eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytnica › Budowa remizy strażackiej OSPOgłoszenie z dnia 2024-07-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa remizy strażackiej OSP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bytnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770215

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bytnica

1.5.2.) Miejscowość: Bytnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-630

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bytnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bytnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa remizy strażackiej OSP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e41a2a4b-2ba6-11ef-b373-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00404433

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e41a2a4b-2ba6-11ef-b373-0e435a8a43bc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Aleksandra Golasik, Beata Mołczan.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
6. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia , o którym mowa w pkt 6 sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (zamawiający dopuszcza także format RAR) i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp,
ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 6 przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności
(zamawiający dopuszcza także format RAR) z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik),
lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.
U. z 2022 r., poz. 1233 ze zm.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
cd w SEKCJI IX ogłoszenia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.8.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytnicy wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem.
2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego: kubatura brutto budynku – 2093 m3, powierzchnia użytkowa – 285,09 m2, wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przed głównym wejściem do kalenicy – 8,94 m, wysokość budynku od poziomu terenu do okapu – 3,51 m (część niższa), 5,29m ( część garażowa), szerokość – 12,38 m, długość – 26,50 m, liczba kondygnacji – 1.
3. Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót budowlanych:
1) Branża budowlana: roboty ziemne, fundamenty, ściana fundamentowa z bloczków betonowych, słupy/trzpienie żelbetowe, podciągi/belki, wieńce, ściany murowane parteru, dach, posadzki na gruncie, ścianki działowe, tynki wewnętrzne, podłogi, okładziny ścian, parapety, malowanie, stolarka okienno-drzwiowa, elewacja, roboty inne, wyposażenie, nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm - dojścia, dojazdy, miejsce gromadzenia odpadów, krawężniki, oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenie.
2) Branża sanitarna: instalacja wod.-kan., Instalacja ogrzewania, wentylacja i system wyciągu spalin, instalacja klimatyzacji, przyłącze KS, przyłącze wodociągowe.
3) Branża elektryczna: WLZ, RPpoż, RG i przycisk ppoż. RK, RO i zasilanie, oświetlenie i zasilanie wentylatorów, instalacja gniazdowa i zasilania aparatów grzewczo-wentylacyjnych, instalacja uziemienia, instalacja odgromowa, instalacja fotowoltaiczna, PZT i zasilanie, zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności, monitoring, system wykrywania włamania i napadu SSWIN.
4. Adres inwestycji:
Bytnica Gmina Bytnica
080203_2 Gmina Bytnica
obręb 0002 Bytnica
działka nr: 477/6, 477/4, 477/7
5. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia określają:
1) Dokumenty techniczne – zebrane w Załączniku nr 8 do SWZ - zawierające m.in.:
a) Projekt budowlany – projekt techniczny;
b) Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu;
c) Projekt budowlany – projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;
d) Przedmiary robót
e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262210-6 - Fundamentowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały budowlane i wmontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie niższą niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) 6.1.4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę obiektu budowlanego – budynku o kubaturze brutto tego budynku co najmniej 1200 m3 wraz z wykonaniem robót instalacyjnych wod.-kan. i robót elektrycznych o łącznej wartości tej roboty budowlanej (obejmującej cały powyższy zakres) co najmniej 1 500 000 zł brutto (słownie brutto: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
UWAGA:
1. Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć:
− roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
− roboty budowlane zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.
2. Przez 1 robotę budowlaną należy rozumieć 1 umowę, w ramach której ta robota budowlana została wykonana.
b) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia w charakterze Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika budowy w zakresie określonym dla niniejszego zamówienia.
c) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia w charakterze Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika robót w zakresie określonym dla niniejszego zamówienia.
d) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia w charakterze Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika robót w zakresie określonym dla niniejszego zamówienia.
UWAGA:
1. Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2024 r, poz. 725.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu.
2. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 2) pkt b-d może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
3. Przez uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń rozumieć należy uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w danej specjalności i rodzaju, dla każdego obiektu. Uprawnienia tego typu nie mogą wskazywać na jakikolwiek ograniczony zakres uprawnień np. do pełnienia tych funkcji tylko dla prostych, typowych i niewielkich obiektów zdefiniowanych w przepisach. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 prawa budowlanego uzyskanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga: a) ukończenia studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, b) odbycia odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych a potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – w odniesieniu do warunku określonego w w SEKCJI V pkt 5.4 ust. 1 pkt 1 ogłoszenia
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w SEKCJI V pkt 5.4 ust. 1 pkt 2a) ogłoszenia
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w SEKCJI V pkt 5.4 ust. 1 pkt 2 b-d) ogłoszenia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach,.
2) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp oraz niepodleganiu wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ) oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ)
3) Oświadczenie,wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SWZ;
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt a) jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt a). Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i Oświadczenia wskazane w SEKCJI V pkt 5.5 i 5.11 pkt 2, 3 Ogłoszenia.
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane, w takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą stanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
6. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy pisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
8. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego w kwocie nie mniejszej niż 15 % wynagrodzenia Wykonawcy i nie większej niż wkład własny Zamawiającego, który stanowi kwota wynikająca z różnicy pomiędzy wynagrodzeniem Wykonawcy i kwotą dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład, zgodnie z zasadami określonymi w umowie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający – niezależnie od postanowień bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa normujących dopuszczalne zmiany w umowie - dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących:
1) terminów realizacji zadania
3) zmian numeru konta bankowego Wykonawcy,
4) zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawców – zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy w tym zakresie możliwa będzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecania robót podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości robót stanowiących przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu.
5) zmian wynagrodzenia w związku z wykonaniem zamówienia dodatkowego, robót zamiennych,
6) sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wpłaty jego części ze środków własnych Zamawiającego, poprzez dopuszczenie możliwości wystawienia faktury w wysokości odpowiadającej wysokości, o którą nastąpiła zmiana wynagrodzenia umownego wskutek wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych,
7) stawki podatku od towarów i usług w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku na roboty stanowią-ce przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany
8) (podwyższenia lub obniżenia) kwoty brutto wynagrodzenia wynikającej z umowy, przy czym zmiana dokonana zostanie w taki sposób, aby koszt (ryzyko) zmiany wartości podatku od towarów i usług rozkładał się po połowie pomiędzy Zamawiającego i Wykonawcę,
9) zmian w sposobie spełnienia świadczenia
2. Ponadto Strony mają prawo dokonania zmian w umowie:
1) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji,
2) dotyczących sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian wytycznych Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych dotyczących realizacji przedmiotu umowy, dotyczących wysokości zaliczki, o której mowa w § 8 niniejszej umowy,
3) w wyniku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wskutek konieczności wykonania zamówienia dodatkowego - Zamawiający dokona przeliczenia i ustalenia wysokości zaliczki, o której mowa w, w taki sposób aby zachowane zostały wymogi otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę dostosowania umowy do nowych regulacji prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
4. Dopuszcza się wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegółowych rozwiązań technicznych, o ile będą one prowadzić do zastosowania rozwiązań co najmniej równorzędnych lub korzystniejszych pod względem materiałowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o których mowa, dokonywane są każdorazowo w drodze zgodnych oświadczeń woli Stron, sporządzanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych wymogów przewidzianych przepisami prawa.
5. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach wystąpienia okoliczności przewidzianych w umowie.
ciąg dalszy w SEKCJI IX

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na platformie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e41a2a4b-2ba6-11ef-b373-0e435a8a43bc

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,.
2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja8/2023/8424/PolskiLad
3. Zamawiający na podstawie art. 310 ustawy Pzp wskazuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia w ramach ww.źródła finansowania, nie zostały mu przyznane.
4. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek.
5. ciąg dalszy z SEKCJI III pkt 3.6.)
10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
13, Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa §12 Regulaminu Platformy e-Zamówienia, t.j.:
14. funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e- mail: sekretariat@bytnica.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
cd. z SEKCJI VII pkt 7.4
6. Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.