eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług w sprzątania i utrzymania prządku na terenie targowiska, dozorowaniu terenu i obiektów targowiska przy ul. Trocinowej 1 oraz sprzedaży biletów jednodniowych na stanowiska do handlu.Ogłoszenie z dnia 2023-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w sprzątania i utrzymania prządku na terenie targowiska, dozorowaniu terenu i obiektów targowiska przy ul. Trocinowej 1 oraz sprzedaży biletów jednodniowych na stanowiska do handlu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010836340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trakt Lubelski 353

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-667

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 277 35 00

1.5.8.) Numer faksu: 22 277 35 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wawer.zgn@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zgn-wawer.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administrowanie zasobem m. st. Warszawy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w sprzątania i utrzymania prządku na terenie targowiska, dozorowaniu terenu i obiektów targowiska przy ul. Trocinowej 1 oraz sprzedaży biletów jednodniowych na stanowiska do handlu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28d3b046-5786-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00404404

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054467/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Usługa polegająca na dozorowaniu i sprzątaniu Targowiska oraz sprzedaży biletów jednodniowych na targowisku w Falenicy, ul. Trocinowa 1.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

zgn-wawer.ezamawiający.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zgn-wawer.ezamawiający.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: . Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
5.6.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
5.6.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
5.6.4. Włączona obsługa JavaScript;
5.6.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
5.7. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: zgn-wawer.ezamawiający.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Tak

3.9.) Sposób dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych: zgn-wawer.ezamawiający.pl

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 573/NZ/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- sprzątanie toalet,
- sprzątanie pomieszczenia ochrony,
- ręczne lub mechaniczne mycie kostki brukowej,
- sprzątanie terenu targowiska i ciągów pieszo jezdnych,
- w okresie zimowym utrzymanie całego terenu targowiska bez błota pośniegowego, bez śniegu, a także doprowadzenie ciągów pieszych do stanu użytkowania z nawierzchnią szarą dla kostki, w przypadku ciągłych opadów śniegu usuwanie na bieżąco śniegu z całego terenu Targowiska oraz nadmiaru wody w przypadku nagromadzenia się na placach, posypywanie piaskiem alejek i chodników Targowiska. Piasek do skrzyń ustawionych na terenie targowiska zabezpiecza Zamawiający w miarę potrzeb na zgłoszenia,
Sprzątanie targowiska w godzinach:
od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1800 , serwis dzienny (10h)
w soboty od godziny 600 do 1800
- sprzedaż biletów jednodniowych na stanowiska do handlu,
- wyznaczanie dostępnych miejsc do handlu,
Pobór oplat w godzinach;
od poniedziałku do czwartku w godzinach 1000 do 1100
w piątki i soboty w godzinach 900 do 1200.
Świadczenie usług polegających na dozorowaniu targowiska w szczególności: pilnowanie przed wandalizmem, wstępem na teren obiektu osób nieupoważnionych w godzinach, w których targowisko jest zamknięte dla handlu, pilnowanie przestrzegania regulaminu Targowiska „Falenica” przez handlowców i klientów.
Dozorowanie odbywać się będzie w godzinach:
od poniedziałku do piątku od godziny 500 do 1900 (14 godzin),
w soboty od godziny 600 do 1900 (13 godzin),
w niedzielę w czasie imprez dozorowanie od godziny 500 do 1700 oraz czas sprzątania od godz 1700 do godz 1900 (14 godzin).
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-01 do 2025-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji do podjęcia działań w okesie zimowym polegających na usuwaniu błota pośniegowego z człego terenu targowiska, odśnieżaniu ciągów pieszo jezdnych ze śniegu, usuwaniu oblodzenia ciagów pieszo jezdnych oraz w przypadku ciągłych opadów śniegu usuwaniu go na bieżąco poza teren targowiska

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej, oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust 1 i art. 109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy pzp. wykonawcy, którzy:
6.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 1 i 2 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Spełnienie ww warunku ocenione będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy, (sporządzonego wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ), wchodzącego w skład oferty, i dokumentów wymienionych w pkt 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6.
6.1.2. Dysponują każdego dnia wykonywania usług minimum 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego wykaz osób - załącznik nr 5 do SWZ).
6.1.3. Wykonali lub nadal wykonują w ostatnich 3 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, usługi w zakresie realizacji usług, stanowiących przedmiot zamówienia jako generalny wykonawca lub podwykonawca – w tym co najmniej 2 zamówienia obejmujące usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości terenów zewnętrznych, o wartości co najmniej 200 tys. zł brutto każda. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego wykazu wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ).
6.1.4. Wykonali lub nadal wykonują w ostatnich 3 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, główne usługi w zakresie realizacji usług, stanowiących przedmiot zamówienia jako generalny wykonawca lub podwykonawca – w tym co najmniej jedno zamówienie obejmujące usługi w zakresie dozorowania terenu i obiektów handlowych usytuowanych na tym terenie przez okres minimum pół roku dla jednego zamawiającego, o wartości co najmniej 150 tys. złotych brutto. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego wykazu wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ).
6.1.5. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do podjęcia działań w okesie zimowym w nie przekraczalnym terminie 6 godzin od chwili zgłoszenia do usuwania błota pośniegowego z człego terenu targowiska, odśnieżania ciągów pieszo jezdnychze śniegu, usuwania oblodzenia ciagów pieszo jezdnychoraz w przypadku ciągłych opadów śniegu usuwania go na bieżąco poza teren targowiska – załącznik nr 9 do SWZ.
6.1.6. Posiadają własne środki transportu do usuwania błota pośniegowego i innych odpadów - 1 samochód dostawczy bdo 3,5 tony,
- 1 samochód typu wywrotka.
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ).
6.1.7. Wymagania dot. zatrudnienia osób na umowę o pracę
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić, na podstawie umowy o pracę o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez cały okres obowiązywania umowy minimum cztery osoby, które będą wykonywały bezpośrednio prace wymienione niezbędne do realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy:
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące bezpośrednio czynności:
1) pomoc przy sprzątaniu terenu targowiska,
2) pomoc przy usuwaniu śniegu z terenu targowiska,
3) pomoc przy dozorowaniu terenu targowiska,
4) pomoc przy zbieraniu opłat za miejsca handlowe,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wypis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: załączniki do SWZ i oświadczenia Wykonawcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy na wykonanie przedmiotowych prac stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
24.6. Zgodnie z art. 455 ust 1, 2, 3, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się następujące możliwe zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
1) spowodowane odstąpieniem Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy,
2) zmiana wartości przedmiotu zamówienia w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu usług przeznaczonych do realizacji,
3) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
4) zmiana wartości przedmiotu zamówienia (waloryzacja): waloryzacja w przypadku znaczącego wzrostu wartości składników cenotwórczych, tj. o co najmniej 50%,
5) zmiana wartości przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
6) ) w przypadku gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, i za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności;
7) w przypadku gdy zmiana pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności i nie wykracza poza to co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: zgn-wawer.ezamawiający.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.