innych trasach niż wskazane, do łącznej długości do 2800 km w ciągu całego okresu realizacji zamówienia, obejmujących np. przewóz uczniów na dodatkowe zajęcia, spektakle, wycieczki szkolne, basen itp. Szczegółowe regulacje w zakresie prawa opcji zostały ujęte w pkt 9.2.2. SWZ, wzorze umowy oraz załączniku nr 1 do SWZ.
3.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany częstotliwości kursów w poszczególnych zadaniach, jak również zmianę długości trasy jednego kursu, jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające potrzebę takiej zmiany. Do takich okoliczności Zamawiający w szczególności zalicza np. zmianę godzin zajęć lekcyjnych, wypadki losowe uczniów, zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczniów dowożonych w ramach poszczególnych tras itd. Zmiany powyższe mogą spowodować jedynie zmniejszenie trasy kursu nie więcej jednak niż o 20%. Nie ma to jednak wpływu na stawkę za 1 km zaoferowaną przez Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych kosztów w trakcie realizacji zamówienia ani po stronie Zamawiającego ani Wykonawcy innych niż ujęte w ofercie załączonej do SWZ.
3.5. Usługa będzie świadczona wg ustalonego z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wojniczu im. Św. Jana Kantego ul. Szkolna 10, 32-830 Wojnicz - rozkładu jazdy autobusów, który będzie dostosowany do planu zajęć tej jednostki. W rozkładzie jazdy autobusów, będą ustalone godziny świadczenia usługi dowozu uczniów, punkty zbiórki uczniów.
3.6. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia:
3.6.1. 3 autobusów, w pełni sprawnych technicznie, o liczbie minimum 55 miejsc siedzących, w tym: 2 autobusów obsługujących 2 Zadania (trasy) wymienione w pkt.3.2 i 1 autobusu rezerwowego. Autobusy te zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusu świadczącego usługę i autobusu zapasowego muszą posiadać potwierdzone odpowiednimi dokumentami aktualne przeglądy techniczne. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego;
3.6.2. odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdów;
3.6.3. przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów;
3.6.4. każdemu z uczniów miejsca siedzącego w autobusie;
3.6.5. w przypadku awarii autobusu - podstawienie autobusu zapasowego,
będącego w dyspozycji wykonawcy do 30 minut od zaistnienia awarii;
3.6.6. w każdym autobusie – min. 1 osoby do sprawowania opieki nad
przewożonymi uczniami. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu. Opiekunem dowożonych uczniów musi być osoba pełnoletnia.
3.7. Do obowiązku osoby sprawującej opiekę wychowawczą nad uczniami (opiekuna) będzie należało:
3.7.1. sprawdzanie stanu liczbowego uczniów wewnątrz pojazdu;
3.7.2. pilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w autobusie;
3.7.3. ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy;
3.7.4. zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przewozu;
3.7.5. zapewnienie bezpiecznego wsiadania, wysiadania z pojazdu;
3.7.6. przeprowadzenie uczniów przez jezdnię do budynku szkoły, odbiór uczniów ze szkoły do autobusu;
3.7.7. w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów nie dopuszczenie do ich przewozu.
3.7.8. pomoc w razie zagrożenia życia lub zdrowia
3.7.9. posiadanie w trakcie wykonywania usługi włączonego telefonu komórkowego, zapewniającego nieograniczony kontakt telefoniczny, którego numer Wykonawca przekazuje osobie nadzorującej realizację niniejszego zamówienia z ramienia Zamawiającego.
3.8. Czas dowozu uczniów do szkół nie może przekraczać 1 godziny do rozpoczęcia zajęć szkolnych.
3.9. Zamawiający informuje, że Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa o świadczenie usług, będzie mógł nieodpłatnie parkować autobusy (którymi będzie przewoził dzieci), na terenie należącym do Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu, ul. Szkolna 10 w terminie realizacji ww. umowy.
3.10. Listę osób objętych przewozem Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z podpisaniem umowy.
3.11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
3.12. Nie dopuszcza się możliwości łączenia przewozów określonych niniejszym postępowanie z innymi zadaniami przewozowymi Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji, które polega na tym, iż Zamawiający może w okresie obowiązywania umowy dokonać uruchomienia dodatkowych kursów (dowozu/odwozu uczniów), również na innych trasach niż wskazane w SWZ, do łącznej maksymalnej ilości 2800 km w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia, obejmujących np. przewóz uczniów na dodatkowe zajęcia, spektakle, wycieczki szkolne, basen (w ramach realizacji podstawy programowej – klasa sportowa), zawody sportowe itp. Realizacja dodatkowych kursów będzie następowała w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego jednorazowo lub sukcesywnie na podstawie pisemnego zlecenia skierowanego do Wykonawcy, na co najmniej 3 dni przed planowanym kursem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość organizowania dodatkowych kursów lub całkowitej rezygnacji z ich wykonywania.
2. Usługa realizowana w ramach prawa opcji winna być świadczona przez Wykonawcę autobusami przeznaczonymi do realizacji usługi w ramach zamówienia podstawowego lub busami z mniejszą ilością osób do przewozu jeśli taka będzie potrzeba Zamawiającego. Wykonawca nie jest także zobowiązany do świadczenia usługi opieki wychowawczej nad przewożonymi dziećmi podczas realizacji usługi w ramach prawa opcji. Opiekę taką zapewnia wówczas Zamawiający.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-09-02 do 2025-06-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: poziom emisji spalin normą Euro

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

11.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
11.1.1. spełnia warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku;
11.1.2. spełnia warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie drogowym osób – obszar prowadzenia przewozu osób – Rzeczpospolita Polska t.j. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.) lub ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zezwolenie/licencja ważna przez cały okres wykonywania zamówienia tj. od dnia zawarcia umowy do 27 czerwca 2025 r.
11.1.3. spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 100 000,00 zł;
11.1.4. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
11.1.4.1. dysponuje przynajmniej trzema w pełni sprawnymi technicznie autobusami o liczbie minimum 55 miejsc siedzących każdy, które to autobusy spełniają warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych określone w § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 t.j. ze zm.)
11.1.4.2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. dysponuje kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D, ważne badania lekarskie i inne wymagania określone ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) wymagane do świadczenia usług objętych niniejszym postępowaniem, w liczbie co najmniej dwóch. Każdy z kierowców musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe jako kierowca.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby te same osoby świadczyły później usługi objęte przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tych osób na warunkach określonych w umowie.
11.1.4.3. zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 usługę polegającą na regularnym przewozie osób przez co najmniej 4 kolejne miesiące, o łącznej wartości co najmniej 100 000 zł brutto.
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy podmiotowe środki dowodowe zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano podmiotowy środek dowodowy. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano podmiotowy środek dowodowy, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano podmiotowy środek dowodowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 12.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania:
12.2.1. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2011 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2019 poz. 2140) lub odpowiadające im równoważne zezwolenia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020 poz. 220) – w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt. 11.1.2
12.2.2. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia o której mowa w pkt. 11.1.3 SWZ
12.2.3. wykaz urządzeń technicznych (pojazdów) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dosponowania tymi zasobami – w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt. 11.1.4.1. Wzór wykazu narzędzi do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
12.2.4. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunków, o których mowa w pkt 11.1.4.2. SWZ. Wzór wykazu osób do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
12.2.5. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku o którym mowa w pkt 11.1.4.3 SWZ. Wzór wykazu usług do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
12.1.1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
12.1.2. Aktualne na dzień składania ofert:
12.1.2.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4c do SWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ,
12.1.2.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4a do SWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ,
12.1.2.3. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 12.1.2.1 i 12.1.2.2 stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
12.1.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punktach: 12.1.2.1 i 12.1.2.2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby załącznik 4b oraz 4d do SWZ).
12.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w punktach: 12.1.2.1 i 12.1.2.2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
12.1.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ – jeżeli dotyczy.
12.1.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby o którym mowa w pkt. 11.3.3 do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – złożonych pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - załącznik nr 5 do SWZ – jeżeli dotyczy.
12.1.7. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/pełnomocnictwo.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
11.2.1. Szczególny sposób spełniania przez takich Wykonawców warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa.
11.2.2. Wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
11.2.3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 11.1.2 SWZ. jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
11.2.4. Do Wykonawców takich stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarte są w par. 9 projektowanych postanowień
umownych stanowiących załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy https://ezamowienia.gov.pl - zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W specyfikacji warunków zamówienia zawarte są szczegółowe informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie niniejszego zamówienia publicznego.
2. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U . z 2020r., poz. 2452).
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.